Registr sčítacích obvodů (RSO)

Současný registr sčítacích obvodů (RSO) nahradil Územně identifikační registr základních sídelních jednotek dříve vedený na MMR. Registr poskytuje možnost vyhledávání dle územních celků: kraje, okresy, obce, městské obvody nebo městské části, katastrální území, části obcí, základní sídelní jednotky, sčítací obvody a další prvky.Registr sčítacích obvodů vznikl na základě potřeb státní statistické služby v oblasti existence aktualizované opory (základny) pro výběrová a plošná šetření v sociálních statistikách. Jeho realizace byla zahájena v roce 1997 na základě úvodního projektu z roku 1994 a v letech 1998 až 2000 byl registr rozšířen o geografická data. Výstupy z registru se poskytují přes útvar informačních služeb a představují zejména exporty budov, multičíselník sčítacích obvodů, geografické produkty hranic sčítacích obvodů, bodové vrstvy budov a ulic. Všechny produkty jsou popsány metadaty o původu, kvalitě, struktuře, interpretaci dat aj.

http://apl2.czso.cz/irso4/

Info o registru

V registru můžete najít okruh vyhledávání budov na základě vámi zadané adresy. Výsledkem vyhledávání je příslušnost budovy k územním celkům, ke správním úřadům, převažující využití budovy, nepřímá lokalizace budovy pomocí názvu mapového podkladu.

Vyhledávání dle územních celků nabízí kraje, okresy, obce, městské obvody nebo městské části, katastrální území, části obcí, základní sídelní jednotky, sčítací obvody a další prvky. Může napomoci při orientaci v územní struktuře státu (např. ve složení obcí z katastrálních území) a je propojeno opět seznamem budov, které se nacházejí na zvoleném území (v dávkách po 20 budovách). Z územních celků jsou vyskládány správní obvody úřadů a nabízí se tak pohled na územní působnost úřadů s propojením na budovy, které leží v jejich obvodu. K prohlížení náleží i adresní číselníky ulic, poštovních směrovacích čísel a jiné doprovodné číselníky.

Registr sčítacích obvodů v plném rozsahu nahrazuje dřívejší Územně identifikační registr základních sídelních jednotek, který byl v minulosti k dispozici na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Původní data Územně identifikačního registru převzal Český statistický úřad, který je začlenil do nynějšího Registru sčítacích obvodů, kde jsou rovněž průběžně aktualizována. Ke sloučení obou registrů došlo v roce 2004.

Základní pojmy pro práci s Registrem sčítacích obvodů

Registr – soustava územních a územně evidenčních prvků v dané hierarchii a vazbách v obsahu, prostoru a čase, která je modelována pomocí nástrojů geografického informačního systému.

Předmět registru – územní identifikace, včetně lokalizace všech prvků administrativního, sídelního a statistického členění státu a budov. V atributech budov jsou zahrnuty jejich adresy a počty bytů.

Budova – nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Součástí budovy mohou být pouze ty podzemní prostory, které s budovou konstrukčně a stavebně souvisí. Mezi ně se zahrnují také samostatné podzemní prostory, které jsou vhodné pro ochranu nebo umístění lidí, zvířat nebo předmětů (např. podzemní kryty, podzemní nemocnice, podzemní nákupní střediska a dílny, podzemní garáže). Tyto podzemní prostory mají zpravidla samostatný šestimístný kód klasifikace stavebních děl.

Statistická budova – každá budova s přiděleným číslem domovním (popisným, evidenčním, případně náhradním) a dále vedlejší budova (vchod) s byty.

Sčítací obvod – nejmenší územní obvod skladebný do katastrálního území, základní sídelní jednotky a části obce.

Referenční mapový podklad – katastrální mapy a topografická Základní mapa České republiky 1:10 000.

zpět na začátek

• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme