Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

Ověřovat výsledky zeměměřických činností jsou oprávněny pouze odborně způsobilé osoby, které získají úřední oprávnění k výkonu této činnosti. K získání úředního oprávnění je potřeba řádně vyplnit a odevzdat žádost o udělení úředního oprávnění a splnit podmínky stanovené zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Jednou z těchto podmínek je úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti. Žadatel musí podat žádost o udělení úředního oprávnění řádně vyplněnou, doloženou všemi náležitostmi; podáním této žádosti je zahájeno správní řízení o udělení úředního oprávnění.

Základní informace k životní situaci

Ověřovat výsledky zeměměřických činností jsou oprávněny pouze odborně způsobilé osoby, kterým bylo uděleno úřední oprávnění k výkonu této činnosti.

K získání úředního oprávnění je potřeba řádně vyplnit a odevzdat žádost o udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (dále též „žádost“) a splnit podmínky stanovené zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů; jednou z těchto podmínek je i úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba splňující podmínky pro udělení úředního oprávnění.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí podat řádně vyplněnou žádost (na předepsaném formuláři).

K žádosti je třeba přiložit tyto dokumenty:

 • doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání magisterského studijního programu „geodézie a kartografie“, „geodézie a katastr nemovitostí“, „geomatika“ nebo „vojenská geodézie a kartografie“, „katastr nemovitostí“, „důlní měřictví“ nebo „inženýrská geodézie“,
 • potvrzení o pětileté odborné praxi žadatele v oboru, pro který žádá o udělení úředního oprávnění, vystavené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, pod jehož vedením si žadatel ve stanovené době prohloubil odborné znalosti pro výkon příslušných zeměměřických činností a získal zkušenosti pro ověřování výsledků zeměměřických činností,
 • výsledek zeměměřické činnosti samostatně zpracovaný žadatelem z oblasti zeměměřických činností, pro kterou žádá o udělení úředního oprávnění, žádá-li o udělení úředního oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, opatřený čestným prohlášením žadatele, že tento výsledek zpracoval samostatně.

Pozn.:Od 1. 7. 2008 již není nutné k žádosti přikládat výpis z evidence Rejstříku trestů;  v souladu s  principemObíhá dokument, ne občansi výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele opatří Český úřad  zeměměřický a katastrální sám.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností na příslušném zeměměřickém a katastrálním inspektorátu (viz následující bod).

Podáním této žádosti je zahájeno správní řízení o udělení úředního oprávnění dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na které instituci životní situaci řešit:

Na zeměměřickém a katastrálním inspektorátu (dále jen „ZKI“), v jehož územní působnosti má žadatel místo trvalého pobytu.

Pokud žadatel nemá trvalý pobyt na území České republiky, podává žádost ZKI v Praze.

Přehled územní působnosti ZKI:

 • ZKI v Brně – Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Kraj Vysočina
 • ZKI v Českých Budějovicích – Jihočeský kraj
 • ZKI v Liberci – Liberecký kraj a Ústecký kraj
 • ZKI v Opavě – Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj
 • ZKI v Pardubicích – Pardubický kraj a Královéhradecký kraj
 • ZKI v Plzni – Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
 • ZKI v Praze – Středočeský kraj a Hlavní město Praha

Pozn.: Písemná žádost o udělení úředního oprávnění pro ověřování dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl, pro potřeby obrany státu [viz § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů] se podává Ministerstvu obrany České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost můžete:

 • podat osobně na podatelně příslušného ZKI v úředních hodinách,
 • zaslat poštou na adresu podatelny příslušného ZKI,
 • zaslat elektronickými prostředky se zaručeným elektronickým podpisem (e-mail podepsaný za pomoci kvalifikovaného certifikátu) na e-mailovou adresu příslušného ZKI,
 • zaslat prostřednictvím datové schránky příslušného ZKI.

Rozpis úředních hodin podatelen je uveden na internetových stránkách jednotlivých inspektorátů nebo na úředních deskách jednotlivých inspektorátů.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

V den konání zkoušky odborné způsobilosti je třeba se před jejím započetím prokázat platným průkazem totožnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář: „Žádost o udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

Tento formulář můžete získat na příslušném ZKI nebo na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání úředního oprávnění se vybírá správní poplatek ve výši 500 Kč (podle pol. 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na základě žádosti o udělení úředního oprávnění bude žadatel písemně pozván ke zkoušce odborné způsobilosti, nejméně 14 dnů před konáním zkoušky. Zkouška se koná nejpozději do 3 měsíců od doručení písemné žádosti příslušnému ZKI.

Po úspěšném vykonání zkoušky rozhodne Český úřad zeměměřický a katastrální o udělení úředního oprávnění a do 10 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí žadateli úřední oprávnění zašle poštou.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zkouška odborné způsobilosti

Zkouška se koná před odbornou zkušební komisí v sídle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a a skládá se ústně v českém jazyce.

Zkouškou se prokazují teoretické a praktické znalosti zeměměřických činností, pro které žádá fyzická osoba o udělení úředního oprávnění, znalosti souvisejících právních předpisů a schopnosti jejich aplikace a odborná způsobilost ověřit výsledky zeměměřických činností v praxi.

O výsledku zkoušky je žadatel vyrozuměn ihned po jejím vykonání.

O samotném obsahu zkoušky se dozvíte více v ustanovení § 18a vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, nebo také na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného ZKI nebo na personální odbor Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, e-mail: uozi@cuzk.cz.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o neudělení úředního oprávnění je možno podat rozklad k předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Fyzická osoba, která nesložila úspěšně zkoušku, je oprávněna ji jednou opakovat, a to do 6 měsíců od neúspěšného konání zkoušky. Pokud v tomto termínu ani opakovaně úspěšně zkoušku nesloží, může podat novou žádost o udělení úředního oprávnění až po uplynutí 2 let od neúspěšného vykonání zkoušky.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Jestliže nejsou splněny podmínky žádosti, Český úřad zeměměřický a katastrální může řízení o žádosti (v souladu se správním řádem) přerušit nebo zastavit.

Nejčastější dotazy

Nemohu se dostavit ke zkoušce, co mám udělat?

Kontaktujte  Ing. Lucii Chromou, tel.: 284 041 261, e-mail: uozi@cuzk.cz.

Kdo mi vydá úřední razítko?

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává pouze úřední oprávnění. Výrobu kulatého úředního razítka si následně zajišťuje každý úředně oprávněný zeměměřický inženýr sám.

Existuje nějaký seminář, který by mi pomohl připravit se na zkoušku?

Ano, v průběhu roku jsou pravidelně Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, v.v.i., pořádány konzultační semináře ke zkoušce odborné způsobilosti.

Více se dozvíte na internetových stránkách Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

Změnilo se mi příjmení, kdo mi vydá nové úřední oprávnění?

Změnu nahlaste prostřednictvím e-mailu: uozi@cuzk.cz.

Změnila se mi adresa místa trvalého pobytu, komu změnu nahlásit?

Změnu nahlaste prostřednictvím e-mailu: uozi@cuzk.cz.

Chci vydat nové úřední oprávnění se změněnými údaji, kdo mi jej vydá?

Nová úřední oprávnění se změněnou adresou místa trvalého pobytu nevystavujeme. Je možné si vyžádat potvrzení o změně adresy místa trvalého pobytu, které si přiložíte ke stávajícímu úřednímu oprávnění.

Ztratil jsem úřední oprávnění, co mám dělat?

Ztrátu nahlaste prostřednictvím e-mailu: uozi@cuzk.cz a požádejte o vystavení duplikátu úředního oprávnění. Za vystavení duplikátu úředního oprávnění se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč – formou kolku (podle pol. 16 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Další informace

Další informace můžete získat na jakémkoliv ZKI.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Český úřad zeměměřický a katastrální

Zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český úřad zeměměřický a katastrální – kancelář předsedy

Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Štěpánková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.09.2017

Popis byl naposledy aktualizován

14.09.2020

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.