České účetní standardy pro podnikatele 018-019

Dokument obsahuje Kapitálové účty a dlouhodobé závazky a Náklady a výnosy.

018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

1. Cíl

Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování na kapitálových účtech a dlouhodobých závazků za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách

A.I. Základní kapitál

A.I.
1. Základní kapitál
3. Změny základního kapitálu

A.II. Ážio a kapitálové fondy

A.II.
1. Ážio
2. Kapitálové fondy
2.1. Ostatní kapitálové fondy
2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)
2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)
2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

A.III. Fondy ze zisku

A.III.
1. Ostatní rezervní fondy
2. Statutární a ostatní fondy

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

A.IV.
1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)
2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)

C.I. Dlouhodobé závazky

C.I.1. Vydané dluhopisy

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

1.2. Ostatní dluhopisy

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím

3. Dlouhodobé přijaté zálohy
4. Závazky z obchodních vztahů
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba
7. Závazky – podstatný vliv
8. Odložený daňový závazek
9. Závazky – ostatní
9.1. Závazky ke společníkům
9.2. Dohadné účty pasivní
9.3. Jiné závazky
vykazovaných za podmínek stanovených v § 3, 3a a 4 vyhlášky. 

2. Obsahové vymezení

2.1. Pro účely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků uvedené v § 14, 14a, 15, 15a, 17, 18, 54 až 54b vyhlášky.

2.2. Pasiva podle bodu 2.1. a dlouhodobé dluhy se zbytkovou splatností jeden rok a kratší, které jsou vykazovány v položce „C.II. Krátkodobé závazky“, jsou účtovány v účtové třídě 4, která obsahuje

 • a) základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (vlastní kapitál),
 • b) rezervy,
 • c) závazky k úvěrovým institucím,
 • d) dlouhodobé závazky,
 • e) odložený daňový závazek a pohledávku,
 • f) účet individuálního podnikatele.

3. Postupy účtování

3.1. Vlastní kapitál

3.1.1. Na účtech účtových skupin 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy až 43 – Výsledek hospodaření se účtuje o vlastním kapitálu účetní jednotky.

3.1.2. Fondy se člení do účtových skupin podle toho, zda jsou tvořeny a doplňovány z kapitálových vkladů peněžních i nepeněžních (kapitálové fondy) nebo ze zisku (ostatní fondy). Fondy nelze tvořit na vrub nákladů či výnosů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

3.1.3. Na příslušném účtu účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaném v položce „A.I.1. Základní kapitál“ se zaúčtuje základní kapitál a jeho změny podle právní formy účetní jednotky a podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 012 Změny vlastního kapitálu.

3.1.4. Odděleně se na analytickém účtu sleduje

 1. základní kapitál vytvořený vklady,
 2. základní kapitál vytvořený přímo nebo zprostředkovaně ze zisku,
 3. zrušeno
 4. zrušeno

3.1.5. Na příslušném účtu účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaném v položce „A.II.1. Ážio“ se zaúčtuje zejména rozdíl mezi jmenovitou hodnotou nebo výší ocenění podílu na základním kapitálu u kusové akcie podle zákona o obchodních korporacích a částkou, za kterou akciová společnost akcie vydává (emisní kurs), popřípadě vkladů při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií, popřípadě nových vkladů. Obdobně je účtováno společností s ručením omezeným o vkladovém ážiu (rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu určenou posudkem znalce a výší vkladu společníka).
Dále se zde zaúčtují další případy uvedené v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 012 Změny vlastního kapitálu.

3.1.6. Na příslušném účtu účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaném v položce „A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy“ se zaúčtují ostatní kapitálové vklady peněžní i nepeněžní, které nezvyšují základní kapitál účetní jednotky a není pro ně v předcházejících účtech této účtové skupiny samostatný syntetický účet. Ve prospěch účtu se zaúčtují u družstev rovněž členské podíly na družstevní bytovou výstavbu a státní příspěvek apod. Analytické účty se vedou podle jednotlivých kapitálových fondů s odděleným sledováním členských podílů a státního příspěvku.

3.1.7. Na příslušném účtu účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaném v položce „A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)“ se účtuje podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 008 Operace s cennými papíry a podíly a Českého účetního standardu pro podnikatele č. 009 Deriváty.

3.1.8. Na příslušných účtech účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaných v položkách „A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)“, „A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)“ a „A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)“ se účtuje zejména podle § 14a a 54 až 54b vyhlášky.

3.1.9. Na příslušném účtu účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaném v položce „A.I.3. Změny základního kapitálu“ se účtuje podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 012 Změny vlastního kapitálu. Analytické účty se vedou podle jednotlivých osob, které se zavázaly vložením vkladu zvýšit základní kapitál.

3.1.10. Tvorba a čerpání fondů tvořených ze zisku (účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření) se řídí podle právní povahy účetní jednotky právními předpisy, společenskou smlouvou, stanovami, rozhodnutím valné hromady nebo členské schůze, popřípadě představenstva akciové společnosti. V případě příslušného účtu účtové skupiny 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaného v položce „A.III.1. Ostatní rezervní fondy“ se analytické účty vedou podle jednotlivých ustanovení zákona o obchodních korporacích, pokud stanoví povinnost vytvářet rezervní fond obchodní korporace, a u příslušného účtu účtové skupiny 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaného v položce „A.III.2. Statutární a ostatní fondy“ se vedou analytické účty podle jednotlivých fondů a dále podle jednotlivých druhů čerpání fondů tvořených ze zisku. V případě příslušných účtů účtové skupiny 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaných v položce „A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“ se analytické účty vedou tak, aby bylo možno vykázat položku „A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)“ podle § 15a vyhlášky.

3.1.11. Příslušný účet účtové skupiny 43 – Výsledek hospodaření vykazovaný v položce „ A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)“ je určen k rozdělení zisku, nebo vypořádání ztráty podle pravidel stanovených zákonem o obchodních korporacích, popřípadě jiným předpisem, rozhodnutím orgánů účetní jednotky či podle rozhodnutí individuálního podnikatele. Na vrub tohoto účtu se zaúčtují i podíly na zisku k výplatě podle příslušných rozhodnutí o rozdělení zisku v případech, kdy se na uvedené tituly netvoří zvláštní fondy ze zisku. Tento účet nesmí mít k okamžiku uzavření účetních knih zůstatek. Pokud k okamžiku uzavření účetních knih není rozhodnuto o použití výsledku hospodaření, převede se zůstatek tohoto účtu ve prospěch (v případě zisku) nebo na vrub (v případě ztráty) příslušného účtu účtové skupiny 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaného v položce „A.IV.1 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“.

3.1.12. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 43 – Výsledek hospodaření vykazovaném v položce „A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)“ se zaúčtuje v případě rozhodnutí o zálohách na výplatu podílu na zisku se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 36 – Závazky ke společníkům. Ve prospěch účtu účtové skupiny 43 – Výsledek hospodaření vykazovaném v položce „A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)“ se zaúčtuje na základě rozhodnutí příslušného orgánu účetní jednotky o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty se souvztažným zápisem zejména na vrub příslušného účtu účtové skupiny 36 – Závazky ke společníkům, příslušného účtu účtové skupiny 35 – Pohledávky za společníky nebo příslušného účtu účtové skupiny 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření.

3.2. Na účtech účtové skupiny 45 – Rezervy se účtuje podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 004 Rezervy.

3.3. Dlouhodobé úvěry a dlouhodobé závazky

3.3.1. Na příslušném účtu účtové skupiny 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím vykazovaném v položce „C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím“ se účtuje o úvěrech, které mají dlouhodobý charakter (delší než jeden rok). Rovněž se zde účtuje o dlouhodobých úvěrech, které se poskytují při eskontu směnek. Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů úvěrů.

3.3.2. Na příslušných účtech účtové skupiny 47 – Dlouhodobé závazky se účtuje o dluzích z obchodního i neobchodního styku s dobou splatnosti delší než jeden rok. Analytické účty se vedou podle jednotlivých věřitelů.

3.3.3. Na příslušných účtech účtové skupiny 47 – Dlouhodobé závazky vykazovaných v položce „C.I.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba“ a „C.I.7. Závazky – podstatný vliv“ respektive „C.II.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba“ nebo „C.II.7. Závazky – podstatný vliv“ se účtuje o dluzích v rámci konsolidačního celku. Odděleně se na analytických účtech sledují dluhy z kapitálových operací a z obchodního styku.

3.3.4. Na příslušném účtu účtové skupiny 47 – Dlouhodobé závazky vykazovaném v položce „C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy“ zaúčtuje emitent dluhopisů vyměnitelné dluhopisy ve výši emise souvztažně s účtem určeným pro účtování pohledávek z emitovaných dluhopisů. Na příslušném účtu účtové skupiny 47 – Dlouhodobé závazky vykazovaném v položce „C.I.1.2. Ostatní dluhopisy“ zaúčtuje emitent dluhopisů ostatní dluhopisy ve výši emise souvztažně s účtem určeným pro účtování pohledávek z emitovaných dluhopisů.

3.3.5. Účetní jednotka zvolí v rámci účtové skupiny 47 – Dlouhodobé závazky samostatný účet, na kterém zaúčtuje zejména při pachtu obchodního závodu nebo jeho části podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem.

3.3.6. Na příslušném účtu účtové skupiny 47 – Dlouhodobé závazky vykazovaném například v položce „C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy“ respektive „C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy“ se zaúčtují přijaté zálohy a závdavky od odběratelů před splněním dluhu vůči odběrateli.

3.3.7. Na příslušném účtu účtové skupiny 47 – Dlouhodobé závazky vykazovaném v položce „C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě“ se zaúčtují směnky vlastní a akceptované směnky cizí.

3.3.8. Na příslušném účtu účtové skupiny 47 – Dlouhodobé závazky vykazovaném v položce „C.I.9.3. Jiné závazky“ respektive „C.II.8.7. Jiné závazky“ se zaúčtují ostatní dlouhodobé dluhy neúčtované na předcházejících účtech účtové skupiny 47 – Dlouhodobé závazky. V této položce se vykazují také dluhy vyplývající z tichého společenství.

3.3.9. U pravidelně se opakujících zálohových plateb od uživatelů bytů a nebytových prostor (služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor a nájemné či příspěvek vlastníka jednotky) lze účtovat o předpisu záloh.

3.4. Na příslušném účtu účtové skupiny 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka vykazovaném v položce „C.I.8. Odložený daňový závazek“ se zaúčtují částky odloženého daňového dluhu nebo pohledávky podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 003 Odložená daň.

3.5. Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel

3.5.1. Na příslušném účtu účtové skupiny 49 – Individuální podnikatel vykazovaném v položce „A.I.1. Základní kapitál“ se u fyzické osoby zaúčtují osobní vklady, včetně vkladu na začátku podnikatelské činnosti a výběrů individuálního podnikatele. Při otevírání účetních knih se na tento účet převede zisk, popřípadě ztráta za předcházející účetní období se souvztažným zápisem na účtu určeném k zaúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení. Tento účet může nabýt pasivní, popřípadě i aktivní zůstatek.

3.5.2. Odděleně se zaúčtuje na analytických účtech převedený zisk nebo ztráta.

zpět na začátek

zpět na dokument „České účetní standardy“

019 Náklady a výnosy

1. Cíl

Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování nákladů a výnosů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

2. Obsahové vymezení

2.1. Pro účely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení nákladů a výnosů uvedené v § 20 až 38 vyhlášky.

2.2. Účtová třída 5 obsahuje prvotní a ve vybraných případech i druhotné náklady. Na jednotlivé účty této účtové třídy se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od začátku účetního období.

2.3. Účtová třída 6 obsahuje výnosy narůstajícím způsobem od začátku účetního období. Prvotní výnosy se v této účtové třídě zachycují časově rozlišené. Daň z přidané hodnoty vyznačená na vystaveném daňovém dokladu (například faktuře) není součástí tržeb, ale účtuje se přímo ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací.

3. Postup účtování

3.1. Účtová třída 5 – Náklady

3.1.1. Zůstatky účtů v účtové třídě 5 se při uzavírání účetních knih převádějí na vrub příslušného účtu účtové skupiny 71 – Účet zisků a ztrát.

3.1.2. Analytické účty v účtové třídě 5 je třeba přizpůsobit ustanovením zákona o daních z příjmů. Zejména je nutno u účtů, na nichž se zachycují připočitatelné a odpočitatelné položky pro zjištění základu pro výpočet daňové povinnosti, sledovat tyto položky odděleně; u položek, které se z hlediska ovlivnění daňového základu uznávají podle ustanovení zákona o daních z příjmů jen ve zvláš stanovených případech (například cestovné, dary), je nutné zajistit v účetnictví podklady pro analýzu těchto položek z hlediska daňového.

3.1.3. Pokud ve vyúčtováních (fakturách) za přijaté služby nebo nákladech zúčtovaných podle jiných dokladů budou zahrnuty také částky, které nepatří do nákladů účetní jednotky (například soukromé telefonní hovory, přepravné, nájemné, elektrický proud apod.), lze postupovat takto:

 1. zjistí-li se před zaúčtováním příslušných vyúčtování (faktur) nároky, které mají pracovníci, popřípadě jiné účetní jednotky uhradit, částky takových nároků se zaúčtují přímo na příslušné účty účtové třídy 3,
 2. nezjistí-li se tyto částky před zachycením příslušných vyúčtování (faktur), zaúčtují se částky na příslušné účty účtové třídy 5. O dodatečně přijaté náhrady nebo vyúčtované nároky na ně na účtech v účtové třídě 3 se sníží zachycené náklady v účtové třídě 5,
 3. u účetních jednotek, které poskytují služby (například v cestovních kancelářích, ve veřejném stravování), se v nákladech v účtové třídě 5 účtují celé částky faktur či jiných dokladů a tržby za poskytnuté služby se vyúčtují v účtové třídě 6.

3.2. Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy

3.2.1. Na účtech této účtové skupiny se účtuje v závislosti na zvoleném způsobu účtování o zásobách.

3.2.2. Při uplatnění způsobu A se postupuje takto:

 1. v průběhu účetního období spotřebovávané položky materiálu a zboží se běžně vyúčtovávají na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy se souvztažným zápisem ve prospěch účtů zásob,
 2. při uzavírání účetních knih případné rozdíly mezi fyzickým stavem zásob zjištěných při inventarizaci a účetním stavem na příslušných účtech zásob se vyúčtují podle své povahy podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.

3.2.3. Při uplatnění způsobu B se postupuje takto:

 1. v průběhu účetního období náklady, které tvoří pořizovací cenu jednotlivých položek nákupu, se účtují na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy,
 2. při uzavírání účetních knih počáteční zůstatky účtů vyjadřujících stav materiálu a zboží na skladě a v prodejnách se vyúčtují souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy. Konečné stavy zásob materiálu a zboží ověřené inventarizací se vyúčtují na vrub příslušných účtů účtových skupin 11 – Materiál a 13 – Zboží (které slouží k účtování materiálu na skladě a zboží na skladě a v prodejnách) a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy. U inventarizačních rozdílů se postupuje podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.

3.2.4. Na příslušných účtech účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy se účtují neskladovatelné nákupy.

3.3. Účtová skupina 51 – Služby
Na účtech této účtové skupiny se účtuje o nákladech za externí služby, tj. výkony od jiných účetních jednotek. Výjimku tvoří příslušný účet sloužící k zaúčtování nákladů na reprezentaci, kde se účelově shromažďují náklady týkající se reprezentace a kde se účtuje i o vlastních výkonech, které se použijí pro účely reprezentace. Na příslušném účtu účtové skupiny 51 – Služby se účtuje též o drobném nehmotném majetku, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým majetkem, podle § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky.

3.4. Účtová skupina 52 – Osobní náklady
Na příslušných účtech účtové skupiny 52 – Osobní náklady se účtují veškeré požitky zaměstnanců včetně příjmů společníků obchodní korporace ze závislé činnosti. Na těchto účtech se zaúčtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální mzda, je-li součástí mzdy. Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se zaúčtuje v ocenění podle jiného právního předpisu.

3.5. Účtová skupina 53 – Daně a poplatky

3.5.1. V této účtové skupině se zaúčtují daně, odvody a jiná obdobná peněžitá plnění charakteru nákladů včetně nákladů na soudní poplatky v případech, kdy je účetní jednotka poplatníkem, s výjimkou daně z příjmů, která se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů.

3.5.2. V této účtové skupině se zaúčtují též doměrky těchto daní za minulá léta.

3.6. Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady

3.6.1. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady se při prodeji dlouhodobého majetku účtuje o rozdílu mezi oceněním prodaného odpisovaného dlouhodobého majetku zaúčtovaného na účtech účtových skupin 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a vytvořenými oprávkami. Dále se na vrub tohoto účtu účtuje o ocenění prodaného neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku zaúčtovaného na účtech účtové skupiny 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný a náklady na pořízení prodaného nedokončeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zaúčtované na příslušných účtech účtové skupiny 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.

3.6.2. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady se při prodeji materiálu zaúčtuje úbytek materiálu v ocenění, které vychází z ocenění tohoto materiálu na příslušných účtech v účtové třídě 1.

3.6.3. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady se účtuje o poskytnutých darech nebo jiném bezúplatném převodu v provozní oblasti. Patří sem například zůstatková cena darovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně daňové povinnosti z titulu daně z přidané hodnoty.

3.6.4. Na vrub příslušného účtu 54 – Jiné provozní náklady se účtuje o nákladech souvisejících s pokutami a úroky z prodlení; částky dluhů se zaúčtují bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv.

3.6.5. zrušen

3.6.6. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady se účtuje o odpisech pohledávek. Jmenovitá hodnota těchto pohledávek se při plném či částečném odepsání zaúčtuje na podrozvahových účtech. Na vrub tohoto účtu se zaúčtuje i hodnota pohledávky při jejím postoupení.

3.6.7. Na vrub příslušného účtu (příslušných účtů) účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady se zaúčtují ostatní položky neúčtované na předcházejících účtech, které se týkají provozní oblasti a mimořádné náklady v provozní oblasti.

3.6.8. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní se zaúčtují manka a škody na majetku.

3.7. Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti

3.7.1. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti se účtuje o odpisech dlouhodobého majetku, včetně odpisů goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.

3.7.2. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti se zaúčtuje tvorba rezerv vztahujících se k provozní oblasti s výjimkou rezervy na daň z příjmů, se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 45 – Rezervy. Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti se účtuje o použití rezerv nebo o jejich zrušení pro nepotřebnost vztahujících se k provozní oblasti s výjimkou rezervy na daň
z příjmů se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu rezerv v účtové skupině 45 – Rezervy.

3.7.3. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti se zaúčtuje tvorba komplexních nákladů příštích období (náklady, které se souhrnně vztahují k danému účelu) se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv. Ve prospěch tohoto účtu se zaúčtuje snížení komplexních nákladů příštích období nebo jejich zrušení se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv.

3.7.4. zrušen

3.7.5. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti se účtuje o tvorbě opravných položek v provozní oblasti, se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtových skupin 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku, 19 – Opravné položky k zásobám a 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování. Ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti se zaúčtuje částečné nebo plné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci, se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtových skupin 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku, 19 – Opravné položky k zásobám a 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování.

3.8. Účtová skupina 56 – Finanční náklady

3.8.1. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 56 – Finanční náklady se účtuje o prodeji cenných papírů a podílů souvztažně se zápisy na příslušných účtech účtových skupin 06 – Dlouhodobý finanční majetek nebo 25 – Krátkodobý finanční majetek. V případech prodeje dlužných cenných papírů je nutno k okamžiku prodeje doúčtovat naběhlý alikvotní výnosový úrok.

3.8.2. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 56 – Finanční náklady se zaúčtuje platební povinnost z titulu úroků zejména vůči úvěrovým institucím, včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, v případě zápůjček, finančních operací (například eskontace cenných papírů). Nepatří sem úroky, které se zahrnují do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle § 47 odst. 1 písm. b) vyhlášky. Zahrnování úroků se zahájí prvním použitím úvěru nebo zápůjčky na tento účel. Je-li úvěr nebo zápůjčka použit i na jiný účel, a to doložený věcně i hodnotově, zaúčtují se úroky proporcionálně na jednotlivé účely.

3.8.3. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 56 – Finanční náklady se zaúčtují kursové rozdíly podle § 60 vyhlášky a podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 006 Kursové rozdíly.

3.8.4. Na vrub příslušných účtů účtové skupiny 56 – Finanční náklady se účtuje o oceňovacích rozdílech při uplatnění reálné hodnoty podle § 51 až § 53a vyhlášky a podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 008 Operace s cennými papíry a podíly a Českého účetního standardu pro podnikatele č. 009 Deriváty.

3.8.5. Na vrub příslušného účtu v účtové skupině 56 – Finanční náklady se dále zaúčtují ostatní náklady peněžního styku, zejména náklady vůči úvěrovým institucím, pojistné, náklady spojené se získáním záruk a obdobné náklady, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku. Dále se zde účtuje o poskytnutých darech nebo jiném bezúplatném převodu a mimořádných
nákladech ve finanční oblasti.

3.9. Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti

3.9.1. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti se zaúčtuje tvorba rezerv týkajících se finančních nákladů s výjimkou rezervy na daň z příjmů se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 45 – Rezervy. Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti se zaúčtuje použití rezerv nebo jejich zrušení pro nepotřebnost s výjimkou rezervy na daň z příjmů se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 45 – Rezervy.

3.9.2. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti se zaúčtuje tvorba opravných položek ve finanční oblasti souvztažně ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku a účtů účtové skupiny 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku. Ve prospěch tohoto účtu se zaúčtuje částečné nebo plné rozpuštění opravných položek ve finanční oblasti, když pominuly důvody pro jejich existenci, se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtové skupiny 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku a účtové skupiny 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku.

3.10. Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

3.10.1. Na příslušných účtech účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace vykazovaných v položce „B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)“ se účtuje, v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob, o přírůstcích a úbytcích zásob vlastní činnosti. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1. Při účtování o zásobách způsobem B, pokud je hodnota zásob vyplývající z inventarizace zásob koncem příslušného období vyšší než na počátku období, se o rozdílu účtuje ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace; v opačném případě o rozdílu účtuje na vrub příslušných účtů této účtové skupiny.

3.10.2. zrušen

3.10.3. Ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace vykazovaných v položce „C. Aktivace (-)“ se účtuje o snížení nákladů v provozní oblasti z titulu vytvoření zásob nebo dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností se souvztažným zápisem zejména na vrub příslušného účtu účtových skupin a) 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek v případě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, b) 11 – Materiál, 13 – Zboží nebo 50 – Spotřebované nákupy v případě zásob vytvořených vlastní činnost a to podle zvoleného způsobu účtování o zásobách.

3.10.4. zrušen

3.10.5. zrušen

3.10.6. zrušen

3.11. Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

3.11.1. O splatné dani z příjmů k rozvahovému dni se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací.

3.11.2. O odložené dani se účtuje podle svého charakteru na příslušném účtu účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů se souvztažným zápisem na vrub, popřípadě ve prospěch účtu účtové skupiny 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka.

3.11.3. Na vrub příslušného účtu v účtové skupině 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů se dále zaúčtují doměrky daně za minulá léta a ve prospěch vratky daně za minulá léta.

3.11.4. Na příslušném účtu účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů se zaúčtuje nárok na podíl na zisku či povinnost úhrady ztráty vůči společníkům veřejné obchodní společnosti nebo komplementářům komanditní společnosti (souvztažný zápis je na příslušném účtu účtové skupiny 36 – Závazky ke společníkům nebo na příslušném účtu účtové skupiny 35 – Pohledávky za společníky).

3.11.5. Ve prospěch příslušného převodového účtu provozních nákladů účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů se zaúčtují například mimořádné náklady související s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti, či složky hospodářské činnosti účetní jednotky se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady nebo na vrub příslušných účtů účtové skupiny 56 – Finanční náklady, jestliže se jedná o náklady finančního charakteru.

3.11.6. Ve prospěch příslušného převodového účtu finančních nákladů účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů se účtuje převod finančních nákladů na vrub provozních nákladů v zájmu upřesnění vykázaného provozního a finančního výsledku hospodaření.

3.11.7. V účtové skupině 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů se účtuje také o tvorbě a použití rezervy na daň z příjmů podle § 16 odst. 3 vyhlášky a Českého účetního standardu pro podnikatele č. 004 Rezervy. 

4. Postup účtování

4.1. Účtová třída 6 – Výnosy

4.1.1. Slevy a srážky jsou u dodavatele součástí tržeb, mohou však být pro ně zřízeny samostatné analytické účty. Za slevy a srážky se považují všechny položky bez ohledu na to, zda zákazník měl předem na slevu nárok, či zda jde o slevu dodatečně uznanou, například pro špatnou jakost.

4.1.2. V případě úrokových výnosů (příjmů), které se podle zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň z příjmů zaúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací. V ostatních případech se úrokový výnos (příjem) zaúčtuje v netto částce; pokud se uvedený úrokový výnos (příjem) zaúčtuje v brutto částce, je nutno vyúčtovat částku srážkové daně odpovídající vyúčtovanému úrokovému výnosu na příslušný účet účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů. Podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, plynou-li ze zahraničí, se zaúčtují v brutto částce, a plynou-li z tuzemska, se zaúčtují v netto částce.

4.1.3. Právně zaniklé dluhy se zaúčtují na příslušný účet ostatních výnosů (s výjimkou například splnění, splynutí, započtení, novace, narovnání, pokud jde o stejné částky (případný rozdíl se zaúčtuje do výnosů)).

