Úplatný převod nepotřebného nemovitého majetku do vlastnictví fyzických a právnických osob

Po vyřazení nemovitého majetku z užívání a prohlášení o jeho nepotřebnosti pro Ministerstvo obrany je tento prioritně nabízen k převodu dalším organizačním složkám státu. Neprojeví-li žádná zájem, je majetek prohlášený za nepotřebný pro stát a jednou z dalších variant je vyhlášení výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi. V takovém případě je výběrové řízení vyhlašováno formou inzerce na stránkách Ministerstva obrany, v deníku Právo a v regionálních denících.

Základní informace k životní situaci

Po vyřazení nemovitého majetku z užívání a prohlášení o jeho nepotřebnosti je tento majetek dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízen k převodu dalším organizačním složkám státu. Neprojeví-li žádná zájem, je majetek prohlášen za trvale nepotřebný a dále je s tímto majetkem nakládáno opět v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. Nemovitý majetek, který byl prohlášen za nepotřebný od 1.3.2016  je převáděn na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který s ním za Českou republiku dále nakládá.

Jednou z možností úplatného převodu je vyhlášení výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi. V takovém případě je výběrové řízení vyhlašováno formou inzerce na internetových stránkách Ministerstva obrany České republiky, na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, na veřejných portálech srealty.cz a hyperrealty.cz, v celostátním deníku (obvykle Právo nebo Lidové noviny), na oficiálním informačním systému o dražbách a ostatních nabídkách a na úředních deskách příslušných měst a obcí.

Další využívanou možností je veřejná dražba dobrovolná.   

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoby způsobilé k právním úkonům a splňující podmínky k oprávnění nabývat vlastnické právo k nemovitostem na území České republiky.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Bezdlužnost (účastníkem výběrového řízení musí být osoba bez závazků vůči Ministerstvu obrany České republiky a státu). Smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem obrany České republiky a kupujícím, nabývají platnosti schválením příslušným ministerstvem (dle kompetencí, tj. financí, životního prostředí, kultury).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Přihláška do výběrového řízení se podává prostřednictvím pošty nebo osobním doručením dle podmínek stanovených v inzerci. U dražby dobrovolné dle podmínek uvedených v Dražební vyhlášce.

Na které instituci životní situaci řešit:

Ministerstvo obrany České republiky
Sekce nakládání s majetkem
Odbor nakládání s nepotřebným majetkem
nám. Svobody 471/4
160 00 Praha 6 – Dejvice
(písemný styk – Tychonova 1, 160 01 Praha 6)

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přihláška musí obsahovat doklady a údaje dle podmínek v inzerci při vyhlášení výběrového řízení. Nebo dle podmínek uvedených v Dražební vyhlášce.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihláška se podává volnou formou dle podmínek konkrétního výběrového řízení. U dražby dobrovolné dle podmínek uvedených v Dražební vyhlášce.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny, resp. jsou stanoveny kauce, jejichž výše je uvedena v podmínkách výběrového řízení. U dražby dobrovolné dle podmínek uvedených v Dražební vyhlášce.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro uzavření výběrového řízení jsou stanoveny individuálně, zpravidla se jedná, od zveřejnění inzerátu přes přihlášení zájemců o koupi nemovitosti (cca 25 až 30 dnů), následné vyhodnocení výběrového řízení včetně projednání výsledků v komisi Ministerstva obrany České republiky (cca 5 až 10 dnů), oznámení výsledků účastníkům, resp. vyzvání vítěze a jeho dodání dokladů pro zpracování kupní smlouvy (10 plus 35 dnů), celkem o 75 až 95 dnů; tedy od vyhlášení výběrového řízení do podpisu smlouvy cca 2,5 až 3 měsíce.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky postupu jsou schvalující ministerstva (dle kompetencí, tj. financí, životního prostředí, kultury).

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě vyhodnocení žadatele jako vítěze, doložení bezdlužnosti vůči státu a Ministerstvu obrany České republiky.

V případě fyzických osob také prohlášení o nabytí do osobního vlastnictví či společného jmění manželů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz lze zaslat na e-mailovou adresu: onnm@army.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o výsledku výběrového řízení se nelze odvolat.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Propadnutí kauce v případě nesplnění některých podmínek výběrového řízení.

Nejčastější dotazy

Za jak dlouho po ukončení výběrového řízení dojde k převodu vlastnictví?
Individuálně, v optimálním případě cca do 8 měsíců, ale spíše 10 až 12 měsíců.

Další informace

Můžete se obrátit na:

  • Ministerstvo obrany České republiky – Agenturu pro nakládání s nepotřebným majetkem, včetně regionálních pracovišť,
  • tiskové oddělení Ministerstva obrany České republiky (tel.: 973 200 147 nebo 973 200 148).

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo obrany České republiky
Odbor nakládání s nepotřebným majetkem

Související životní situace a návody, jak je řešit

Úplatný převod nepotřebného movitého majetku

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor nakládání s nepotřebným majetkem sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany České republiky

Kontaktní osoba

Ing. Bedřich Šonka (tel.: 973 229 710)

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 12. 2015

Popis byl naposledy aktualizován

07. 10. 2020

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

• Oblasti podnikání: Služby | Správa majetku, nemovitosti