Veterinární lékař – podmínky pro získání osvědčení

V dokumentu naleznete podmínky pro udělení osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti.zpět na dokument „Veterinární lékař – získání osvědčení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

 • odborná způsobilost – Osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární činnosti jsou osoby, které:
  1. absolvovaly příslušnou fakultu Veterinární a farmaceutické univerzity v ČR nebo v jiném státě nebo školu, jejíž absolvování je v ČR uznáno jako adekvátní pro výkon veterinární praxe.
  2. byly podrobeny minimální šestiměsíční praktické výuce v pregraduálním nebo postgraduálním období.
 • bezúhonnost – Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen v posledních 10 letech pro úmyslný trestný čin anebo v posledních 5 letech pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s odbornou veterinární činností.
 • způsobilost k právním úkonům
 • členství v Komoře veterinárních lékařů

Náležitosti žádosti

 • osobní údaje (jméno, příjmení, státní příslušnost, trvalé bydliště, kontaktní adresa, DIČ, IČO – bylo-li přiděleno, telefon, e-mail )
 • zvolené okresní sdružení Komory
 • předpokládané místo působení a typ praxe

K žádosti se přikládá:

 • notářsky ověřená kopie vysokoškolského diplomu
 • ověřená kopie vysvědčení o státní zkoušce (absolventi do r. 2005) nebo dodatek k diplomu (diploma supplement, absolventi od r. 2006 včetně )
 • doklad o vykonané praxi ve stanoveném rozsahu (absolventi do r. 2003, zahraniční žadatelé


Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Osvědčení o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti

Příslušný úřad

 • Komora veterinárních lékařů ČR

Kontrolní a dozorové orgány

 • Revizní komise Komory veterinárních lékařů ČR
 • Krajská veterinární správa

Postup udělení povolení

 • Žádost schvaluje posoudí a schválí Komora veterinárních lékařů. Po získání oprávnění a registraci do Komory veterinárních lékařů Krajská veterinární správa veterinárního lékaře schválí a registruje.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 30 dní, ve složitějších případech 60 dní

Poplatky

 • 200 Kč vydaní osvědčení
 • 3850 Kč roční poplatková povinnost

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti není omezena

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • ano

Právní úprava

 • Zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů ČR

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Po dobu držení osvědčení je člen povinen být pojištěn proti škodám vzniklým v souvislosti s výkonem povolání v rozsahu stanoveném Komorou.

Související právní předpisy

 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souv. zákonů
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech

Existující komunitární úprava

 • 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací

zpět na dokument „Veterinární lékař – získání osvědčení krok za krokem“

Doporučujeme