Úřad pro potraviny

Úřad pro potraviny byl zřízen v rámci organizační struktury Ministerstva zemědělství a svou činnost zahájil dne 1. dubna 2005. Pod Úřad pro potraviny spadá v současné době odbor potravinářské výroby a legislativy a odbor bezpečnosti potravin.Úřad pro potraviny je zodpovědný zejména za tvorbu právních předpisů v oblasti potravin. Základním právním předpisem v ČR stanovující základní požadavky na výrobu potravin je zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o potravinách a tabákových výrobcích). Příslušné prováděcí vyhlášky zákona o potravinách spadají rovněž do gesce Úřadu pro potraviny.

Úřad pro potraviny je rovněž garantem zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů. Tento předpis bývá obvykle označován jako „zákon o lihu“ a všechny subjekty hospodařící v rámci své podnikatelské činnosti s lihem, jsou povinny se tímto zákonem řídit.

Úkolem úřadu je reflektovat aktuální trendy v technologii výroby potravin a v případě potřeby je v rámci přípravy po dohodě s provozovateli potravinářských provozů zahrnout do příslušných potravinářských předpisů. Dlouhodobým úkolem je pak účast zástupců resortu na jednáních pracovních orgánů EU a aktivní podílení se při přípravě nových či úpravě stávajících předpisů EU. Všechny úřadem spravované národní legislativní akty jsou v souladu s právem EU, tj. do českého právního řádu jsou transponovány příslušné směrnice EU; naopak některé předpisy, které byly duplicitní s příslušným nařízením EU, byly zjednodušeny a tato ustanovení byla vypuštěna.

Monitoruje výskyt cizorodých látek v potravním řetězci a úzce spolupracuje s EFSA – Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Vypracovává koncepce bezpečnosti potravin s celostátní působností. Koordinuje a metodicky řídí oblast integrované prevence a ochrany životního prostředí a zavádění systémů environmentálního řízení. Zabezpečuje integrovaný výkon při povolovacím procesu výrobních zařízení v oblasti zemědělské prvovýroby, kafilerií a asanačních zařízení a potravinářství. V rámci činností spojených s působností zákona o lihu vydává mj. povolení pro provozování pěstitelských pálenic, povolení výjimek v užití denaturačního prostředku a vydává příslušným živnostenských úřadům stanoviska pro udělení (případně neudělení) koncesní listiny pro výrobu lihu a lihovin.

Odpovídá za koordinaci a usměrňování dozorové činnosti nad trhem s potravinami. Koncepčně a metodicky řídí dozorové orgány (SZPI, SVS ČR, ÚKZÚZ a SRS) pokud jde o problematiku kontroly potravin a krmiv. Je místem pro podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí vydaného orgány státního dozoru nad potravinami v přezkumném řízení podle § 94 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zajišťuje a řídí systém klasifikace jatečných těl zvířat podle systému SEUROP.

V neposlední řadě podává návrhy a zaujímá stanoviska k projektům zaměřeným na podporu konkurenceschopnosti v oblasti potravin, zejména národním dotacím (dotační titul 13).

Úřad pro potraviny svou činností zastřešuje a komplexně spravuje problematiku výroby a legislativy potravin v ČR včetně projektu Regionální potravina a je odborným garantem značky kvality KLASA.

Doporučujeme