Technický auditor – podmínky pro zápis do seznamu technických auditorů

V tomto dokumentu naleznete podmínky pro zápis do seznamu technických auditorů a další informace o povolovacím řízení.zpět na dokument „Technický auditor – zápis do seznamu technických auditorů krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Ministerstvo zapíše do seznamu technických auditorů žadatele, pokud splňuje požadavky stanovené zákonem a je vybrán komisí.

Podmínkami pro zápis do seznamu jsou:

 • odborná způsobilost. Tou je v tomto případě vysokoškolské vzdělání se zaměřením na obor vodovodů a kanalizací a nejméně desetiletá praxe v tomto oboru.
 • souhlas se zveřejněním osobních údajů, údajů o dosaženém vzdělání, soupisu vlastních prací v oboru, vydaných odborných statí a publikací a popisu dosavadní odborné činnosti spolu s dalšími údaji, které jsou jako doklady součástí žádosti o zařazení do seznamu technických auditorů.

Při výběru žadatelů o zápis do seznamu technických auditorů přihlédne komise k soupisu vlastních publikačních prací v oboru, vydaným odborným statím a publikacím a k popisu dosavadní odborné činnosti.

Náležitosti žádosti

Žadatelé o zápis do seznamu technických auditorů zašlou ministerstvu písemnou žádost obsahující:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození, adresu žadatele a místo jeho trvalého pobytu nebo místě hlášeného pobytu na území České republiky, popřípadě adresu bydliště v zahraničí

K žádosti se přikládá:

 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • doklady o vykonané praxi v oboru (nejméně 10 let)
 • soupis publikační činnosti v oboru
 • popis dosavadní odborné činnosti (např. účast v odborných organizacích, vyučování na VŠ, apod.)
 • souhlas se zveřejněním osobních údajů

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Zápis do seznamu technických auditorů

Příslušný úřad

 • Ministerstvo zemědělství

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo zemědělství

Postup udělení povolení

 • Žádost projednává odborná komise ustanovená ministerstvem. Komise na základě svého uvážení vybere vhodné kandidáty pro zápis do seznamu technických auditorů.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Ministerstvo zapíše žadatele do seznamu každoročně k 30. červnu, následujícímu po vybrání komisí.

Poplatky

 • Poplatková povinnost není stanovena.

Doba platnosti povolení

 • 7 let od zápisu do seznamu

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • Ano

Právní úprava

 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (§ 38)
 • Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Není právním předpisem stanoveno

Související právní předpisy

 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

zpět na dokument „Technický auditor – zápis do seznamu technických auditorů krok za krokem“

Doporučujeme