Vatikán

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoMěstský stát Vatikán
Počet obyvatel619
Jazykitalština
Náboženstvířímskokatolické
Státní zřízeníabsolutní monarchie
Hlava státupapež František
Hlava vládyStátní sekretář (předseda vlády) kardinál Pietro Parolin
Název měnyeuro (EUR)
Cestování
Časový posunne
Kontakty ZÚ
VelvyslanecMgr. Václav Kolaja
Ekonomický úsekne
Konzulární úsekPhDr. Veronika Honcová, Ph.D.
CzechTradene
Czechinvestne
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) N/A
Hospodářský růst (%) N/A
Inflace (%) N/A
Nezaměstnanost (%) N/A

Hlavní zdroje příjmů Městského státu Vatikán (jako autonomního subjektu) pocházejí z kulturních aktivit, především z výnosů Vatikánských muzeí, výnosů z pronájmu nemovitostí, z vydávání poštovních známek, mincí a z vlastního nakladatelství. EU uzavřela s Vatikánem revidovanou měnovou dohodu, která mu umožňuje používat Euro jako oficiální měnu. Rovněž má preferenční celní dohodu s EU na základě dohody mezi Svatým stolcem a Italskou republikou. Ta jej osvobozuje od všech poplatků a daní EU (vyváží pouze malé množství zboží do Itálie).

Mapa globálních oborových příležitostí – Vatikán (MZV) (238B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Vatikán (268.83 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Svatý stolec je nezávislá, nedědičná, teokratická absolutní monarchie v čele s voleným papežem (hlava státu, vrcholný orgán výkonné, soudní a zákonodárné moci). Souběžně se Svatým stolcem existuje Městský stát Vatikán (vznikl na základě Lateránských dohod s Itálií ze dne 11. února 1929). Jak Svatý stolec, tak Městský stát Vatikán užívá mezinárodněprávní subjektivity. Velvyslanectví jsou formálně akreditována při Svatém stolci. Pravomoci týkající se státní správy mají v rukou orgány Městského státu Vatikán.

1.2. Zahraniční politika země

Obecné cíle zahraniční politiky Svatého stolce jsou odrazem tradičních základních postulátů katolické víry a jejich uplatnění v současné realitě. Metodou Svatého stolce je tichá diplomacie. Svatý stolec udržuje diplomatické styky se 183 svrchovanými státy, EU a Suverénním řádem maltézských rytířů. Pontifikát papeže Františka je zaměřen na podporu míru a ukončení válečných konfliktů, sociální spravedlnost, problematiku uprchlíků, všeobecnou konverzi k životnímu prostředí, nastolení nové „lidštější“ ekonomiky, včetně nutnosti obnovy celosvětového vzdělávacího systému. Vztahy Svatého stolce s EU jsou oboustranně hodnoceny jako výborné. Z hlediska diplomacie došlo v roce 2006 k nastavení plnohodnotných recipročních bilaterálních vztahů. Dialog mezi EU a Svatým stolcem se rozvíjí především po linii papežského nuncia v Bruselu. Zahrnuje zejména sociální aspekt světových problémů a je v plném souladu s úsilím papeže Františka chránit slabé a chudé (sociální koheze, solidarita, otázky migrace, humanitární pomoci, ochrana demokracie a lidských práv ve světě). Svatý stolec dlouhodobě vyjadřuje podporu společným evropským projektům zaměřeným sociální a ekonomickou solidaritu. Velkou pozornost věnuje rovněž ochraně klimatu a životního prostředí.

1.3. Obyvatelstvo

Dle oficiálních údajů má Městský stát Vatikán 619 obyvatel, z nichž 246 je rezidentních.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

1. odstavec: Výhled a stav HDP, zadluženost, fiskální stabilita, šoky, případné přehřátí ekonomiky, kapitál, regionální srovnání, inflace a nezaměstnanost.

2. odstavec: Stručný popis struktury ekonomiky (jaká je její hlavní přidaná hodnota, co vyrábí, co dováží atd.)


Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) N/AN/AN/AN/AN/A
HDP/obyv. (USD/PPP) N/AN/AN/AN/AN/A
Inflace (%) N/AN/AN/AN/AN/A
Nezaměstnanost (%) N/AN/AN/AN/AN/A
Export zboží (mld. USD) N/AN/AN/AN/AN/A
Import zboží (mld. USD) N/AN/AN/AN/AN/A
Saldo obchodní bilance (mld. USD) N/AN/AN/AN/AN/A
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) N/AN/A0,00N/AN/A
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD N/AN/AN/AN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) N/A
Veřejný dluh (% HDP) N/A
Bilance běžného účtu (mld. USD) N/A
Daně 2023
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

1. odstavec: Současný stav + výhled. (informace převážně z EIU)

2 odstavec.: Platební bilance, devizové rezervy, popis údajů v tabulce v části veřejné finance (tedy deficit státního rozpočtu/HDP, veřejný dluh/HDP), zahraniční zadluženost, dluhová služba

2.3. Bankovní systém

Jak si bankovní systém stojí, uzavřenost/otevřenost systému, regulace, vývoj úrokových sazeb, nejsilnějších top 5 bank (domácí + případně cizí) + komentář ke každé z nich, informace k akreditivům, případná specifika (např. islámské banky)

2.4. Daňový systém

(pokud možno využít Deloitte tax guides and highlights, dostupné na webu https://dits.deloitte.com/#TaxGuides)

1 odst. Daňový systém přehledný/nepřehledný, stabilní/nestabilní.

2 odst. Zdanění FO (celkové a kdo to nese), PO, DPH.

3 odst. Očekávaný vývoj.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Komentář k číslům v tabulce, důvody kladného či záporného salda, porovnání s EU a čím jsou rozdíly dané.

20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 0,000,000,000,000,00
Export do ČR (mld. CZK) 0,100,000,000,000,00
Saldo s ČR (mld. CZK) N/AN/AN/AN/AN/A

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
073Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao, j. n.0,0646,00
641Papír a lepenka0,0431,00
048Výrobky z obilnin, z mouky, ze škrobu z ovoce a zeleniny0,0215,00
062Cukrovinky0,000,00
061Cukr, melasa a med0,000,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
892Tiskoviny0,0380,00
844Oděvy a prádlo dámské, dívčí pletené, háčkované0,005,00
784Díly a příslušenství vozidel motorových0,002,50
845Součásti oděvní z materiálu textilního i pletené ap.0,000,00
N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

(jen pro země mimo EU) Obecný komentář k obchodováním se zeměmi EU, komentář k číslům v tabulce, důvody kladného či záporného salda.

20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 38,1019,2030,0063,9061,60
Export do EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/A1,80
Saldo s EU (mil. EUR) 36,2017,8028,3062,40-59,80

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Komentář k číslům v tabulce, důvody kladného či záporného salda, porovnání s EU a čím jsou rozdíly dané.

20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Odst. 1 Obecný komentář ke stavu přímých zahraničních investic (PZI) v zemi (stav, struktura sektorová, teritoriální); vývoj; investiční prostředí, bariéry

Odst. 2 PZI ČR v zemi (stav, vývoj, oborové složení) + pokud jsou informace tak investice konkrétních firem; příležitosti pro české PZI v zemi

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Případná FTA a bilaterální či jiné smlouvy, vyjmenovat důležitou smluvní základnu a okomentovat ty nejdůležitější a popsat, co z toho pro vzájemný obchod vyplývá.

Smlouvy s ČR

Smluvní základna + komentář obecně a komentář k nejdůležitějším smlouvám a co z nich vyplývá.

3.4. Rozvojová spolupráce

Je země poskytovatel či příjemce rozvojové pomoci + stručný komentář. Informace k Záruce rozvojové spolupráce. (kde je to relevantní)

Pokud je země poskytovatel, tak popsat, jak se mohou české firmy zapojit.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Hlavní perspektivní obory stručně vypsané z MOPu + stručný komentář a pod tím odkaz na celý MOP dané země.

Kde existuje, tak ještě sektorová analýza. (Dělaná na některé cesty ministra/náměstka ve spolupráci se Západočeskou univerzitou)


▶ Perspektivní obor 1


▶ Perspektivní obor 2


▶ Perspektivní obor 3


▶ Perspektivní obor 4


▶ Perspektivní obor 5


▶ Perspektivní obor 6

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Stručný úvod – 3-5 vět

V jednotlivých částech odpověď na otázky, může vycházet z kulturní karty zpracovávané na semináře a pro delegace.

4.2. Oslovení

Jak oslovit obchodní partnery?

4.3. Obchodní schůzka

Jak sjednat obchodní schůzku a jak probíhá (lokace a čas schůzky /kancelář, restaurace; oběd, večeře/, vizitky, dárky atd.)?

Načasování jednání

Co českého obchodníka při jednání nejvíce překvapí?

Jací jsou ….. obchodníci?

Je vyjednávání s místními obchodníky jiné, ztěžují ho kulturní/náboženské/etnické odlišnosti?

Jak nakládají ….. obchodníci s časem v rámci obchodního jednání?

Jak nakládají ….. obchodníci s emocemi v rámci obchodního jednání?

Existují nějaké teritoriální rozdíly v obchodních jednáních uvnitř země?

Je vhodné resp. obvyklé nabízet při obchodních jednáních alkohol?

Jak se obléci na pracovní jednání?

Jak by měl vypadat ideální jednací tým (počet členů, věkové a genderové složení týmu, šéf týmu)?

Je obvyklé obchodního partnera pozvat domů, resp. být pozván domů? Pokud ano, co je při takové návštěvě obvyklé, co čekat?

4.4. Komunikace

Je důležité vzít si s sebou tlumočníka?

Jak je to s jazykovou vybaveností?

Existují nějaká komunikační tabu?

Jak nejlépe komunikovat (osobně, e-mail, telefon atd.)?

4.5. Doporučení

Co byste doporučili podnikatelům, kteří se do ….. chystají?

4.6. Státní svátky

Seznam státních svátků a případný stručný komentář u těch nejvýznamnějších.

+ pokud je Odkaz ke stažení karty Kultura obchodního jednání

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Základní info pro vstup na trh, rating, distribuční a prodejní kanály, faktory ovlivňující prodej, důležité právní normy a předpisy, dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, celní a devizové předpisy, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Formy působení a jejich výhody/nevýhody (s.r.o., a.s., joint ventures…), využívání místních zástupců, podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace.

5.3. Marketing a komunikace

Doporučené reklamní a PR a HR agentury v zemi (pokud jsou)

Jaké reklamní kanály úspěšné firmy většinou používají (FB, TW, Instagram, TV, Rozhlas, Web, tiskoviny, billboardy a další reklamní plochy)

Co v žádném případě v marketingu nikdy nepoužívat.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Stručně WTO, základní legislativa, jaká jsou rizika a jak se bránit.

5.5. Trh veřejných zakázek

Obecné fungování tendrů, pravidla pro přihlášení, financování, dokumentace, důležité odkazy na příslušné autority.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Stručný popis platebních podmínek, průměrná doba splatnosti faktur a jejich proplácení, na koho se obrátit v případě nezaplacení, informace, zda jsou obyvatelé země upřednostňovány v případě těchto sporů.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Informace pro služební cesty – víza, jak je získat a kolik stojí, cestovní pas (jak dlouhou platnost musí mít), maximální délka pobytu, zda se na kratší vzdálenosti pohybovat pěšky/MHD/vozidlem, podmínky pro pronájem vozidla a sjednání pojištění, informace k MHD, vhodné hotely, hotovost/platební karta/místní karta, dostupnost pitné vody a její kvalita, kriminalita a kde se případně nepohybovat, na co si dát pozor, spojení mezi letištěm/nádražím a ZÚ/centrem města.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Jak získat pracovní povolení a kdo ho zajišťuje, platy, minimální mzda (pokud je), sociální a zdravotní péče a její poskytování.

5.9. Veletrhy a akce

Vyjmenovat nejdůležitější veletrhy a akce a krátký komentář k nim.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Adresy zastupitelských úřadů (včetně Czechtrade), pracovní doba, telefony, emaily, ideální spojení z letiště a z centra města.)

Pokud je PROPEA, tak doplnit kontakt.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Kontakty viz. název podkapitoly + další důležitá telefonní čísla

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Webové stránky a kontakty na všechna ministerstva, vládu, prezidenta, místní hospodářské komory a dále na zvážení dle země (např. hlavní média, centrální banka, ekonomické analýzy, daňová správa…)

• Teritorium: Evropa | Vatikán | Zahraničí

Doporučujeme