Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním Úřadu je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Od roku 2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem.Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb.  o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících  technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Od roku 2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem.

Organizační schéma ÚNMZ:

Organizační schéma ÚNMZ

Úřad vykonává působnost státu v následujících oblastech:

  • technická normalizace
  • metrologie
  • zkušebnictví
  • harmonizace technických předpisů

Působnost Úřadu je stanovena zákonem č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, dále zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii a dále vyplývá z příslušných usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

Základní činnosti útvarů Úřadu

Kancelář Úřadu

Zodpovídá zejména za koordinaci přípravy podkladů pro jednání a rozhodování předsedy Úřadu, za personální agendu a hospodářskou správu, za organizačně-technickou a administrativní agendu související s vnějšími vztahy Úřadu obecně a za vydávání interních předpisů Úřadu.

Odbor technické normalizace

Zodpovídá zejména za zabezpečování tvorby, vydávání a řádné distribuce českých technických norem, normalizačních dokumentů a publikací; zabezpečování odborných činností souvisejících s vydáváním a řádnou distribucí českých technických norem v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; spolupráci s evropskými a mezinárodními normalizačními organizacemi v rámci působnosti odboru.

Odbor metrologie

Zodpovídá zejména za zabezpečování metrologie v rozsahu stanoveném zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění pozdějších předpisů a vyhláškami MPO vydanými k provedení tohoto zákona.

Odbor státního zkušebnictví

Zodpovídá zejména za zabezpečování státního zkušebnictví v rozsahu stanoveném zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízeními vlády vydanými k provedení tohoto zákona.

Odbor mezinárodních vztahů

Zodpovídá zejména za zabezpečování výkonu působnosti MPO v oblasti sbližování technických předpisů ČR se souborem právních předpisů ES s technickým obsahem (dále jen technické předpisy ES), za zabezpečování meziresortní organizace  a koordinace notifikací návrhů technických předpisů v rámci Dohody WTO o technických překážkách obchodu (TBT) a směrnice 98/34/ES, za zabezpečování činnosti sektorové skupiny Technické harmonizace v rámci RKS MPO, a za zabezpečování mezinárodní spolupráce a obecných vztahů s EU v oblastech působnosti Úřadu. Zajišťuje implementaci směrnice 98/34/ES, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt:

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Gorazdova 24,
P.O.BOX 49,
128 01 Praha 2
e-mail: unmz@unmz.cz
internet: www.unmz.cz

Zdroj: Úřad pro technicou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, www.unmz.cz

 

Doporučujeme