Tanzánie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Nairobi (Keňa)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Dovozy se většinou uskutečňují prostřednictvím zástupce, který působí jako dovozce na vlastní účet, nebo jako prostředník.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozní režim je liberální. Až na položky, týkající se bezpečnosti, zdravotnictví nebo životního prostředí, které jsou uvedeny v příslušném zákoně, neexistuje systém dovozních licencí.

Kromě vývozní faktury a dokladů, předepsaných platební podmínkou, jsou dalšími dovozními dokumenty:

  • Clean Report of Finding, který na základě dohody s tanzanskou vládou vydává inspekční společnost Cotecna Inspection SA se sídlem ve Švýcarsku. Aby vývozce obdržel daný dokument, který je zpravidla rovněž jedním z akreditivních dokumentů, musí předem kontaktovat zástupce inspekční společnosti v zemi vývozu a umožnit mu inspekci zboží. Inspekce před expedicí je pro vývozce zdarma – inspekční společnost dostává úhradu za své služby přímo od tanzanské vlády. V případě, že však zboží dojde do Tanzanie bez tohoto certifikátu, je nutno provést inspekci na místě vstupu do země, za což dovozce zaplatí tanzanským celním orgánům pokutu ve výši cca 15 % z FOB hodnoty zboží.
  • Import Declaration Form, který musí vyplnit dovozce a předložit tanzanskému daňovému úřadu (Tanzania Revenue Authority).
  • Customs Single Bill of Entry – vyplňuje rovněž dovozce a předkládá při celním řízení.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro zřízení kanceláře, reprezentace firmy nebo založení společného podniku je nutná registrace v obchodním rejstříku. Obchodní rejstřík nezkoumá hospodářské důvody vstupu zahraniční firmy na trh. Pro zahájení podnikatelské činnosti je nutno získat od tanzanských institucí následující dokumenty:

  • Certificate of Incorporation – vydává Registrar of Companies
  • Tax Clearance Certificate – vydává Income Tax Dpt.
  • Business Licence – vydává Trade Licence Authority

Právní systém na tanzanské pevnině vychází z anglického práva a praxe. (Právní systém na ostrovní části země se v některých detailech liší.) V každém případě se při zřizování společností nebo zastoupení doporučuje využívat místních právníků.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Je obvyklá propagace v HSP, zejména v tisku. Propagaci na místě nelze provádět bez anglických barevných prospektů – je neúnosné přikládat k nabídkám pouze fotokopie prospektů nebo pouze jejich české či německé verze.

Hlavním veletrhem v zemi je mezinárodní všeobecný veletrh, který organizuje státní instituce Board of External Trade a který se koná každoročně v první polovině července:

Dar es Salaam International Trade Fair
Saba Saba Grounds, Kilwa Road
P. O. Box 5402
Dar es Salaam
Tel.: (+25522) 851706
Fax: (+25522) 851700
E-mail: betis@intafrica.com
Internet: www.tptanzania.co.tz

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je minimální na legislativní úrovni, ještě horší je její praktické uplatňování. Ohroženi jsou především dodavatelé anglosaského show-businessu, hrozbu ale limituje velmi omezená koupěschopnost obyvatelstva, pro které jsou už i čisté nosiče dat a přehrávací zařízení nedostupné. Další skupinou, ve které by se mohly omezeně objevit i české firmy, jsou výrobci softwaru. Kopírování se týká ovšem hlavně spotřebního a zábavného softwaru. Krádeže technologických softwarových aplikací jakož i obcházení patentových práv, které by mohly české podniky ohrozit nejvíce, narážejí na nízkou technickou kulturu v zemi.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky se zadávají formou tendrů. Jako první krok zejména v případě tendrů na stavební práce nebo konzultační činnosti bývá předkvalifikace zájemců, kteří pokud jsou vyhodnoceni pro daný účel jako vhodní, jsou poté oslovováni již přímo formou zaslání tendrových podmínek. Tendry jsou zveřejňovány v denním tisku, a to v Tanzanii nebo i v zahraničí. Týká se to zejména tendrů na dodávky zařízení, prací a služeb, financovaných zahraničními institucemi (SB apod.). Termíny pro podávání nabídek bývají však velmi krátké, takže tendrového řízení se mohou zpravidla účastnit pouze ty firmy, které jsou v místě fyzicky přítomny, nebo zde mají své zástupce.

V případě tendrů, které jsou financovány bankami nebo agenturami, kde ČR není členem (např. African Development Bank), je nutno aby český dodavatel využil pro svou nabídku firmu sídlící v zemi, která je členskou zemí dané banky či agentury.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obchodní právo vychází z práva anglického. Českým subjektům se nedoporučuje jít do sporů s tanzanskými partnery. Vhodnější a ve svém výsledku finančně méně náročné bývá mimosoudní vyrovnání (lze očekávat zaujetí soudu ve prospěch tanzanských účastníků).

