TARIC – systém integrovaného tarifu Evropské unie

TARIC je založen na Kombinované nomenklatuře, která obsahuje kolem tisíce podpoložek a vytváří základ společného celního tarifu, slouží ke sledování statistiky zahraničního obchodu Společenství a obchodu mezi členskými státy. Publikace TARIC, kterou vydává Komise jednou ročně, zahrnuje legislativu Společenství, která byla publikována v Official Journal Evropského společenství.Co je TARIC?

V souladu s článkem 6 Nařízení EHS č. 2658/87 vydává Komise publikaci TARIC. TARIC zahrnuje legislativu Společenství, která byla publikována v Official Journal Evropského společenství. Nebyla-li legislativa Společenství publikována do doby, kdy jde TARIC do tisku (15. leden každého roku), je za takovou legislativu pokládán její návrh. Od doby kdy je TARIC publikován jednou ročně, nemůže zahrnovat legislativu, která vstoupila v platnost po datu publikace a proto mohou být v průběhu roku data zahrnutá v této publikaci předmětem změny a neaktuální.

Obsah TARIC

TARIC je založen na Kombinované nomenklatuře, která obsahuje přes deset tisíc podpoložek (osmimístné kódy) a vytváří základ společného celního tarifu, slouží ke sledování statistiky zahraničního obchodu Společenství a obchodu mezi členskými státy. TARIC dále obsahuje další (deseti)tisíce kódů (dvoumístné kódy nebo přídavné kódy, které se uvádí za osmimístnou podpoložku).

Distribuce TARIC

TARIC je vydáván Komisí a členskými zeměmi za účelem aplikace opatření Společenství souvisejících s dovozem nebo vývozem zboží, a je-li to nutné, k obchodu mezi členskými zeměmi. TARIC také slouží jako základ pro práci s tarifem a soubory tarifu v členských zemích.

Bližší informace o systému TARIC najdete na oficiálním portálu Europa.eu:

zpět na začátek

Vše o celních sazbách v EU

Vše o celních sazbách uplatňovaných v současnosti v EU lze zjistit na stránce: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=cs&redirectionDate=20101026

V horní části této stránky je možné zvolit jakýkoliv jazyk EU. Hledat v databázi je možné podle kódu Kombinované nomenklatury (1. Kód TARICu) nebo podle popisu zboží (2. TARIC popis; v příslušném jazyce EU). Kombinovaná nomenklatura ČR je prakticky shodná s nomenklaturou v EU a z tohoto důvodu bude vyhledávání podle kódu jednodušší.

Postup pro zjištění celních sazeb

Pro zjištění celních sazeb pro konkrétní druh zboží postupujte následujícím způsobem:

  1. Klikněte na „1. Kód TARICu“,
  2. Případně si lze zvolit jiný jazyk (kliknutím na kód v horní části stránky – DE pro němčinu, FR pro francouzštinu apod.)
  3. Napište 8-místný kód kombinované nomenklatury do horního pole (vedle „TARIC kód“)
  4. Kliknutím do spodního pole se zobrazí nabídka zemí, z ní vyberte zemi původu zboží, pokud ji znáte; pokud necháte pole prázdné, systém uvede případné preferenční sazby pro všechny země nebo skupiny zemí
  5. Klikněte na ikonu „Celní sazby“
  6. Pokud jste zadali číslo správně, zobrazí se stránka s údaji o základní celní sazbě a případných preferencích uplatňovaných na zboží pocházející z příslušné země. Je-li u preference uvedeno 0 %, znamená to, že celní sazba je nulová.

Podrobný návod ke zjištění aktuálních celních sazeb pro dovoz zboží ze třetích zemí na území EU podle databáze TARIC naleznete na domovské stránce TARICu (anglicky).

Databáze TARIC EU

Při kliknutí na níže uvedený odkaz se dostanete na elektronickou vyhledávací databázi Evropské komise, týkající se TARICu:

zpět na začátek

Doporučujeme