4.1.4. zrušen

4.2. Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží Ve prospěch účtů této účtové skupiny se zaúčtují tržby se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtové skupiny 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé), popřípadě příslušného účtu účtové skupiny 21 – Peněžní prostředky v pokladně.

4.3. zrušen

4.4. zrušen

4.4.1. zrušen

4.4.2. zrušen

4.4.3. zrušen

4.5. Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy

4.5.1. Ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy se účtuje o výnosech z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a materiálu, jakož i o odhadu poplatků z licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků, se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtové skupiny 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé), popřípadě na vrub příslušného účtu účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv, jedná-li se o částky pohledávek, u nichž není známa jejich přesná výše.

4.5.2. Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy se účtuje o výnosech souvisejících s pokutami a úroky z prodlení; částky pohledávek se zaúčtují bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv.

4.5.3. Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy se zaúčtují úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů a od tohoto okamžiku se o nich neúčtovalo. Na tento účet se zaúčtují i výnosy z postoupení pohledávek.

4.5.4. Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy se účtuje o odpisech záporného goodwillu a záporného oceňovacího rozdílu k nabytému majetku podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.

4.5.5. Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy se zaúčtují výnosy na předcházejících účtech neuvedené, mající vztah k provozní oblasti, mimořádné výnosy v provozní oblasti a přijaté dary v provozní oblasti; rovněž se zde zaúčtují nároky na náhradu škody zaúčtované na příslušném účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady. Na tomto účtu se dále zaúčtují inventarizační rozdíly podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.

4.6. Účtová skupina 66 – Finanční výnosy

4.6.1. Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 66 – Finanční výnosy se zaúčtuje prodej cenných papírů a podílů účtovaných v účtových skupinách 06 – Dlouhodobý finanční majetek nebo 25 – Krátkodobý finanční majetek.

4.6.2. Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 66 – Finanční výnosy se zaúčtují nároky na výnosové úroky od bank, spořitelních a úvěrních družstev a jiných dlužníků a obdobná plnění.

4.6.3. Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 66 – Finanční výnosy se zaúčtují kursové rozdíly podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 006 Kursové rozdíly.

4.6.4. V účtové skupině 66 – Finanční výnosy se účtuje podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 008 Operace s cennými papíry a podíly a Českého účetního standardu pro podnikatele č. 009 Deriváty, dále například podíly na zisku či úroky, vyplývající z vlastnictví finančního majetku.

4.6.5. V účtové skupině 66 – Finanční výnosy se dále účtuje o přijatých darech ve finanční oblasti, o mimořádných výnosech ve finanční oblasti a o finančních výnosech, o kterých nebylo účtováno na předcházejících účtech této účtové skupiny.

4.7. zrušen

4.7.1. zrušen

4.7.2. zrušen

4.7.3. zrušen

4.8. Účtová skupina 69 – Převodové účty

4.8.1. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 69 – Převodové účty se zaúčtují například mimořádné výnosy související s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti či složky hospodářské činnosti účetní jednotky se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy, popřípadě ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 66 – Finanční výnosy, jestliže se jedná o výnosy finančního charakteru.

4.8.2. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 69 – Převodové účty se účtuje například převod finančních výnosů ve prospěch příslušného účtu provozních výnosů v zájmu upřesnění vykazovaného provozního a finančního výsledku hospodaření.

5. zrušen

5.1. zrušen

5.2. zrušen

6. Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování

6.1. Náklady a výnosy účetní jednotky zaúčtují podle těchto zásad

 • a) náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí,
 • b) zrušeno
 • c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného roku,
 • d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě nákladů příštích období nebo výdajů příštích období na příslušných účtech účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv,
 • e) výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě výnosů příštích období nebo příjmů příštích období na příslušných účtech účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv.

6.2. zrušen

6.3. Účty časového rozlišení podléhají inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

6.4. Časové rozlišení není nutno používat v případech, jde-li o:

 • a) nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledku hospodaření,
 • b) pravidelně se opakující výdaje, popřípadě příjmy, za předpokladu, že se výrazněji neovlivní věcná a časová souvislost nákladů a výnosů.

6.5. Účetní jednotka stanoví postup při časovém rozlišení nákladů a výnosů a nesmí jej každoročně měnit. Ke změně může dojít jen zcela výjimečně, a je nutno přitom postupovat podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona. 

zpět na začátek

zpět na dokument „České účetní standardy“

Doporučujeme