Úřední měření – podmínky pro získání autorizace a náležitosti žádosti

V dokumentu naleznete podmínky získání autorizace k úřednímu měření.zpět na dokument „Úřední měření – autorizace krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Autorizace bude udělena žadateli, který:

 1. je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem
 2. vlastní měřidla nezbytná k úřednímu měření nebo má smluvně zajištěnu jejich dostupnost a prokáže jejich metrologickou návaznost,
 3. doloží postupy pro jednotlivé druhy měření, které jsou předmětem autorizace,
 4. doloží osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření,
 5. doloží odbornou způsobilost osvědčením o odborné způsobilosti úředního měřiče podle podmínek stanovených Úřadem

Náležitosti žádosti

V žádosti žadatel uvede:

 1. identifikační údaje (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
 2. obor nebo obory měření, včetně měřicích rozsahů a dosahovaných nejistot měření, které mají být předmětem autorizace k výkonu úředního měření,
 3. seznam a metrologické parametry měřidel určených k provádění úředního měření,
 4. seznam normativně technické dokumentace vztahující se k příslušnému měření,
 5. certifikát o odborné způsobilosti úředního měřiče vydaný akreditovaným certifikačním orgánem nebo osvědčení o odborné způsobilosti úředního měřiče vydané Úřadem,
 6. zákonem předepsané osvědčení o technické a metrologické způsobilosti,
 7. důvody, pro něž je udělení autorizace vyžadováno,
 8. doklady způsobilosti, pokud jsou pro daný obor měření vyžadovány jinými právními předpisy.

Doplňující informace

Forma povolení

 • rozhodnutí o autorizaci k úřednímu měření

Příslušný úřad

 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví

Kontrolní a dozorové orgány

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • dle správního řádu

Poplatky

 • Za autorizaci není stanovena poplatková povinnost

Doba platnosti povolení

 • Povolení je vydáváno na dobu neurčitou

Právní úprava

 • Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška 262/2000 Sb. kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů

zpět na dokument „Úřední měření – autorizace krok za krokem“

Doporučujeme