Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Dokument seznamuje s působností a s některými okruhy činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Nechybí samozřejmě ani kontaktní údaje (adresa, telefonní i elektronické spojení), informace o poskytování informací pro veřejnost a odkazy na důležité rubriky dostupné na webových stránkách ÚZSVM.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl zřízen 1. 7. 2002 zákonem č. 201/2002 Sb. Úřad je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou. Svou činnost Úřad vykonává prostřednictvím Územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů a v hlavním městě Praze. Územní pracoviště zajišťují činnost pro územní obvody krajských soudů a pro území hlavního města Prahy. Ze zákona jsou Územní pracoviště zároveň doručovacími místy.

Úřad jedná v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek, které jsou příslušné hospodařit s tímto majetkem podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a podle zákona č. 202/2002 Sb., kterým se mění zákon. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 182/1963 Sb., o Ústavním soudu, … Jednání Úřadu zahrnuje veškeré procesní úkony, které by v řízení podle zvláštního předpisu za stát mohla vykonat organizační složka. Dále Úřad zpracovává právní stanoviska v jednotlivých věcech týkajících se majetku na základě žádosti organizačních složek státu a státních organizací nebo Pozemkového fondu.

Sídlem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je Praha, kde se zároveň nacházejí dvě Územní pracoviště – pro hl. město Prahu a pro Střední Čechy. Dalších šest Územních pracovišť se nachází v Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Ostravě a v Českých Budějovicích (viz níže).

Kontakt

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Informační centrum

Rašínovo nábřeží 390/42
128 00  Praha 2

tel.: +420 225 776 111
e-mail: podatelna@uzsvm.cz

písemně poštou: na adresu sídla příslušného Územního pracoviště

Formulář žádosti o poskytnutí informace

Informace pro média

poskytuje samostatné oddělení Komunikace ÚZSVM

Důležité informace poskytované na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Popis hlavních zásad realizace nemovitého majetku, tzn. jaké kroky musí Úřad postupit při úplatném převodu nemovitého majetku ve prospěch fyzických a právnických osob, dále informace o způsobu hospodaření Úřadu s nabytým majetkem (čtyři základní okruhy majetku, se kterými může Úřad hospodařit), nebo právní předpisy upravující činnost Úřadu.

Přehledně zpracovaná organizační strukturu a schéma celého Úřadu včetně relevantních kontaktů na jednotlivé ředitele Územních pracovišť a ředitele odborů Odloučených pracovišť.

Adresy Územních pracovišť (ÚP) Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

ÚP v hl. městě Praze
Rašínovo nábřeží 390/42
128 00  Praha 2

ÚP Střední Čechy
Náměstí Republiky 3
110 00 Praha 1

ÚP Plzeň
Radobyčická 14
306 04 Plzeň

ÚP Ústí nad Labem
Mírové náměstí 36
400 01 Ústí nad Labem

ÚP Hradec Králové
Horova 180
502 06 Hradec Králové

ÚP Brno
Příkop 11
604 47 Brno

ÚP Ostrava
Lihovarská 1335/9
716 10  Ostrava – Radvanice

ÚP České Budějovice
Prokišova 1202/5
371 03 České Budějovice

zpět na začátek

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme