Vinklaření aneb skryté nebezpečí

V posledních letech se (nejen) v právním prostředí rozmohl další nebezpečný nešvar – tzv. vinklaření, tedy neoprávněné poskytování právních služeb osobami, které k tomu nemají patřičnou kvalifikaci. Vinklaření je v současnosti nejvíce spojeno s poskytováním právních služeb prostřednictvím internetu, konkrétně se jedná především o řešení dopravních přestupků či různou smluvní agendu.

Velkou nejistotu a nebezpečí pro klienty pak představuje poskytování právních služeb realitními kancelářemi. Upozorňujeme i na vinklaření v oblasti daňových poradců, které se objevuje pravidelně v období podávání daňových přiznání.

Dříve bylo možné se proti vinklaření bránit pouze podáním trestního oznámení o spáchání trestného činu neoprávněného podnikání. Tento způsob obrany se však ukázal jako neúčinný, neboť například jen za rok 2016 bylo podáno přibližně 140 těchto trestních oznámení, nicméně většina z nich byla odložena, protože nebylo prokázáno, že právní služby vinkláři poskytovali opakovaně a za úplatu. K pravomocnému odsouzení tak došlo pouze ve třech případech.

Toto má změnit novela zákona o advokacii, platná od září 2017, která umožňuje trestání vinklaření ve správním řízení. Nyní lze za opakované poskytování právních služeb za úplatu neoprávněnou osobou uložit pokutu až ve výši 3 000 000 Kč a zákaz činnosti na 1 rok. Navíc v případě neoprávněného použití označení „advokát“ lze uložit pokutu až ve výši 200 000 Kč.

Vinklaření v právnických profesích

Úvodem upozorňujeme na zásadní rozdíl mezi pojmy právník a advokát. Rozlišování mezi těmito dvěma označeními zcela rozdílné kvalifikace pro možné poskytování právní služby je důležité, u laické veřejnosti někdy dochází k jejich záměně. Právník by mělo být obecné označení osoby, která absolvovala magisterský obor na právnické fakultě, tedy má vysokoškolské vzdělání právního směru.

Ovšem ani to nemusí být pravda, označení právník se stále častěji používá pro kohokoli, kdo praktikuje právo, a to i bez ukončeného vysokoškolského vzdělání. Nejedná se tedy o konkrétní profesi!

Advokát je jedno z právnických povolání (mezi další patří soudce, exekutor či notář), které je podmíněno členstvím v příslušné profesní komoře. Členem České advokátní komory jako advokát se může stát jen osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru práva, čistým trestním rejstříkem, po složení obtížných advokátních zkoušek ze všech oborů práva a advokátního slibu. Ke zkouškám je právník připuštěn nejdříve po třech letech praxe v advokacii nebo jiné obdobné praxe. Platí, že pouze advokát smí soustavně poskytovat právní služby za úplatu. Advokát je při výkonu své činnosti vázán širokým výčtem povinností, které vyplývají s právních předpisů, vztahujících se na výkon advokacie, včetně povinnosti mít pojištění profesní odpovědnosti.

Vinklaření v právnických profesích se týká hlavně advokátů, existují však podobné případy i u notářů či exekutorů. V tom lepším případě se jedná o vystudované právníky, kteří však nejsou členy příslušných právnických komor, protože neabsolvovali příslušné zkoušky nebo z nich byli vyškrtnuti, a i přesto pokračují nadále v praxi, v horším případě poskytují právní služby lidé bez právního vzdělání.

K rozmachu vinklaření v tomto směru dochází především v důsledku rozvoje poskytování právních služeb prostřednictvím internetu. Často jde o různé webové stránky nabízející řešení dopravních přestupků či jiných správních deliktů nebo řešící různou smluvní agendu (typické jsou situace, kdy si osoby bez právního vzdělání stáhnou z internetu pár smluvních vzorů a ty pak na svých webových stránkách nabízejí jako poskytování právních služeb). Jelikož v těchto případech nedochází k osobnímu styku klienta a advokáta, ale vše je sjednáváno online, je riziko využití takové nekvalifikované služby pro klienta opravdu velké.

Primárně proto doporučujeme řešit právní problémy i nadále s Vámi prověřenými advokáty, se kterými máte zkušenost. Pokud jste nuceni využít výše zmíněných online právních služeb, vždy si minimálně ověřte, zda osoba nabízející tyto právní služby je opravdu advokátem. To můžete snadno učinit na stránkách České advokátní komory, kde je veden seznam advokátů i advokátních koncipientů.

Realitní kanceláře

K vinklaření dochází ve velkém také u realitních kanceláří. Ty často nabízejí, a při obchodování s nemovitostmi skrze realitní kancelář někdy až vnucují, poskytování právních služeb, aniž by spolupracovaly s advokátem nebo jejich pracovníci měli jakékoli právnické vzdělání. V důsledku toho samotné realitní kanceláře připravují nemovitostní smlouvy či dokonce uzavírají smlouvy o úschovách kupních cen a klient přitom nemá žádnou záruku, že tyto smlouvy byly konzultovány s odborníky. Realitní kanceláře přitom nemají v případě svého pochybení vůči klientům žádnou odpovědnost a co je nejhorší, nejsou vůči takovým pochybením profesně pojištěny.

Proto buďte při jednání s realitními kancelářemi obezřetní a raději se vždy výslovně ujistěte, zda byly Vám předložené smlouvy zpracovány odborníky, případně je sami předložte ke kontrole svému advokátovi.

Daňoví poradci

Problém vinklaření se týká i oblasti daňového poradenství, ke kterému mají dle zákona oprávnění pouze daňoví poradci a advokáti. Daňové poradenství ovšem často nabízejí i účetní firmy, které k tomu však oprávněné nejsou. Při svěření správy daní účetní firmě klienti velmi riskují, neboť k získání oprávnění pro poskytování daňového poradenství je třeba absolvovat náročnou odbornou zkoušku, zachovávat mlčenlivost a především být pojištěn proti možným způsobeným škodám. Účetní firmy však zpravidla tyto podmínky nesplňují.

Účetní firmy často nabízí daňové poradenství v rámci svých služeb, čímž neoprávněné jednání skrývají. Často je daňové poradenství nabízené tímto způsobem na první pohled značně levnější než poradenství od odborníků, ovšem takováto úspora se může klientovi zásadně vymstít, a to v případě pochybení ze strany účetní firmy, která pro takovou činnost není pojištěna.

Proto i zde doporučujeme si daňového poradce vždy prověřit, což lze snadno udělat na stránkách Komory daňových poradců, která vede ze zákona aktuální rejstřík daňových poradců.

Pamatujte

  • Pokud svěříte výkon právních služeb osobám bez patřičného oprávnění, hrozí Vám kromě nedostatku jejich odborných znalostí mimo jiné i to, že tyto osoby nejsou vázány mlčenlivostí a především nemají uzavřené pojištění profesní odpovědnosti.
  • Vždy je proto lepší se o Vašich právních problémech poradit s prověřenými advokáty.
  • V případě pochybností si advokáta či daňového poradce raději prověřte v seznamu vedeném příslušnou komorou.

Další informace naleznete v rubrice Právní průvodce nebo v článku Poskytování právních služeb – smlouvy s advokáty.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme