Udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace – podmínky pro získání

V dokumentu naleznete podmínky získání prodloužení platnosti, odejmutí autorizace a další informace o náležitosti žádosti.zpět na dokument „Ověřování dosažení dané odborné způsobilosti – autorizace krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Je-li žadatelem o udělení autorizace fyzická osoba, udělí autorizující orgán autorizaci žadateli za předpokladu, že:

 1. je plně způsobilý k právním úkonům,
 2. je bezúhonný,
 3. prokáže získání odborné způsobilosti odpovídající dané profesní kvalifikaci,
 4. prokáže nejméně 5 let praxe v povolání, pro jehož výkon je potřebná odborná způsobilost, kterou v případě autorizace pro příslušnou profesní kvalifikaci bude ověřovat u jiných osob,
 5. předloží čestné prohlášení o seznámení se s aktuálním vývojem v oblasti dané profesní kvalifikace a jí odpovídajících povolání,
 6. prokáže zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů pro provádění zkoušky uvedené v § 18 stanovených v hodnotícím standardu příslušné profesní kvalifikace,
 7. na majetek žadatele nebyl v posledních 5 letech prohlášen konkurs, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, není v likvidaci, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek žadatele nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,
 8. nemá v evidenci daní nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 9. požádal o udělení autorizace pro profesní kvalifikaci, pro kterou je schválen kvalifikační i hodnotící standard.

Je-li žadatelem o udělení autorizace právnická osoba, udělí autorizující orgán autorizaci žadateli za předpokladu, že:

 1. prokáže zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů pro provádění zkoušky uvedené v § 18 stanovených v hodnotícím standardu příslušné profesní kvalifikace,
 2. určí ze svých členů, společníků, orgánů, členů svých orgánů, zaměstnanců nebo jiných osob, které jsou k němu v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu, alespoň jednu fyzickou osobu, o které doloží, že splňuje podmínky uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až e) a bude provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaný zástupce,
 3. na majetek žadatele nebyl v posledních 5 letech prohlášen konkurs, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, není v likvidaci, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek žadatele nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,
 4. nemá v evidenci daní nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 5. osoby, které vykonávají funkci statutárního orgánu žadatele nebo člena statutárního orgánu žadatele, jsou bezúhonné (§ 10 odst. 2),
 6. požádal o udělení autorizace pro profesní kvalifikaci, pro kterou je schválen kvalifikační i hodnotící standard.

Náležitosti žádosti

Podmínkou je písemná forma žádosti

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Není-li žadatel státním občanem České republiky, prokazuje splnění bezúhonnosti odpovídajícím dokladem vydaným příslušným orgánem země původu žadatele nebo státu, ve kterém se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v posledních 3 letech, ne starším 3 měsíců. Nelze-li odpovídající doklady ze závažného důvodu zajistit, lze je nahradit čestným prohlášením.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Udělení autorizace autorizujícím orgánem

Příslušný úřad

 • Úřad podle typu odborné způsobilosti

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

Postup udělení povolení

 • O udělení autorizace rozhoduje autorizující orgán na základě písemné žádosti. Na udělení autorizace má žadatel právní nárok, splní-li všechny podmínky stanovené zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro udělení autorizace.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Do 30 dnů od zahájení řízení

Poplatky

 • Udělení autorizace podléhá správním poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
 • Poplatek činí 1500 Kč za každou profesní kvalifikaci, kterou chce uchazeč ověřovat

Doba platnosti povolení

 • Autorizace se uděluje na dobu 5 let. Její platnost je možné i opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, a to na základě žádosti podané nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby platnosti autorizace. Na řízení o prodloužení autorizace se přiměřeně vztahují ustanovení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání o udělení autorizace.

Související právní předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
 • zákon č. 435/2004 o zaměstnanosti
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

zpět na dokument „Ověřování dosažení dané odborné způsobilosti – autorizace krok za krokem“

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme