Udělování licence k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem

Zájemci, kteří chtějí obchodovat s vojenským materiálem, potřebují k takovému druhu obchodní činnosti licenci. V následujícím textu jsou uvedeny základní informace, postupy a doporučení k udělení licence.Žádost o vydání rozhodnutí o udělení licence k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem (dále jen „žádost o udělení licence“) se podává na předepsaném formuláři žádosti spolu se související dokumentací.

Žádost o registraci k transferu, udělení licence k transferu a vydání licenčního potvrzení, platné od 30. 6. 2012 se podávají na doporučených formulářích spolu se související dokumentací.

Vzory žádostí a podrobné informace k používání elektronických formulářů jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v části Elektronické formuláře.

Cizojazyčné dokumenty doporučujeme opatřit překladem do českého jazyka (postačující je překlad potvrzený zástupcem společnosti).

Pro informaci je uvedena specifikace členění položek seznamu vojenského materiálu (SVMe) – příloha č. 1 vyhlášky č. 210/2012 Sb. (77 kB)

Pro urychlení správního řízení ve věci žádosti o udělení licence k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem doporučujeme v žádostech uvádět toto podrobnější členění – kategorie a kódy SVMe (154 kB).

Informace pro žadatele o udělení licence k provádění zahraničního obchodu s významným vojenským materiálem

Je-li předmětem žádosti významný vojenský materiál (§ 20 zákona č. 38/1994 Sb.), je třeba na podané žádosti o udělení licence uvést identifikační (výrobní) čísla vojenského materiálu (netýká se nově vyráběného zboží, které dosud nemá identifikační číslo přiděleno).

Seznam významného vojenského materiálu – příloha č. 2 vyhlášky č. 210/2012 Sb. (16 kB)

Správní poplatek (101 kB), splatný při podání žádosti o udělení licence k obchodování s vojenským materiálem, je v souladu s položkou č. 104 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Doporučuje se, aby žadatelé o udělení licencí podle zákona č. 38/1994 Sb. k žádosti přiložili kolkové známky v příslušné hodnotě. V případě, že licence nebude udělena, nebo bude správní řízení zastaveno, správní poplatek bude žadateli vrácen.

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydávání licencí na vývoz a dovoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.

Kontakty:

tel.: 224 907 645, 224 907 661, 224 907 684

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl | Služby

Doporučujeme