Vnější ekonomická rovnováha

Vnější ekonomická rovnováha země se posuzuje především dle platební bilance daného státu.Text popisuje horizontální strukturu platební bilance včetně všech jejích složek (běžný účet, kapitálový účet, finanční účet, saldo chyb a opomenutí a kurzové rozdíly, změna devizových rezerv). Vysvětlena je i vertikální struktura platební bilance, která posuzuje jednotlivé položky v rámci podvojného účetního zápisu. Text rozebírá rovněž různé pohledy na význam kladného či záporného salda jednotlivých účtů.Převzato z knihy „Mezinárodní ekonomie“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2010.

Významnou úlohu v ekonomickém vývoji země hraje její vnitřní a vnější ekonomická rovnováha. Zatímco vnitřní rovnováha je charakterizována zejména cenovou stabilitou, plnou zaměstnaností v ekonomickém smyslu a rovnovážným tempem růstu HDP, vnější rovnováha se posuzuje především dle platební bilance státu. Vnitřní a vnější rovnováha země spolu vzájemně souvisejí.

Platební bilance

Platební bilance je statistický záznam ekonomických transakcí subjektů dané země (rezidentů) s ekonomickými subjekty ze zbytku světa (nerezidenty) za určité období, zpravidla jednoho roku.

Horizontální struktura platební bilance

Platební bilance má následující horizontální strukturu (viz box 5.1):

A. Běžný účet

Běžný účet tvoří:

  • obchodní bilance,
  • bilance služeb,
  • bilance výnosů,
  • běžné převody.

Obchodní bilance zahrnuje vývozy a dovozy zboží ze země a do země.

Bilance služeb zahrnuje vývoz a dovoz služeb (např. doprava, cestovní ruch) ze země a do země.

Bilance výnosů zachycuje důchody z výrobních faktorů ve vlastnictví domácí země, jež jsou zapojeny v zahraničí, a důchody z výrobních faktorů ve vlastnictví zahraničních subjektů, jež jsou zapojeny v domácí ekonomice, tj. mzdy, zisky, dividendy, úroky.

Běžné převody zachycují jednostranné transfery jako příspěvky mezinárodním organizacím, dary a další.

Příklad 1
Obchodní bilance
vývoz 111 mld. CZKdovoz –120 mld. CZKsaldo –9 mld. CZK

V daném roce bylo ze země vyvezeno zboží v hodnotě 111 mld. CZK a do země dovezeno zboží v hodnotě 120 mld. CZK. Saldo obchodní bilance tak činilo –9 mld. CZK.

Příklad 2
Bilance výnosů
výnosy 14 mld. CZKnáklady –118 mld. CZKsaldo –104 mld. CZK

V daném roce přišly do země důchody z domácích výrobních faktorů zapojených v zahraničí ve výši 14 mld. CZK a ze země odešly důchody v hodnotě 118 mld. CZK ze zahraničních výrobních faktorů zapojených v domácí ekonomice. Saldo bilance výnosů tak činilo –104 mld. CZK.

B. Kapitálový účet

Na kapitálovém účtu jsou zachycovány například transakce související s obchodem nehmotnými statky (ochranné známky, patenty), odpuštění pohledávek apod.

C. Finanční účet

Finanční účet tvoří:

  • přímé investice,
  • portfoliové investice,
  • finanční deriváty,
  • ostatní investice.

Přímé investice zachycují jednak přímé domácí investice v zahraničí, jednak zahraniční přímé investice v domácí ekonomice. Jedná se o takové investice, které zakládají určitou míru kontroly a řízení podniku. V České republice jsou definovány jako deseti a více procentní podíl investora na základním kapitálu společnosti. Kromě tohoto podílu se do přímých investic zahrnuje též reinvestovaný zisk a ostatní kapitál.

Portfoliové investice představují majetkové cenné papíry a účasti, jež nespadají do kategorie přímých investic (v případě České republiky se jedná o podíl vlastnictví do 10 %), a dluhové cenné papíry.

Finanční deriváty představují např. forwardy, futures a opce.

Ostatní investice zahrnují především přijímání a poskytování úvěrů. V platební bilanci jsou ostatní investice dále členěny z hlediska časového (na dlouhodobé a krátkodobé) a dle subjektů (centrální banka, obchodní banky, vláda, ostatní sektory).

Příklad 3
Přímé investice
v zahraničí –20 mld. CZKzahraniční v tuzemsku 170 mld. CZKsaldo +150 mld. CZK

V daném roce došlo k odlivu přímých investic do zahraničí ve výši 20 mld. CZK (záznam je v platební bilanci proveden se znaménkem minus, jak bude vysvětleno později v textu) a k přílivu přímých investic do domácí ekonomiky ve výši 170 mld. CZK. Saldo bilance přímých investic tvoří +150 mld. CZK.

D. Saldo chyb a opomenutí,kurzové rozdíly

Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly zahrnuje veškeré nepřesnosti v evidenci, metodické problémy, kurzové rozdíly atp.

E. Změna devizových rezerv

Devizové rezervy zahrnují zlato, zvláštní práva čerpání, devizy atd.

Vertikální struktura platební bilance

Každá transakce je v platební bilanci zachycena dvakrát, jednou jako kreditní položka, jednou jako debetní položka. Jedná se tedy o podvojný účetní zápis. Díváme-li se na platební bilanci z tohoto úhlu pohledu, hovoříme o vertikální struktuře platební bilance.

Kreditní položky se zachycují se znaménkem plus a představují takové transakce, v jejichž důsledku dochází k příjmu plateb od nerezidentů. Jedná se například o vývoz zboží a služeb, příliv důchodů z výrobních faktorů dané země zapojených v zahraničí, příjmy z běžných převodů, příliv přímých investic do země, přijaté úvěry ze zahraničí apod. Kreditní položkou je rovněž snížení devizových rezerv (viz dále v textu).

Debetní položky se zachycují se znaménkem minus a představují naopak takové transakce, v jejichž důsledku jsou poskytovány platby nerezidentům. Jedná se například o dovoz zboží a služeb, odliv důchodů ze zahraničních výrobních faktorů zapojených v domácí ekonomice, výdaje na běžných převodech, přímé investice v zahraničí, splácení úvěrů do zahraničí apod. Debetní položkou je rovněž zvýšení devizových rezerv (viz dále v textu).

Platební bilance České republiky za rok 2008 v mil. Kč (zjednodušeno)
 2008
 I. QII. QIII. QIV. Q
A. Běžný účet30 296,0–55 882,0–30 096,5–58 175,9
Obchodní bilance42 914,339 639,727 470,3–6 792,2
vývoz643 864,2652 273,8601 586,7567 675,7
dovoz600 949,9612 634,1574 116,4574 467,9
Bilance služeb22 294,622 107,919 504,918 085,3
příjmy89 394,995 846,895 564,996 537,1
výdaje67 100,373 738,976 060,078 451,8
Bilance výnosů–36 052,9–119 741,9–69 848,8–63 198,7
výnosy33 890,034 006,734 144,233 570,3
náklady69 942,9153 748,6103 993,096 769,0
Běžné převody1 140,02 112,3–7 222,9–6 270,3
příjmy25 077,119 237,914 033,616 891,9
výdaje23 937,117 125,621 256,523 162,2
B. Kapitálový účet6 953,212 778,71 862,69 432,5
příjmy7 200,213 034,02 473,623 702,5
výdaje247,0255,3611,014 270,0
C. Finanční účet–15 916,367 119,146 765,853 218,7
Přímé investice21 519,453 158,841 436,334 323,7
v zahraničí–7 541,9–6 185,0–9 592,7–9 038,7
základní kapitál a reinvestovaný zisk–5 487,9–7 429,8–9 054,2–8 505,0
ostatní kapitál–2 054,01 244,8–538,5–533,7
zahraniční v tuzemsku29 061,359 343,851 029,043 362,4
základní kapitál a reinvestovaný zisk43 442,044 607,138 734,148 894,7
ostatní kapitál–14 380,714 736,712 294,9–5 532,3
Portfoliové investice–13 033,339 306,28 466,6–43 884,9
aktiva1 311,8–18 673,4–6 692,219 597,4
majetkové cenné papíry a účasti–9 441,4–9 101,1–5 190,812 629,8
dluhové cenné papíry10 753,2–9 572,3–1 501,46 967,6
pasiva–14 345,157 979,615 158,8–63 482,3
majetkové cenné papíry a účasti–10 948,46 832,4–2 014,7–15 171,4
dluhové cenné papíry–3 396,751 147,217 173,5–48 310,9
Finanční deriváty–3 940,1–1 837,3–2 872,2–5 351,1
aktiva6 385,49 576,89 928,210 141,0
pasiva–10 325,5–11 414,1–12 800,4–15 492,1
Ostatní investice–20 462,3–23 508,6–264,968 131,0
aktiva–73 266,8–116 912,610 504,695 346,6
dlouhodobá–17 319,1–22 844,7–9 916,7–17 579,5
ČNB0,00,00,00,0
obchodní banky–16 736,7–23 326,3–9 614,3–19 605,6
vláda–670,630,5–480,31 443,2
ostatní sektory88,2451,1177,9582,9
krátkodobá–55 947,7–94 067,920 421,3112 926,1
obchodní banky–31 081,6–69 111,933 444,094 321,5
vláda0,00,00,00,0
ostatní sektory–24 866,1–24 956,0–13 022,718 604,6
pasiva52 804,593 404,0–10 769,5–27 215,6
dlouhodobá2 006,319 673,921 276,0–7 974,8
ČNB–8,60,00,00,0
obchodní banky47,53 004,314 901,4172,9
vláda–4 187,03 847,26 891,11 305,0
ostatní sektory6 154,412 822,4–516,5–9 452,7
krátkodobá50 798,273 730,1–32 045,5–19 240,8
ČNB–706,0–303,5528,6800,9
obchodní banky56 163,447 377,6–31 983,3–16 449,1
vláda0,00,00,00,0
ostatní sektory–4 659,226 656,0–590,8–3 592,6
D. Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly–1 943,9–6 498,2–17 097,4–2 705,1
Celkem A, B, C a D19 389,017 517,61 434,51 770,2
E. Změna devizových rezerv (–nárůst)–19 389,0–17 517,6–1 434,5–1 770,2

Zdroj: Zpráva o vývoji platební bilance [on-line]. 2009-06-08 [cit. 2009-06-11]. Dostupný na http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/platebni_bilance_q/BOP_CS.XLS

Příklad 4

Z České republiky bylo do Německa vyvezeno zboží v hodnotě 5 000 000 CZK na krátkodobý úvěr. Jak bude transakce z hlediska kreditních a debetních položek zachycena v platební bilanci?

Řešení:

Transakce bude zachycena jako kreditní položka v obchodní bilanci běžného účtu a jako debetní položka na ostatních investicích (bilance krátkodobého kapitálu) v bilanci finančního účtu. V důsledku vývozu zboží dojde k příjmu platby od zahraničního subjektu, proto se jedná o kreditní transakci, která bude zaznamenána se znaménkem plus. Tím, že byl z České republiky do Německa poskytnut úvěr, se vlastně jedná o dovoz zahraničního finančního aktiva, tedy transakci debetní, která bude zaznamenána se znaménkem minus.

Vzhledem k podvojnosti zápisu je platební bilance vždy z účetního hlediska ex post vyrovnaná. Platí tedy, že součet položek běžného účtu (BÚ), kapitálového účtu (KÚ), finančního účtu (FÚ), chyb a opomenutí (CH) a změny devizových rezerv (DR) je roven nule: BÚ + KÚ + FÚ + CH + DR = 0.

Celkové saldo položek A.–D. platební bilance (BÚ + KÚ + FÚ + CH) se odráží v položce E., tj. ve změně devizových rezerv (DR). Skončí-li platební bilance v přebytku, tj. s aktivním saldem, o tuto sumu se zvýší devizové rezervy. Skončí-li ve schodku, dojde k poklesu devizových rezerv ve stejné výši. Zvýšení devizových rezerv se zachycuje v platební bilanci se znaménkem minus, snížení těchto rezerv se znaménkem plus.

Příklad 5
Růst a pokles devizových rezerv
 růst devizových rezervpokles devizových rezerv
Položka A. BÚ+36 mld. CZK–62 mld. CZK
Položka B. KÚ+3 mld. CZK–2 mld. CZK
Položka C. FÚ–29 mld. CZK+48 mld. CZK
Položka D. CH00
Položky A.–D.+10 mld. CZK–16 mld. CZK
Položka E. (DR)–10 mld. CZK+16 mld. CZK
 00
Pravidelné novinky e-mailem