Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Dokument informuje o platné právní úpravě uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice a o tom, na koho se uznávání kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace vztahuje. Přináší informace o základních zásadách uznávání odborné kvalifikace i o souvisejících řízeních. Text obsahuje mimo jiné detaily o posuzování odborné kvalifikace na základě dokladů z jiných členských států či o prokazování odborné způsobilosti pro řemeslné nebo vázané živnosti.

Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákona), ve znění pozdějších předpisů.

Předmět a účel zákona o uznávání odborné kvalifikace

Zákon o uznávání odborné kvalifikace zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, čl. 39, 43 a 49 Smlouvy o založení Evropského společenství) a upravuje postup správních úřadů, profesních komor a veřejnoprávních zaměstnavatelů při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon regulované činnosti na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci.

Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud ustanovení zvláštního zákona neupravují problematiku uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro výkon regulované činnosti jinak. Tím není dotčen dočasný nebo příležitostný výkon regulované činnosti.

zpět na začátek

Na koho se uznávání kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace vztahuje

 • uznání kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace mohou žádat státní příslušníci členských států Evropské unie (tj. Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Itálie, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Velké Británie) jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Islandu, Lichtenštejnska, Norska), Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát“), a jejich rodinní příslušníci (čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES),
 • osoby s trvalým pobytem na území České republiky a státní příslušníci třetích zemí, bylo-li jim jiném členském státě přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství nebo byl-li jim v členském státě povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu a osoby, kterým byl na území České republiky udělen azyl nebo doplňková ochrana a jejich rodinní příslušníci, byl-li jim povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky,
 • státní příslušníci jiného než členského státu, byl-li jim na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby,
 • státní příslušníci jiného než členského státu, kteří jsou obětí obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány, byl-li jim na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem,

pokud byla odborná kvalifikace pro výkon této činnosti získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě než v České republice.

zpět na začátek

Základní zásady uznávání odborné kvalifikace

Správní úřady a profesní komory jsou oprávněny pro výkon regulované činnosti v České republice vyžadovat od státního příslušníka jiného členského státu splnění pouze těch podmínek, které zvláštní právní předpis vyžaduje od občana České republiky. Při rozhodování o uznání odborné kvalifikace se uznávací orgány řídí veřejným zájmem a zájmy fyzických a právnických osob, které by mohly být porušeny výkonem regulované činnosti osobami s nedostatečnou odbornou kvalifikací a které jsou chráněny zvláštními právními předpisy, upravujícími za tímto účelem podmínky výkonu regulované činnosti. Těmito chráněnými zájmy jsou zejména ochrana života a zdraví, ochrana majetku, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, ochrana národního kulturního pokladu, ochrana před závažným porušováním zvláštních právních předpisů nebo před jiným závažným následkem.

zpět na začátek

Řízení o uznání odborné kvalifikace

Uchazeč předkládá žádost o uznání odborné kvalifikace uznávacímu orgánu nebo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které ji bez zbytečného odkladu postoupí uznávacímu orgánu. Uchazeč může současně požádat o uznání jiné způsobilosti. Náležitosti žádosti a požadované doklady jsou uvedeny v § 22 zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Poznámka:
Doklady předkládané k žádosti o uznání kvalifikace

 1. průkaz totožnosti, doklad osvědčující státní příslušnost a případně doklad potvrzující právní postavení uchazeče
 2. doklad o odborné kvalifikaci,
 3. doklad o jiné způsobilosti (bezúhonnosti)
 4. doklad o zaplacení správního poplatku.

Doklady uvedené v písm. a) se předkládají v kopii. Uznávací orgán může požadovat předložení originálu těchto dokladů k nahlédnutí. Doklady uvedené v odstavci 3 písm. b) a c) se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li možné pravost jejich kopií ověřit prostřednictvím administrativní spolupráce. Doklady se předkládají spolu s překladem do českého jazyka, pokud v něm nebyly vydány. Má-li uznávací orgán pochybnosti o správnosti překladu a nelze-li správnost překladu ověřit prostřednictvím administrativní spolupráce, může uznávací orgán na uchazeči požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

Žádost o uznání odborné kvalifikace je zpoplatněna částkou 2.000,- Kč.

Správní poplatek je možno uhradit kolkovými známkami nebo na zvláštní účet č. 3711 – 1525001/0710 zřízený u České národní banky, IBAN: CZ03 0710 0037 1100 0152 5001, BIC-swift: CNBACZPP.

Formulář je uveden na konci dokumentu. Formulář žádosti o uznání kvalifikace je rovněž možno nalézt na internetové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu MPO nebo též Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), kde rovněž naleznete bližší informace i k zákonu o uznávání odborných kvalifikací a seznam všech regulovaných povolání (nejen živností) v abecedním pořádku.

Uzná-li uznávací orgán odbornou kvalifikaci uchazeče, vydá o tom rozhodnutí. Požaduje-li uznávací orgán před uznáním odborné kvalifikace uchazeče splnění kompenzačních opatření, uvede v rozhodnutí požadované kompenzační opatření. Pokud uchazeč následně doloží splnění kompenzačního opatření, uznávací orgán o tom bez zbytečného odkladu vydá rozhodnutí. Odborně způsobilým k výkonu regulované činnosti podle zvláštního právního předpisu se uchazeč stává poté, co rozhodnutí o splnění kompenzačního opatření nabude právní moci.

Uznávací orgán vydá rozhodnutí o uznání kvalifikace bezodkladně, nejpozději však do 60 dnů ode dne doručení žádosti o uznání odborné kvalifikace a předložení všech dokladů příslušnému uznávacímu orgánu. Uznávací orgán vrátí uchazeči doklady o odborné kvalifikaci a o jiné způsobilosti do 15 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

zpět na začátek

Uznávací orgán

V případě, že uchazeč hodlá vykonávat regulovanou činnost jako podnikatel ve formě živnosti nebo jako odpovědný zástupce držitele živnostenského oprávnění, je uznávacím orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu. Uvedené ministerstvo tedy uznává odbornou kvalifikaci státních příslušníků Evropské unie, získanou v jiném členském státě, pro vstup do podnikání spadajícího do režimu živnostenského zákona, resp. pro získání živnostenského oprávnění pro provozování regulovaných činností v režimu živnostenského zákona, tj. těch živností, u nichž je požadováno prokázání odborné způsobilosti.

zpět na začátek

Posuzování odborné kvalifikace na základě dokladů z jiných členských států živnostenskými úřady u živností, na něž se vztahuje ustanovení § 16 směrnice 2005/36/ES

Odbornou způsobilost mohou prokázat státní příslušníci členského státu příslušnému živnostenskému úřadu též přímo doklady dle § 7 odst. 5 živnostenského zákona u všech řemeslných živností a u těch živností vázaných a koncesovaných, u nichž je tato možnost výslovně uvedena v živnostenském zákoně (u vázaných živností v příloze č. 2 a u koncesovaných živností v příloze č. 3 živnostenského zákona). V uvedených případech tak nemusí žádat o uznání odborné kvalifikace uznávací orgán. Právo požádat o uznání odborné kvalifikace uznávací orgán tím zůstává nedotčeno.

zpět na začátek

Regulované činnosti v režimu živnostenského zákona

Regulovanými činnostmi v režimu živnostenského zákona jsou živnosti řemeslné, vázané a koncesované, u nichž je vyžadováno prokázání odborné způsobilosti. Jedná se o živnosti, které jsou taxativně (úplným výčtem) uvedeny v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona.

Činnosti spadající do jednotlivých živností řemeslných, vázaných a koncesovaných jsou popsány v nařízení vlády č. 278/2008Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.

U regulovaných živností musí splňovat odbornou způsobilost podnikatel, nebo jím ustanovená osoba, která vykonává funkci odpovědného zástupce.

U vybraných 13ti živností uvedených v příloze č. 5 živnostenského zákona, musí odbornou způsobilost splňovat všechny osoby, které odbornou činnost, která náleží do oboru živnosti fakticky vykonávají (osoby v pracovněprávním vztahu, podnikatelé). Za splnění této povinnosti odpovídá podnikatel. Není podmínkou pro získání živnostenského oprávnění, vyžaduje se až při vlastním provozování živnosti. Splnění této podmínky kontrolují živnostenské úřady.

zpět na začátek

Řemeslné živnosti

Výčet řemeslných živností je uveden v příloze č. 1 živnostenského zákona.

Prokazování odborné způsobilosti pro řemeslné živnosti

Právní úprava odborné způsobilosti pro řemeslné živnosti nabízí celou řadu možností kvalifikačních předpokladů, jimiž lze alternativně prokázat odbornou způsobilost.

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o

 1. řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
 2. řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
 3. řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
 4. řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo
 5. uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace,
 6. ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Občan České republiky nebo státní příslušník jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost též

 1. u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),
 2. u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo
 3. u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).

Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o

 1. řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 2. řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 3. řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
 4. řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 5. řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
 6. vykonání šestileté praxe v oboru.

Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

zpět na začátek

Vázané živnosti

Výčet vázaných živností je uveden v příloze č. 2 živnostenského zákona.

Prokazování odborné způsobilosti pro vázané živnosti

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 2 živnostenského zákona nebo stanovena touto přílohou.

Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Odbornou způsobilost mohou tyto osoby rovněž prokázat doklady osvědčujícími, že předmětnou činnost vykonávaly v jiném členském státě Evropské unie přímo živnostenskému úřadu, je-li to v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu uvedeno (odkazem n § 7 odst. 5 příslušné písmeno živnostenského zákona).

zpět na začátek

Koncesované živnosti

Výčet koncesovaných živností je uveden v příloze č. 3 živnostenského zákona.

Prokazování odborné způsobilosti pro koncesované živnosti

Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 3 živnostenského zákona nebo stanovena touto přílohou.

Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky může prokázat odbornou způsobilost též dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Odbornou způsobilost mohou tyto osoby rovněž prokázat doklady osvědčujícími, že předmětnou činnost vykonávaly v jiném členském státě Evropské unie přímo živnostenskému úřadu, je-li to v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu uvedeno (odkazem na 7 odst. 5 příslušné písmeno živnostenského zákona).

zpět na začátek

Právní účinky uznání odborné kvalifikace

Uchazeč, jemuž byla podle tohoto zákona uznána odborná kvalifikace, se považuje za osobu odborně způsobilou k výkonu regulované činnosti podle zvláštních právních předpisů. Vyžaduje-li se v České republice pro výkon regulované činnosti splnění jiných podmínek, než podmínky odborné kvalifikace, případně jiné způsobilosti, nejsou tyto podmínky uznáním podle tohoto zákona dotčeny.

Ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících uznávání zahraničního vzdělání v České republice se na uznávání podle tohoto zákona nevztahují; požadavky stanovené zvláštními právními předpisy pro přijetí ke studiu ve vyšší odborné škole a na vysoké škole nejsou uznáním odborné kvalifikace podle tohoto zákona dotčeny.

zpět na začátek

Formulář

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme