České účetní standardy pro podnikatele 015-017

Dokument obsahuje účetní standardy s názvem Zásoby, Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry a Zúčtovací vztahy.

 

015 Zásoby

1. Cíl

Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování o zásobách za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách

C.I. Zásoby

C.I.

 1. Materiál
 2. Nedokončená výroba a polotovary
 3. Výrobky a zboží
  • Výrobky
  • Zboží
 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
 5. Poskytnuté zálohy na zásoby vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky.

2. Obsahové vymezení

Pro účely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení zásob uvedené v § 9 vyhlášky.

3. Oceňování

3.1. Zásoby se oceňují podle § 25 zákona a § 49 vyhlášky

3.2. Zrušen

3.3. Pořizovací cenu zásob lze rozdělit na cenu pořízení nebo na předem stanovenou cenu pořízení a odchylku od skutečné ceny pořízení a náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob se tyto náklady, popřípadě odchylky rozpouštějí způsobem závazně stanoveným účetní jednotky.

3.4. Zrušen

3.5. Zrušen

3.6. Zrušen

3.7. Nakoupená zvířata se oceňují pořizovací cenou, zvířata vlastního odchovu (příchovky) vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou. Přírůstky zvířat se oceňují vlastními náklady.

4. Postup účtování

4.1. Účtování o pořízení a úbytku zásob se provádí způsobem A nebo B. Účetní jednotka může účtovat zásoby způsobem A i způsobem B. V rámci analytických účtů podle míst uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů.

4.2. Způsob A

4.2.1. Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu, služeb a zboží

V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob zaúčtují na vrub příslušného účtu pořízení materiálu účtové skupiny 11 – Materiál nebo na vrub příslušného účtu pořízení zboží účtové skupiny 13 – Zboží se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 2 nebo 3. Vnitropodnikové služby, které souvisí s přepravou dodávek zásob se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na vrub příslušných účtů zásob a souvztažně ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 62 – Aktivace. Převzetí materiálu a zboží na sklad se zaúčtuje (v pořizovacích cenách u nákupů a ve vlastních nákladech u zásob vlastní výroby) na vrub účtu určeného ke sledování materiálu na skladě účtové skupiny 11 – Materiál nebo na vrub účtu určeného ke sledování zboží na skladě a v prodejnách účtové skupiny 13 – Zboží a ve prospěch příslušného účtu pořízení materiálu nebo ve prospěch příslušného účtu pořízení zboží. Spotřeba materiálu a prodej zboží se účtují běžně na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy a u prodeje materiálu na vrub příslušného účtu určeného ke sledování prodaného materiálu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady.

4.2.2. Zásoby vlastní činnosti

V průběhu účetního období se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady zaúčtují na vrub příslušného účtu účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Při vyskladnění zásob se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace a ve prospěch příslušného účtů účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti.

4.2.3. Nákupy materiálu lze účtovat přímo na účet určený ke sledování materiálu na skladě účtové skupiny 11 – Materiál, nákupy zvířat na příslušný účet účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti a nákupy zboží na příslušný účet určený ke sledování zboží na skladě a v prodejnách účtové skupiny 13 –- Zboží.

4.3. Způsob B

4.3.1. Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu, služeb a zboží

 1. v průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy se souvztažným zápisem na příslušných účtech účtové třídy 2 nebo 3; vnitropodnikové služby, které souvisejí s přepravou dodávek zásob, se aktivují; aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace,
 2. při uzavírání účetních knih se počáteční stavy příslušných účtů účtových skupin 11 – Materiál a 13 – Zboží převedou na vrub příslušných účtů spotřeby materiálu a prodaného zboží účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy; stav zásob podle evidence o zásobách se zaúčtuje na vrub příslušného účtu určeného ke sledování materiálu na skladě účtové skupiny 11 – Materiál nebo na vrub příslušného účtu určeného ke sledování zboží na skladě a v prodejnách účtové skupiny 13 – Zboží souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy.

4.3.2. Zásoby vlastní činnosti

 1. v průběhu účetního období se v účtové skupině 12 – Zásoby vlastní činnosti neprovádí žádné účetní zápisy a vynaložené náklady na výrobu se běžně účtují na příslušných účtech účtové třídy 5,
 2. při uzavírání účetních knih se počáteční stavy zásob zaúčtované na příslušných účtech účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti převedou na vrub příslušných účtů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Stav zásob podle inventarizace se zaúčtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.

4.3.3. Zrušen

4.4. Společná ustanovení ke způsobu účtování A a B

4.4.1. Při uzavírání účetních knih se u obou způsobů účtování zásob účtuje o zásobách na cestě na vrub příslušného účtu účtových skupin 11 – Materiál nebo 13 – Zboží. Zásobami na cestě se rozumí vyúčtování (například faktury) za dodání zásob (§ 412 a následující obchodního zákoníku), které účetní jednotka ještě nepřevzala. Nevyfakturované dodávky se účtují ve prospěch dohadných účtů pasivních účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv.

4.4.2. Renovace náhradních dílů a úprava zásob prováděná ve vlastní režii se vyúčtuje jako aktivace a náklady na renovaci a úpravu jsou složkou ocenění náhradních dílů a zásob na skladě.

4.4.3. Převod zásob vlastní činnosti do vlastních prodejen a převod zvířat vlastního chovu, která dospěla a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat, se zaúčtuje prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.

4.4.4. Účetní jednotka může stanovit svým předpisem vždy pro příslušné účetní období normy přirozených úbytků zásob a též rozhodne o druzích materiálu, o kterých účtuje přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad, vždy však se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě materiálu.

4.4.5. Zrušen

4.4.6. Opravné položky k zásobám se tvoří a používají podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 005 Opravné položky.

4.4.7. Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly zaúčtují postupem uvedeným v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.

5. Analytické a podrozvahové účty

5.1. Analytické účty se vedou podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech.

5.2. Účty v účtových skupinách 11 – Materiál, 12 – Zásoby vlastní činnosti, 13 – Zboží, 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby a 19 – Opravné položky k zásobám se stanoví tak, aby účetní jednotka byla schopna sestavit rozvahu v příslušném členění předepsaném vyhláškou.

5.3. Analytické účty se vedou se zohledněním předmětu činnosti účetní jednotky podle druhů či skupin zásob ve skladové evidenci (u zásob zboží v maloobchodní činnosti aspoň podle hmotně odpovědných osob či podle míst uložení).

5.4. Analytické účty jednotlivých druhů či skupin zásob slouží k jejich identifikaci; obsahují zejména označení, datum pořízení, datum vyskladnění, ocenění, údaje o množství.

5.5. O zásobách daných ke zpracování jiné účetní jednotce, do konsignačních skladů či zapůjčených mimo účetní jednotku musí být účtováno na analytických účtech s uvedením místa uložení.

5.6. O zásobách předaných účetní jednotce ke zpracování, vypůjčených, došlých organizaci omylem a o konsignačním zboží se účtuje na podrozvahových účtech s uvedením druhu zásob a jejich ocenění.

zpět na začátek

zpět na dokument „České účetní standardy“

016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

1. Cíl

Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách

C.III.
Krátkodobý finanční majetek

C.III
1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
2. Ostatní krátkodobý finanční majetek

C.IV. Peněžní prostředky

C.IV.
1. Peněžní prostředky v pokladně
2. Peněžní prostředky na účtech

A.I.2. Vlastní podíly (-)
C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím
C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci
vykazovaných za podmínek stanovených v § 3, 3a a 4 vyhlášky.

2. Obsahové vymezení

2.1. Pro účely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení krátkodobého finančního majetku uvedené v § 12 a § 12a vyhlášky.

2.2. U dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím se zbytkovou splatností jeden rok a kratší, které jsou vykazovány v položce „C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím“ se postupuje podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.

2.3. Zrušen

2.4. Zrušen

3. Postup účtování

3.1. Finanční účty v cizích měnách se v účetnictví vedou v českých korunách i v cizích měnách.

3.2. Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně

3.2.1. Účtuje se zde o stavu a pohybu hotovosti na základě pokladních dokladů; o stavu a pohybu šeků přijatých místo hotových peněz, poukázek k zúčtování (například poukázky na odběr zboží, služeb). Součástí pokladní hotovosti jsou nasáčkované výplaty, depozita, pokud nebyly ve výplatní den předány příjemcům. Stav peněz v pokladně nelze nahrazovat stvrzenkami či úpisy. Peníze v hotovosti svěřené pracovníkům k použití na předem stanovené účely a šeky vydané k použití se účtují jako pohledávky za zaměstnanci, popřípadě společníky. Na analytických účtech se vede stav a pohyb valut, šeků, poukázek k zúčtování znějících na cizí měnu odděleně podle jednotlivých měn.

3.2.2. Účtuje se zde o stavu a pohybu cenin (například poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu, ze které bude moci být po vydání do užívání čerpáno) před jejich vydáním. Jako ceniny se účtují i zakoupené stravenky do provozoven veřejného stravování apod. Ceniny svěřené pracovníkům k použití na předem stanovené účely se účtují jako pohledávky za zaměstnanci, popřípadě společníky.

3.2.3. Rozdíly vzniklé při inventarizaci pokladní hotovosti a cenin se považují za schodek, popřípadě přebytek.

3.3. Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech

3.3.1. Účtuje se zde na základě oznámení banky o přijatých nebo provedených platbách (bankovní výpisy). Vklady nebo výběry peněz v hotovosti a převody mezi bankovními účty lze účtovat prostřednictvím účtu určeného účetní jednotkou pro účtování peněz na cestě.

3.3.2. Účtuje se zde o stavu a pohybu peněžních prostředků účetní jednotky u bank; jde například o běžný účet, vkladový účet, devizový účet. Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů otevřených v bankách účetní jednotce. Bankovní účty mají zpravidla aktivní zůstatek. Pasivní zůstatek může být ke konci rozvahového dne vykázán u běžného účtu, pokud je to bankou umožněno. V rozvaze je pak pasivní zůstatek vykazován jako poskytnutý krátkodobý bankovní úvěr.

3.4. Účtová skupina 23 – Krátkodobé bankovní úvěry

3.4.1. Účtuje se zde na základě oznámení banky o přijatých nebo provedených platbách (bankovní výpisy). Účtuje se zde o krátkodobých bankovních úvěrech poskytnutých nejvýše na dobu jednoho roku, o překlenovacích úvěrech, pokud nebyly řešeny v rámci běžného účtu, o krátkodobých úvěrech poskytnutých na základě eskontovaných směnek apod. Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů bankovních úvěrů otevřených účetní jednotce.

3.4.2. Souvztažným zápisem k účtu úvěrů je zápis na příslušném účtu účtové skupiny 22 – Peněžní prostředky na účtech. Uhradí-li úvěrová instituce dluh vůči dodavateli přímo z úvěru, zaúčtuje se poskytnutý úvěr ve prospěch příslušného úvěru se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtových skupin 32 – Závazky (krátkodobé), respektive 47 – Dlouhodobé závazky.

3.4.3. Na vrub příslušného účtu eskontních úvěrů, po obdržení avíza od úvěrové instituce o úhradě směnky či jiného cenného papíru dlužníkem, zaúčtuje účetní jednotka úhradu úvěru se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu určeného pro účtování pohledávek za eskontované cenné papíry. Na vrub příslušného účtu eskontních úvěrů se účtuje i o vrácení neuhrazené směnky nebo jiného cenného papíru bankou, a to souvztažným zápisem ve prospěch účtu (splacení eskontního úvěru).

3.5. Na příslušné účty účtové skupiny 24 – Krátkodobé finanční výpomoci se zaúčtují krátkodobé finanční výpomoci poskytnuté účetní jednotce jinými osobami než úvěrovými institucemi (třetími osobami) a společníky obchodních korporací. Jedná se například o poskytnuté peněžní prostředky na základě účetní jednotkou vystavených krátkodobých dluhopisů, vystavených hypotečních zástavních listů.

3.6. Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek tvoří část finančního majetku, který má účetní jednotka převážně v držení pouze do jednoho roku, například cenné papíry k obchodování a cenné papíry se splatností do jednoho roku, vlastní akcie a vlastní obchodní podíly, vlastní dluhopisy, ostatní realizovatelné cenné papíry a ostatní cenné papíry, například nakoupené opční listy. Pokud jsou nakoupené opční listy v držení až do dne uplatnění přednostního práva, zaúčtují se v tento den do nákladů na příslušný účet účtové skupiny 56 – Finanční náklady, ať je právo uplatněno či nikoliv. Analytické účty se vedou podle druhů cenných papírů. Pro účtování o cenných papírech se použijí ustanovení Českého účetního standardu pro podnikatele č. 008 Operace s cennými papíry a podíly.

3.7. Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty se používá pro překlenutí časového nesouladu mezi vklady, výběry peněz, šeků a jiných hotovostí a přijetím příslušných výpisů účtů účetní jednotkou. Obdobně se zde účtuje o účetních případech, při kterých dochází k časovému nesouladu při převodech mezi účty účetní jednotky v bankách nebo spořitelních a úvěrních družstev. Na příslušných účtech účtové skupiny 26 – Převody mezi finančními účty se vklady nebo výběry peněz v hotovosti a šeků zaúčtují podle pokladních dokladů nebo výpisů účtů. Na těchto účtech je možné zaúčtovat i směnky na cestě.

3.8. Na příslušných účtech účtové skupiny 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku se zaúčtují ve výjimečných případech opravné položky k ocenění krátkodobého finančního majetku vedeného na příslušných účtech účtové skupiny 25 – Krátkodobý finanční majetek. Postup účtování opravných položek je stanoven Českým účetním standardem pro podnikatele č. 005 Opravné položky.

3.9. Inventarizační rozdíly se účtují podle ustanovení Českého účetního standardu pro podnikatele 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.

zpět na začátek

zpět na dokument „České účetní standardy“

017 Zúčtovací vztahy

1. Cíl

Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování zúčtovacích vztahů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

C.II. Pohledávky

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky
 1.1. Pohledávky z obchodních vztahů
 1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
 1.3. Pohledávky – podstatný vliv
 1.4. Odložená daňová pohledávka
 1.5. Pohledávky – ostatní
 1.5.1. Pohledávky za společníky
 1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
 1.5.3. Dohadné účty aktivní
 1.5.4. Jiné pohledávky

C.II.2. Krátkodobé pohledávky
 2.1. Pohledávky z obchodních vztahů
 2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba
 2.3. Pohledávky – podstatný vliv
 2.4. Pohledávky – ostatní
 2.4.1. Pohledávky za společníky
 2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
 2.4.3. Stát – daňové pohledávky
 2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
 2.4.5. Dohadné účty aktivní
 2.4.6. Jiné pohledávky

C.II.3. Časové rozlišení aktiv
 3.1. Náklady příštích období
 3.2. Komplexní náklady příštích období
 3.3. Příjmy příštích období

D. Časové rozlišení aktiv
1. Náklady příštích období
2. Komplexní náklady příštích období
3. Příjmy příštích období

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní

C.II. Krátkodobé závazky

C.II.1. Vydané dluhopisy
1.1. Vyměnitelné dluhopisy
1.2. Ostatní dluhopisy
2. Závazky k úvěrovým institucím
3. Krátkodobé přijaté zálohy
4. Závazky z obchodních vztahů
5. Krátkodobé směnky k úhradě
6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
7. Závazky – podstatný vliv
8. Závazky ostatní
8.1. Závazky ke společníkům
8.2. Krátkodobé finanční výpomoci
8.3. Závazky k zaměstnancům
8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
8.5. Stát – daňové závazky a dotace
8.6. Dohadné účty pasivní
8.7. Jiné závazky

C.III. Časové rozlišení pasiv
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období

D. Časové rozlišení pasiv
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
vykazovaných za podmínek stanovených v § 3, 3a a 4 vyhlášky.

2. Obsahové vymezení

 

2.1. Pro účely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení pohledávek za upsaný základní kapitál, dlouhodobých a krátkodobých pohledávek, časového rozlišení v aktivech a pasivech rozvahy, krátkodobých závazků a dohadných položek aktivních a pasivních uvedené v § 5, 10, 11, 13, 17, 18 a 19 vyhlášky.

2.2. U dlouhodobých závazků se zbytkovou splatností jeden rok a kratší, které jsou účtovány v účtové třídě 4 a jsou vykazovány v položce „C.I. Dlouhodobé závazky“ (C.I.1. až C.I.9.3.) se postupuje podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.

2.3. zrušen

2.4. Analytické účty se vedou podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých druhů měn.

2.5. Přesuny ze skupiny a do skupiny pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování nejsou přípustné.

 1. odpočet daně v členění nároku na nadměrný odpočet podle zdaňovacích období,
 2. zúčtování DPH, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období, se zřetelem k postupu při nadměrném odpočtu, jakož i k postupu při uplatnění nároku na vrácení daně.

3. Postup účtování

3.1. Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
3.1.1. Zaúčtují se zde zejména pohledávky za odběrateli. Dále se zde zaúčtují poskytnuté zálohy a závdavky dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele, ostatní pohledávky z obchodních vztahů, například reklamace vůči dodavatelům, nárok na záruční paušál při převzetí závazků za záruční opravy.

3.1.2. Zaúčtují se zde zejména pohledávky za směnky předané bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu k proplacení do doby splatnosti směnky, jakož i jiné cenné papíry předané k eskontu; ve prospěch účtu pohledávek za směnky předané bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu k proplacení se zaúčtují směnky a jiné cenné papíry bankou nebo spořitelníma úvěrním družstvem zinkasované, jakož i směnky a jiné cenné papíry neproplacené a vrácené.

3.2. Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé)
3.2.1. Zaúčtují se zde dluhy vůči dodavatelům. Dále se zde zaúčtují přijaté krátkodobé zálohy a závdavky od odběratelů před splněním závazků vůči odběratelům, ostatní krátkodobé závazky z obchodních vztahů, například uplatněné reklamace odběrateli, dluh vůči obchodnímu partnerovi, který přebírá záruční závazky za podané výkony (z poskytování záručního paušálu).
3.2.2. Zaúčtují se zde směnky vlastní a akceptované směnky cizí při jejich použití k uspokojení dluhu vůči dodavateli, kde směnečný závazek pro účetní jednotku je jeden rok a kratší.

3.2.3. U pravidelně se opakujících zálohových plateb od uživatelů bytů a nebytových prostor (služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor a nájemné či příspěvek vlastníka jednotky) lze účtovat o předpisu záloh.

3.3. Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
3.3.1. Zaúčtují se zde dluhy z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám (s výjimkou dluhů ke společníkům ze závislé činnosti), a jejich zúčtování. Analytické účty se vedou podle jednotlivých zaměstnanců na mzdových listech.

3.3.2. Dále se zde zaúčtují různé dluhy vůči zaměstnancům, například nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, různé pohledávky za zaměstnanci, například poskytnuté zálohy na cestovní výdaje, zálohy k vyúčtování, uplatnění náhrady za zaměstnanci.

3.3.3. Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi se zaúčtují dluhy ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, jak ze zákonné výše, tak z dobrovolného plnění, se souvztažnými zápisy na vrub příslušných účtů účtové skupiny 52 – Osobní náklady u částek hrazených zaměstnavatelem, nebo na vrub příslušných účtů závazků vůči zaměstnancům z pracovněprávních vztahů a příslušného účtu účtové skupiny 36 – Závazky ke společníkům u částek hrazených zaměstnancem.

3.3.4. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi se zaúčtují nároky na výplaty sociálních dávek se souvztažnými zápisy ve prospěch příslušných účtů závazků vůči zaměstnancům z pracovněprávních vztahů i příslušných účtů účtové skupiny 36 – Závazky ke společníkům.

3.4. Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací – účtování o dani z příjmů
3.4.1. Zaúčtují se zde placené zálohy na daň z příjmů v průběhu roku a sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy podle zákona o daních z příjmů lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost.

3.4.2. K rozvahovému dni se zde účtuje o dluhu účetní jednotky ze splatné daně za zdaňovací období se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů.

3.4.3. Není-li k okamžiku sestavení účetní závěrky známa skutečná daňová povinnost, postupuje se podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 004 Rezervy.

3.4.4. Dále se zde zaúčtuje daň z příjmů, jejíž odvod zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, například zaměstnancům.

3.5. Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací – účtování o dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
3.5.1. Ve prospěch příslušného účtu se účtuje o daňové povinnosti účetní jednotky ze splatné daně z přidané hodnoty za zdaňovací období se souvztažným zápisem zejména na vrub příslušného účtu účtových skupin 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé), 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi, 37 – Jiné pohledávky a závazky, respektive na vrub příslušného účtu účtových tříd 0, 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezplatném plnění ve prospěch jiných osob.

3.5.2. zrušen

3.5.3. Na vrub příslušného účtu se účtuje o nároku na odpočet DPH se souvztažným zápisem zejména ve prospěch příslušného účtu účtových skupin 32 – Závazky (krátkodobé), 37 – Jiné pohledávky a závazky, 47 – Dlouhodobé závazky. Na vrub tohoto účtu se dále účtuje o úhradě DPH.

3.5.4. Dále se zde účtuje o vrácení daně při uplatnění nadměrného odpočtu.

3.5.5. zrušen

3.5.6. zrušen

3.6. Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací – účtování o ostatních daních a poplatcích
3.6.1. Ve prospěch příslušného účtu se účtuje o daňové povinnosti účetní jednotky ze spotřebních daní za zdaňovací období se souvztažným zápisem zejména na vrub příslušného účtu účtových skupin 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé), 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi a 37 – Jiné pohledávky a závazky, respektive na vrub příslušného účtu účtových tříd 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezplatném plnění ve prospěch jiných osob, jakož i při vzniku manka a škody na vybraných výrobcích.

3.6.2. Na vrub příslušného účtu se účtuje o úhradě daňové povinnosti ze spotřebních daní. Dále se na vrub příslušného účtu účtuje o nároku na vrácení spotřební daně za zdaňovací období se souvztažným zápisem zejména ve prospěch příslušného účtu účtových skupin 32 – Závazky (krátkodobé), 37 – Jiné pohledávky a závazky, 47 – Dlouhodobé závazky.

3.6.3. zrušen

3.6.4. Účtuje se zde i o dalších přímých daních, například o dani silniční, dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí.

3.6.5. Poplatky se zaúčtují ve prospěch příslušného účtu (příslušného příjemce poplatků) se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 53 – Daně a poplatky. O úhradě poplatků se účtuje na vrub příslušného účtu.

3.7. O nezpochybnitelném právním nároku na dotaci se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 – Jiné pohledávky a závazky a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací. O použití dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací a ve prospěch ostatních provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. O použití dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů. O použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 0 – Dlouhodobý majetek.

3.8. Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky
3.8.1. V této účtové skupině se zaúčtují například krátkodobé zápůjčky a úvěry poskytované účetními jednotkami v konsolidačním celku.

3.8.2. Dále se zde účtuje o pohledávkách za upisovateli, tj. akcionáři, či společníky obchodní korporace. Zůstatkem účtu jsou upsané nesplacené akcie nebo podíly vykazované v položce „A. Pohledávky za upsaný základní kapitál“.

3.8.3. Účtuje se zde rovněž například o krátkodobých pohledávkách za společníky ve veřejné obchodní společnosti, jakož i za komplementáři v komanditní společnosti, popřípadě za společníky ve společnosti s ručením omezeným, ve výši předepsané úhrady ztráty, se souvztažným zápisem na příslušném účtu účtové skupiny 59 – Daně z příjmu, převodové účty a rezerva na daň z příjmů vykazovaném v položce „M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/)“ nebo „K. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)“, popřípadě na příslušném účtu účtové skupiny 43 – Výsledek hospodaření.

3.8.4. Zaúčtují se zde například krátkodobé pohledávky ze zápůjček a úvěrů společníkům v obchodní korporaci, úrok z prodlení při opožděném splacení peněžitého vkladu společníka ve veřejné obchodní společnosti, v komanditní společnosti, či ve společnosti s ručením omezeným.

3.8.5. Zaúčtují se zde pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti.

3.9. Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům
3.9.1. Zaúčtují se zde například krátkodobé závazky účetních jednotek v rámci konsolidačního celku z přijatých zápůjček a úvěrů.

3.9.2. Zaúčtují se zde dluhy ke společníkům včetně akcionářů v obchodních korporacích ve výši jejich podílů na zisku obchodní korporace, se souvztažným zápisem na příslušném účtu účtové skupiny 59 – Daně z příjmu, převodové účty a rezerva na daň z příjmů vykazovaném v položce „M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)“ nebo „K. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)“, pokud jde o společníky ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti a příslušného účtu účtové skupiny 43 – Výsledek hospodaření, pokud jde o společníky v ostatních obchodních korporacích, jakož i komanditisty v komanditní společnosti.

3.9.3. Zaúčtují se zde například krátkodobé závazky ze zápůjček a úvěrů od společníků obchodní korporace.

3.9.4. Zaúčtují se zde dluhy ke společníkům ve společnosti s ručením omezeným a komanditistům komanditních společností a členům družstev ze závislé činnosti, tj. z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení, a jejich zúčtování.

3.9.5. Zaúčtují se zde dluhy účetní jednotky, jako akcionáře či společníka v jiné obchodní korporaci, za převzaté zatímní listy nebo dosud nesplacené vklady.

3.9.6. Zaúčtují se zde dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti.

3.10. Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky
3.10.1. Na příslušném účtu účtové skupiny 37 – Jiné pohledávky a závazky prodávající účtuje o pohledávce z prodeje obchodního závodu nebo jeho části nebo pachtu obchodního závodu či jeho části a kupující účtuje o dluhu z koupě obchodního závodu či jeho části podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem.

3.10.2. Účtuje se zde podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 009 Deriváty o pohledávkách a závazcích z pevných termínovaných operací, o nakoupených a prodaných opcích. Analytické účty se vedou v členění na nákupní a prodejní opce.

3.10.3. Rovněž zde účtuje emitent dluhopisů o pohledávce z emitovaných dluhopisů. Na vrub příslušného účtu se účtuje o vydání
a) dlouhodobých dluhopisů se souvztažným zápisem na příslušnému účtu účtové skupiny 47 – Dlouhodobé závazky,
b) krátkodobých dluhopisů se souvztažným zápisem na příslušnému účtu účtové skupiny 24 – Jiné krátkodobé finanční výpomoci.
Ve prospěch účtu se zaúčtuje úhrada dluhopisů od majitele. Analytické účty se vedou podle jednotlivých emisí.

3.10.4. Účtuje se zde i o dalších pohledávkách a krátkodobých závazcích, například o
a) pohledávce na náhradu škody či manka za odpovědnou osobou se souvztažným zápisem na příslušnému účtu účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy, pokud tato pohledávka nemá charakter dohadné položky aktivní,
b) dluhu z odpovědnosti za způsobenou škodu se souvztažným zápisem na příslušnému účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady, pokud tento závazek nemá charakter dohadné položky pasivní,
c) zrušeno
d) zrušeno
e) dluhu vůči celnímu orgánu z titulu cel, DPH a o závazku ze spotřebních daní při dovozu. Na analytických účtech vede účetní jednotka zvlášť zúčtování cel a zvlášť zúčtování DPH a jednotlivých spotřebních daní při dovozu. Jako o pohledávce se účtuje o vkladu do obchodní korporace do doby zápisu vkladu do základního kapitálu v obchodním rejstříku, respektive do doby vydání akcií či zatímních listů.

3.11. Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
Na příslušných účtech časového rozlišení této účtové skupiny se v souladu s § 13 a 19 vyhlášky časově rozlišují náklady a výnosy. Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody. Dále se v této účtové skupině účtuje v souladu s § 10, respektive § 11, a § 17, respektive § 18, vyhlášky o dohadných položkách.

3.11.1. Na příslušném účtu vykazovaném v položce „C.II.3.1. Náklady příštích období“, respektive „D.1. Náklady příštích období“, se zaúčtují výdaje běžného účetního období, jež se týkají nákladů v příštích obdobích, například náklady na zařazení většího rozsahu drobného nehmotného nebo hmotného majetku do používání, nájemné a pachtovné placené předem, předplatné; zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí.

3.11.2. Na příslušném účtu vykazovaném v položce „C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období“, respektive „D.2. Komplexní náklady příštích období“, se zaúčtují náklady a výdaje příštích období, jež se sledují ve vztahu k danému účelu, například náklady na přípravu a záběh výkonů a náklady na výzkum a vývoj, náklady na dlouhodobou propagaci, náklady na předzásobení; zúčtování komplexních nákladů příštích období se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let od zaúčtování nákladů na příslušný účet účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv, s výjimkou případů vyplývajících ze smluv, respektive platných předpisů.

3.11.3. Prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv vykazovaného v položce „C.III.1. Výdaje příštích období“, respektive „D.1. Výdaje příštích období“, se zaúčtují náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Účtuje se zde například o nájemném a pachtovném placeném pozadu, prémiích a odměnách placených po uplynutí roku.

3.11.4. Na příslušném účtu vykazovaném v položce „C.III.2. Výnosy příštích období“, respektive „D.2. Výnosy příštích období“, se zaúčtují příjmy v běžném účetním období, které věcně patří do výnosů v příštích obdobích, například nájemné a pachtovné přijaté předem, částky přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné. Vlastník rozvodného zařízení může časově rozlišovat po dobu nejdéle 20 let přijaté úhrady podle příslušného zákona za účelně vynaložené náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu a v případě přeložek rozvodných zařízení za samostatné stavby s nimi souvisejícími. Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým věcně souvisejí.

3.11.5. Na příslušném účtu vykazovaném v položce „C.II.3.3. Příjmy příštích období“, respektive „D.3. Příjmy příštích období“, se účtuje o částkách účetní jednotkou nepřijatých, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou zaúčtovány přímo na účtech pohledávek. Jsou to zejména výnosové provize, provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby.

3.11.6. Na příslušném účtu vykazovaném v položkách „C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní“ nebo „C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní“ se účtuje například o pohledávce za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila ke konci rozvahového dne konečnou výši náhrady, o výnosových úrocích, které nebyly zahrnuty ve vyúčtování bank nebo spořitelních a úvěrních družstev za běžné účetní období, respektive toto vyúčtování bylo chybné, o odhadu poplatků z licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků. O uvedených případech se účtuje se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtových skupin 64 – Jiné provozní výnosy nebo 66 – Finanční výnosy.

3.11.7. Na příslušném účtu vykazovaném v položkách „C.I.9.2. Dohadné účty pasivní“ nebo „C.II.8.6. Dohadné účty pasivní“ se účtuje například o nevyfakturovaných dodávkách. Účtuje se zde i o nákladových úrocích, které nebyly zahrnuty do vyúčtování bank nebo spořitelních a úvěrních družstev za dané účetní období, respektive toto vyúčtování je chybné, a o dluhu z odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy není možno k rozvahovému dni stanovit konečnou výši dluhu, se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtových skupin 56 – Finanční náklady a příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady, popřípadě na vrub příslušného účtu majetku, respektive nákladů v případě nevyfakturovaných dodávek. Účtuje se zde i o náhradě mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou, pokud na ni vznikne zaměstnanci nárok podle jiného právního předpisu, bude-li proplacena v příštím účetním období. Účtuje se zde i o poměrné části silniční daně při účtování v hospodářském roce.

3.12. Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
3.12.1. V této účtové skupině se účtuje o tvorbě opravných položek k jednotlivým pohledávkám, jakož i o jejich snížení, popřípadě o zrušení podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 005 Opravné položky.

3.12.2. Dále se zde účtuje o vztazích mezi jednotlivými vnitřními organizačními útvary účetní jednotky v závislosti na organizaci účetnictví účetní jednotky. Příslušný účet účtové skupiny 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování při uzavírání účetních knih nemá zůstatek.

3.12.3. V účtové skupině 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování se účtuje o převodu nákladů a výnosů mezi společníky sdruženými ve společnosti. Případný zůstatek příslušného účtu účtové skupiny 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování se koncem roku vyrovná zaúčtovanou pohledávkou či dluhem za příslušnými společníky sdruženými ve společnosti (účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky nebo 36 – Závazky ke společníkům).

zpět na začátek

zpět na dokument „České účetní standardy“

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme