Veřejná podpora a de minimis

Definice základních pojmů a pravidel souvisejících s legislativou EU.

Veřejná podpora

Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Za státní prostředky se na základě judikatury ES považují i ostatní veřejné zdroje.

Podpora, která splňuje výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem a tedy zakázaná. Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory může být povolena na základě tzv. blokových výjimek či na základě rozhodnutí Evropské komise. Podpora de minimis nemá dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy Evropské unie (vzhledem ke své limitované výši), a proto není  při dodržení všech ustanovení daných příslušným nařízením EK považována za veřejnou podporu.

Bloková výjimka

Jedná se o nařízení Evropské komise. Pokud jsou splněny podmínky stanovené příslušným nařízením, může být taková podpora bez dalšího poskytnuta, aniž by podléhala schválení ze strany Komise. Poskytovatel však má povinnost zaslat Komisi přehled informací týkajících se poskytování veřejné podpory na základě blokové výjimky. Blokovými výjimkami jsou nařízení upravující veřejnou podporu určenou malým a středním podnikům, veřejnou podporu na zaměstnanost, veřejnou podporu na vzdělávání, regionální rozvoj a další. 

Notifikace

Povinnost oznámit Evropské komisi záměr poskytnout novou podporu a dále oznámit změny existující podpory. Oznámení provádí poskytovatel veřejné podpory na oznamovacích formulářích, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Stálého zastoupení ČR při EK. Veřejnou podporu je poskytovatel oprávněn poskytnout až po schválení Komisí. 

Regionální mapa veřejné podpory

Určuje maximální míru veřejné podpory (procento z vhodných investičních nákladů), která může být  investorovi poskytnuta v daném regionu soudržnosti NUTS II.

Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro ČR schválená Evropskou komisí – platnost od 1. 1. 2007:  

Název regionu soudržnosti NUTS II Intenzita veřejné podpory
(v % z nákladů)
Moravskoslezsko 40
Střední Čechy 40
Severozápad 40
Střední Morava 40
Severovýchod 40
Jihovýchod 40
Jihozápad 30 (36% do 1. 1. 2011)
Praha 0 (10% do 1. 1. 2009) netýká se OPPP a OPPI

Malé podniky mohou obdržet maximální míru veřejné podpory zvýšenou o 20%, střední podniky o 10%. V případě, že je aplikována bloková výjimka pro MSP, na určité aktivity je poskytována jednotná výše bonusu maximálně 15%.

Podpora de minimis (neboli podpora malého rozsahu)

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům.

Podporu de minimis není možno kumulovat s jinou veřejnou podporou na stejné způsobilé výdaje, jestliže by kumulací došlo k poskytnutí vyšší míry podpory než je stanovena dle regionální mapy podpory (resp. v nařízení o blokových výjimkách nebo v rozhodnutí EK).

Poskytovatel podpory de minimis je povinen před jejím poskytnutím písemně sdělit podniku zamýšlenou částku podpory, upozornit jej na charakter podpory, dále je poskytovatel povinen vyžádat si od daného podniku prohlášení o všech dalších podporách de minimis, které tento podnik v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce obdržel. Poskytnutím podpory nesmí být překročen limit podpory de minimis (200 000 €). Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky  platného pro aktuální měsíc dle data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (tj. kurz vyhlášený v části C Úředního věstníku ES v den před posledním pracovním dnem v předchozím měsíci).

Poskytovatel je povinen uchovávat záznamy o poskytnuté podpoře po dobu 10-ti let od jejího poskytnutí.

Příklady poskytování podpory de minimis v ČR:

 • podpora v rámci Operačních programů SF 04-06 
 • finanční úřady (odpouštění penále a dalších sankcí a odvodů)
 • OSSZ (odpouštění penále a dalších sankcí a odvodů)
 • další

Odvětví, která nelze podporovat v rámci jednotlivých nařízení

Nařízení nelze podporovat
70/2001 pro podporu MSP
 • výroba, zpracování, uvádění výrobků na trh dle Přílohy I Smlouvy o založení ES (zemědělské produkty)
 • těžba uhlí
68/2001- pro podporu vzdělávání
 • lze podpořit všechny sektory

1998/2006

De minimis

 • v sektoru silniční  dopravy  max. výše podpory 100.000€
 • rybolov a akvakultura
 • výroba produktů z Přílohy I Smlouvy o založení ES
1628/2006   – Regionální investiční bloková výjimka
 • rybolov a akvakultura
 • stavba lodí
 • těžba uhlí
 • ocelářství 
 • syntetická vlákna
 • výroba výrobků dle Přílohy I Smlouvy o založení ES

Připojené soubory

zpět na začátek

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme