Taxislužba – podmínky získání průkazu o způsobilosti řidičů

Tento dokument obsahuje další informace o oznámení vozidel taxislužby a osob vykonávajících funkci řidiče taxislužby.zpět na dokument „Činnost taxislužby – kroky k vykonávání činnosti“

Podmínky udělení povolení

Osoba musí být:

 • starší 21 let,
 • bezúhonná – za účelem zjištění, zda osoba uvedená v písemném oznámení splňuje podmínku bezúhonnosti, si dopravní úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • spolehlivá – za spolehlivou se nepovažuje zejména osoba, která se jako řidič vozidla taxislužby v průběhu posledních tří let dopustila jednání, za nějž byla provozovateli taxislužby pravomocně uložena sankce za porušení právních předpisů souvisejících s provozováním silniční dopravy, nebo které byla v posledních třech letech odejmuta koncese nebo povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby z důvodů porušování povinností uložených právními předpisy souvisejícími s provozováním silniční dopravy.

Náležitosti oznámení

Provozovatel taxislužby je povinen příslušnému dopravnímu úřadu oznámit zahájení výkonu taxislužby. V písemném oznámení provozovatel taxislužby uvede

 1. obchodní firmu, popřípadě název, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, je-li provozovatelem právnická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jméno a příjmení, případně odlišující dodatek, trvalý pobyt a místo podnikání, liší-li se od trvalého pobytu, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, je-li provozovatelem fyzická osoba,
 2. číslo, pod kterým byla vydána koncese,
 3. jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, adresu pro doručování a rodné číslo všech řidičů taxislužby,
 4. předpokládané datum zahájení provozování taxislužby.

Přílohy

 1. úředně ověřená kopie koncesní listiny,
 2. doklady dosvědčující spolehlivost všech osob, které hodlá pověřit výkonem práce řidiče taxislužby, pokud si je dopravní úřad vyžádá,
 3. jednu fotografii takové osoby, jež vyhovuje požadavkům stanoveným zvláštním předpisem,
 4. údaje o tovární značce, státní poznávací nebo registrační značce a evidenčním číslu vozidla, pokud již přiděleno, kterým osoba hodlá provozovat taxislužbu.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Průkaz způsobilosti řidiče taxislužby

Příslušný úřad

 • Dopravní úřad příslušný pro vydání stanoviska ke koncesi
 • Pro taxislužbu je dopravním úřadem v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve statutárních městech magistráty těchto měst a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo dopravy, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Postup udělení povolení

 • Žadatel zašle dopravnímu úřadu písemné oznámení. Dopravní úřad vydá průkaz(y) o způsobilosti řidiče. V řízení se postupuje dle správního řádu .

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 30 dnů ode dne, kdy příslušný úřad obdržel písemné oznámení provozovatele taxislužby, včetně jeho příloh.

Poplatky

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • 1 000,- Kč

Doba platnosti povolení

 • Průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby je platný po dobu pěti let.

Právní úprava

 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Související právní předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

zpět na dokument „Činnost taxislužby – kroky k vykonávání činnosti“

• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Služby

Doporučujeme