V případě nových obchodních kontaktů se doporučuje použít neodvolatelný dokumentární akreditiv, otevřený u renomované banky. Postupně lze na základě dobrých zkušeností přejít na platbu proti dokumentům. Při styku s dlouhodobými partnery není neobvyklá úvěrová platební podmínka.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

V obchodním styku v Tanzanii je možno se setkat s představiteli různých komunit, z nichž se každá vyznačuje specifickými znaky při obchodních jednáních. Tyto vyplývají z rozdílných kulturních tradic i mentality partnerů. Základní komunity jsou tři: Afričané, asijská komunita a Evropané nebo Severoameričané. Většina obchodních partnerů se často přizpůsobuje ve svém jednání a vystupování chování bývalé koloniální země.

Způsob vyjednávání a dosažení případné dohody s partnerem je u všech komunit rozdílný. U Afričanů se lze setkat s neporozuměním administrativním nebo technickým, přestože partner ujišťuje, že všemu rozumí a se vším souhlasí. Po ukončených jednáních se někdy stává, že se k dohodnutému předmětu partner znovu vrací a žádá změny. U asijského partnera tyto překážky odpadají a často platí ústní dohoda, která je později potvrzena písemně. Dohodnuté dokumenty se zpravidla nemění. U evropských nebo severoamerických partnerů probíhají jednání obvyklým způsobem.

Všechny komunity dávají při obchodních jednáních přednost neformálnímu přístupu. Výjimkou jsou státní instituce, kde je nutno dávat dostatečně najevo s kým a na jaké úrovni je jednáno. Jednacím jazykem je angličtina; svahilština se při obchodních jednáních téměř nepoužívá. Ojediněle se může stát, že je jednáno s lidmi, kteří očekávají titulování. Jde o absolventy evropských, ale i amerických technických univerzit, kteří si v rozporu s anglickými zvyklostmi už na vizitkách uvádějí titul „Eng.“. V těchto případech se doporučuje při oslovování tento titul používat. V případě, že partnerem je např. poslanec, předchází jménu titul „Honourable“.

Obchodně lze jednat celý rok, nejméně vhodnou dobou jsou však doby dovolených, tj. červenec a srpen nebo prosinec. Jednat lze denně od 9 hod. až do 16 hod. odpoledne. V době od 12 do 14 hod. je obvykle polední přestávka.

Typickým oblečením pro jednání s africkými představiteli firem nebo státních institucí je oblek nebo kalhoty se sakem a vázanka. Pro schůzku s představitelem asijské komunity je obvyklá košile s krátkým nebo dlouhým rukávem a s vázankou. Oblečení se různí i podle oblasti nebo počasí. Na pobřeží, kde je vlhčeji než ve vnitrozemí, převládají samotné košile.

V případě pozvání do rodiny je vhodné přinést kytici manželce hostitele nebo menší, typický český dárek (sklo, CD s českou hudbou, kniha, nebo jakýkoliv český suvenýr). Bez ohledu na to, zda jde o byt či restauraci, je čas oběda mezi 12:30 až 15:00 hod., čas večeře od 19:00 do 21:00 hod.

Právní řád vychází z anglického zvykového práva a proto je velice nepřehledný. V případě sporů se doporučuje spory řešit smírnou cestou i za cenu velkých ústupků, protože soudní spory trvají dlouho a jsou velice nákladné. Pro případné vedení soudního sporu je nutno najmout místního právního zástupce. Nejde-li o velké částky je snazší a levnější se s žalovanou stranou dohodnout na kompromisu.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Tanzanie vyžaduje pro občany ČR vízový styk prvšechny druhy pasů. O tanzanské vízum je možné požádat na velvyslanectví Tanzanie v Německu (Eschenalle 11, Berlín, tel. +4930 3030800, fax +4930 303 08 020). Kromě toho tanzanské úřady vystavují vstupní víza na všech leteckých, silničních, železničních a námořních resp. jezerních hraničních přechodech do země. Vízový poplatek je 50 euro.

Tanzanské celní předpisy nepovolují vývoz (ale i převoz a dovoz) předmětů pocházejících z divoké zvěře (trofeje, výrobky ze slonoviny nebo kůže). Na vývoz těchto předmětů je třeba zvláštní povolení.

Povinné očkování je žlutá zimnice, doporučené pak žloutenka typu A a břišní tyfus. Rovněž se doporučuje užívat antimalarika.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro práci cizinců je nutné pracovní povolení, které vydává imigrační úřad (Immigration Dpt.) na základě ověřených podkladů o vzdělání a praxi. Tanzanské zákony zakazují činnost cizinců v některých oborech, jako např. v maloobchodě, malých hotelech, restauracích, směnárnách nebo různých službách. Pracovní povolení se vydávají cizincům hlavně ve specializovaných oborech – lékaři, konzultanti, vedoucí pracovníci firem s převážným podílem zahraničního kapitálu a různí experti. Smyslem těchto předpisů je snížit nezaměstnanost místních občanů.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Ošetření či hospitalizace je možné pouze za úplatu, při rozsáhlejším ošetření je vyžadováno složení kauce ve výši přibližně 100 000 Kč. Ošetření ve státních zdravotnických zařízeních se nedoporučuje. V Dar es Salaamu je na dobré úrovni soukromá nemocnice Aga Khan.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nairobi (Keňa) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem