Uplatňování definice malého a středního podniku (MSP)

Žadatelé o podporu v programech pro malé a střední podniky (MSP) musí jako příjemci veřejné podpory od 1. ledna 2005 splňovat novou definici Evropské unie pro MSP, která vstupuje v platnost pro členské země EU ke stejnému datu.Žadatelé o podporu v programech pro malé a střední podniky (MSP) musí jako příjemci veřejné podpory od 1. ledna 2005 splňovat novou definici Evropské unie pro MSP, která vstupuje v platnost pro členské země EU ke stejnému datu. Tato definice je obsažena nejen v Doporučení Evropské komise (REC 2003/361/EC).

Nová definice je i součástí Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 kterým je novelizováno Nařízení Komise (ES) č. 70/2001. Novelu zákona, č. 47/2002 Sb., o podpoře MSP, kterou se ruší dosavadní definice MSP a zavádí se přímý odkaz na novou definici MSP podle Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 již podepsal prezident a zákon nabude účinnosti dnem vyhlášení. Nová definice malého a středního podniku tedy bude uplatňována například v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), v Národních programech podpory MSP a v dalších programech veřejné podpory pro tento sektor již od začátku roku 2005. Žádosti předložené od 1. ledna 2005 musí tedy tuto změnu respektovat.

  • Mikrofirma – do 10 zaměstnanců, obrat nebo celková bilance do 2 mil. EUR
  • Malá firma – do 50 zaměstnanců obrat nebo celková bilance do 10 mil. EUR
  • Střední firma – do 250 zaměstnanců, obrat do 50 mil. EUR nebo celková bilance do 43 mil. EUR

Definice malého a středního podniku
• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby