Uruguay: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2014

2015

2016

2017

 2018

Export (mil. USD)

 9 927

8 906

8 301

9 068

9 088

Import (mil. USD

 10 984

8 391

7 387

7 395

7 635

Saldo

 -1 057

515

914

1 673

1 453

Zdroj Uruguay XXI.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Čína, jako velký a stále rostoucí spotřebitel potravin, je největším zákazníkem pro uruguayské vývozce. V roce 2018 tam směřovalo zboží za 2,328 mld. USD. Evropská unie jako obchodní blok byla druhou nejdůležitější destinací: 1,676 mld. USD. Sousední Brazílie koupila zboží za 1,132 mld. USD, USA za 609 mi. a Argentina za 476 mil.

.

Brazílie, Argentina a Čína jsou největšími dodavateli zboží pro Uruguay, se zhruba stejným podílem (19-22%). Následují Spojené státy a Německo (6-7 %). Země Evropské unie jsou v Uruguayi zastoupené méně – po Německu jsou mezi zeměmi EU zastoupeny nejvíce Itálie, Francie a Španělsko.

 

 

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Vývoz zboží z Uruguaye v roce 2018 dosáhl 9,088 mld. USD (+0,4 % vs. 2017). Jako tradičně jsou hlavními položkami uruguayského vývozu položky spojené se zemědělství a přírodními surovinami:

 • Maso – 1,629 mld. USD
 • Celulóza – 1,660 mld. USD
 • Mléčné výrobky – 682 mil. USD
 • Sója – 526 mld. USD
 • Nápojové koncentráty – 472 mil. USD.

Dovoz zboží do Uruguaye v roce 2018 dosáhl 7,635mld. USD, což je o 3 % více než v roce 2017. Hlavními položkami byly automobily, oblečení a obuv, plasty, mobilní telefony a léky.

ZDROJ: Informe Comercio Exterio Uurguay XXI

 

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V současnosti existuje na území Uruguaye 8 zón volného obchodu – 6 soukromých, 1 státní (Nueva Palmira) a 1 smíšená (Colonia). Jde o vnitrostátní celní zóny, které jsou využívány k dlouhodobému uskladnění zboží, předtím, než je toto zboží uvolněno pro uruguayský trh nebo pro export.

Jejich status upravuje zákon č.15.921 z prosince 1987. Celní úřad (v Uruguayi je jím tzv. Národní ředitelství cel) nemá uvnitř uruguayských zón volného obchodu žádné kompetence, což je rozdílná praxe oproti jiným zemím Latinské Ameriky. Kompetence celního úřadu je omezena pouze na kontrolu vstupu a výstupu zboží. Vlastní kontrolu činnosti jednotlivých zón má na starosti Ministerstvo ekonomie a financí.

Na uživatele zón volného obchodu se nevztahuje povinnost platit daň z přidané hodnoty za služby poskytnuté uvnitř zóny. V uruguayských zónách volného obchodu smí být zaměstnán zahraniční personál, počet zahraničních pracovníků však nesmí překročit čtvrtinu celkového počtu zaměstnanců.

Přehled volných zón:

Státní:

 • Zona Franca Nueva Palmira S.A.

Smíšená (vlastněná státem, provozována soukromou společností):

 • Zona Franca Colonia

Soukromé:

 • ZONAMERICA S.A. (dříve Zona Franca Montevideo S.A)
 • Zona Franca Florida S.A.
 • Zona Franca Rivera S.A.
 • Zona Franca San José S.A.
 • Zona Franca Libertad S.A.
 • Zona Franca Rio Negro S.A.
 • Parque de las Ciencias
 • Punta Pereyra.
 • WTC FreeZone
 • Aguada Park
 • Nueva Palmira
 • Zona Franca Libertad
 • Zona Franca Florida
 • Zona Franca Colonia
 • Zona Franca Fray Bentos
 • Zona Franca Colonia Suiza
 • Zona Franca Zonamerica.

 

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahr. investice (mil. USD)

2014

2015

2016

2017

 2018

3 000

1 647

868

2 205

900

 

Uruguay se při lákání zahraničních investic końcentruje na tři oblasti: zemědělství a navazujícíc proces, infrastrukturu a logistiku a globální, především sdílené služby. Tyto obory jsou také největšími příjemci zahraničních loinvestic. Otevřenost vůči Číně se odráží v konkrétních aktivitách čínských firem i státu v zemi. Poslední ohlášenou čínskou investicí je plán přeměnit část přístavu Montevideo na čínskou základnu, na které by se poskytoval servis čínským rybářským a obchodním lodím.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Neexistují v zásadě žádná omezení pro vstup zahraničního kapitálu do země. Zahraniční investoři jsou motivováni platným systémem investičních pobídek, zakotveným v zákoně č. 16 906, který platí od 30. ledna 1998 (upravenými návaznými dekrety 455/007 a 002/012). Zákon se vztahuje na investiční projekty v průmyslu, zemědělství, službách a turistice.

Zákon:

 • prohlašuje podporu a ochranu zahraničních investic za národní zájem
 • určuje několik prioritních oborů: obnotelné zdroje energie, námořní průmysl, elektronický průmysl, dálkévé poskytování služeb, turistika, hotelová kondominia, biotechnologie, sdílené služby
 • staví zahraniční a domácí investice na stejnou úroveň
 • poskytuje zahraničním investicím úplnou svobodu, pokud jde o přístup na uruguayský trh
 • zaručuje spravedlivé a nediskriminační zacházení se zahraničními investicemi a zavazuje se k jejich udržování a nepoškozování
 • stanoví zahraničním investorům vymezený okruh daňových výhod
 • zajišťuje neomezenou možnost převodu kapitálu (zisku) do zahraničí
 • umožňuje udělit investorovi daňové úlevy ve výši 20 – 100 % z hodnoty jeho investice.

Není stanoven limit pro účast zahraničního kapitálu ve firmách nebo joint-ventures, rovněž není stanoven limit počtu zahraničních zaměstnanců ve firmě. Převod zisku do zahraničí není ničím omezen. Investoři, kteří chtějí využít daňových a jiných výhod, specifikovaných v zákoně, musí předložit investiční záměr v souladu s dekretem č. 92/98 ze dne 28. dubna 1998 na adresu Comisión de Aplicación, Avenida Libertador Brigadier Gral. Lavalleja 1409, piso 6, Montevideo. Dekret stanoví 75-denní lhůtu pro vyřízení žádosti o povolení investice.

V Uruguayi funguje tzv. COMAP, Komise pro dohled nad dodržováním zákona o investicích. Funguje při Ministerstvu financí, zde.

Od června 2003 existuje při ministerstvu cestovního ruchu proinvestiční agentura, tzv. „Ventanilla única“, kde si zájemce o přímou investici v Urugauyi vyšší jak 1 mil. USD podá žádost a příslušná agentura mu pomáhá vyřešit všechna administrativní a organizační náležitosti.

Byla podepsána řada dohod o podpoře a ochraně investic se zeměmi, odkud investice přicházejí nejvíce (USA, Velká Británie, Německo). S Českou republikou byla tato dohoda podepsána v roce 1996, avšak v platnost vstoupila až dnem 29. 12. 2000 po zdlouhavém ratifikačním procesu v Uruguayi. V současné době byla dojednána její úprava s ohledem na unijní legislativu, pozměněný renegociační dokument vstoupil v platnost v únoru 2012.

Na konci roku 2017 se schválil zákon, který zjednodušuje dovoz vzorků, prototypů a malých sérií výrobků, směřujících do odvětví elektroniky a robotiky.

 

Hlavní organizací, které se jménem Uruguaye zabývá pinvestiční propagací, je Uruguay XXI. Ta je hlavním kontaktním místem a průvodcem pro zahraniční investory, kteří se rozhodnou v zemi investovat.

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Buenos Aires (Argentina) ke dni

Souhrnná teritoriální informace