Vydávání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR

Vydávání osvědčení fyzickým osobám, které hodlají v jiném členském státě vykonávat regulovanou činnost, která je živností. Komu a za jakým účelem se doklad (osvědčení) vydává.

Komu a za jakým účelem se doklad (osvědčení) vydává

Osvědčení se vydává fyzickým osobám, které hodlají vykonávat regulovanou činnost v jiném členském státě Evropské unie (Belgii, Bulharsku, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Irsku, Kypru, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Maltě, Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Velké Británii), v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Islandu, Lichtenštejnska, Norska) nebo ve Švýcarské konfederaci a které jsou oprávněny předmětnou činnost, která je živností, vykonávat v České republice.

Doklad vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu jako uznávací orgán, pokud žadatel vykonával regulovanou činnost jako podnikatel ve formě živnosti nebo jako odpovědný zástupce držitele živnostenského oprávnění. Osvědčení vydává rovněž osobám, které vykonávaly regulovanou činnost, která je živností, v závislém postavení, není-li tato činnost regulována předpisem spadajícím do kompetence jiného uznávacího orgánu.

Jaké skutečnosti je možno osvědčit

Je-li činnost v České republice regulována (je předmětem živnosti řemeslné, vázané nebo koncesované), uznávací orgán na základě žádosti fyzické osoby vydává osvědčení

 1. o tom, že předmětná činnost je na území České republiky regulována, o rozsahu oprávnění k výkonu regulované činnosti na území České republiky, o obsahu vzdělávání a přípravy vyžadovaném v České republice a délce tohoto vzdělávání a přípravy,
 2. o tom, zda je fyzická osoba pro výkon regulované činnosti na území České republiky odborně kvalifikována, o rozsahu jejího oprávnění k výkonu regulované činnosti,
 3. o délce a formě výkonu regulované činnosti fyzickou osobou, době jejího zahájení a ukončení, o odborných činnostech, které byly součástí jejího výkonu, o tom, že její výkon není uchazeči zakázán ani pozastaven, popřípadě o tom, zda fyzická osoba regulovanou činnost vykonávala ve vedoucím postavení,
 4. o tom, zda byl doklad o dosažené kvalifikaci fyzické osoby uznán nebo potvrzen v České republice jako rovnocenný s dokladem vydávaným v České republice nebo zda jsou tomuto dokladu v České republice přiznávány rovnocenné účinky jako dokladu o dosažené kvalifikaci, který se vyžaduje pro výkon regulované činnosti na území České republiky,
 5. o tom, zda k datu vydání osvědčení fyzická osoba splňuje požadavek jiné způsobilosti (např. bezúhonnosti) pro výkon regulované činnosti podle zvláštního právního předpisu, nebo o tom, že se pro výkon regulované činnosti v České republice podmínka jiné způsobilosti nevyžaduje.

Není-li činnost v České republice regulována (je předmětem živnosti volné), uznávací orgán na základě žádosti fyzické osoby vydává osvědčení

 1. o délce a formě výkonu předmětné činnosti fyzickou osobou na území České republiky, době jejího zahájení a ukončení, o odborných činnostech, které byly součástí jejího výkonu, popřípadě o tom, zda fyzická osoba předmětnou činnost vykonávala ve vedoucím postavení,
 2. o tom, zda fyzická osoba absolvovala vzdělávání a přípravu, které ji odborně připravily pro výkon předmětné činnosti na území České republiky, popřípadě o tom, zda vzdělávání a příprava, kterou absolvovala, je regulovaným vzděláváním,
 3. o tom, zda k datu vydání osvědčení fyzická osoba splňuje požadavek jiné způsobilosti (např. bezúhonnosti) pro výkon předmětné činnosti podle zvláštního právního předpisu, nebo o tom, že se pro výkon předmětné činnosti v České republice podmínka jiné způsobilosti nevyžaduje.

Doklad je vydáván na základě žádosti

V žádosti žadatel označí tu skutečnost, jejíž potvrzení požaduje (např. délku a formu výkonu předmětné činnosti, bezúhonnost), identifikační údaje své osoby (jméno, příjmení, popř. titul, datum narození, bydliště, popř. jinou adresu pro doručování), údaje potvrzující státní občanství k členskému státu EU, případně další údaje usnadňující komunikaci (telefon, e-mail), údaje vztahující se k předmětné činnosti, nutné pro posouzení žádosti.

Žádost se podává spolu s listinami, jimiž se dokládají osvědčované skutečnosti. V případě vydávání osvědčení,

 • o tom, že vůči žadateli nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, že vůči němu nebyl prohlášen konkurs a toto prohlášení nebylo zamítnuto proto, že jeho majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo že výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby žadatelem nebrání překážka předchozího působení v jakékoliv srovnatelné funkci v právnické osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči které byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
 • o době a formě výkonu předmětné činnosti v České republice žadatelem, o době jejího zahájení a ukončení a o odborných činnostech, které byly součástí jejího výkonu, není-li tato činnost v České republice regulována,
 • tom, zda žadatel vykonával předmětnou činnost ve vedoucím postavení, je možno důkaz listinou nahradit čestným prohlášením žadatele učiněným před uznávacím orgánem.

Vydání osvědčení je zpoplatněno částkou 1 000 Kč. Správní poplatek je možno uhradit kolkovými známkami nebo na zvláštní účet č. 3711 – 1525001/0710 zřízený u České národní banky, IBAN: CZ03 0710 0037 1100 0152 5001, BIC-swift: CNBACZPP. Kolková známka se nalepí na podání pouze spodním dílem bez oddělení horního dílu.

Formulář žádosti

Formulář žádosti o osvědčení je k dispozici na webové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu.

Doporučujeme