Vyhodnocení kritéria vládního deficitu

Součást článku Podmínky přijetí eura a Česká republika.Česká republika má dlouhodobě problémy s plněním kritéria vládního deficitu. Nicméně rozpočet sestavený na rok 2008 předpokládá pokles deficitu pod požadovaná 3 % HDP a vláda zamýšlí snižovat deficity i v dalších letech, na úroveň 2,6 % HDP v roce 2009 a 2,3 % HDP v roce 2010.

Kritérium vládního deficitu požaduje, aby poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu nepřekročil referenční hodnotu 3 %. Výjimku představují situace, kdy uvedený poměr se výrazně snížil a přiblížil se referenční hodnotě, nebo překročení referenční hodnoty bylo pouze výjimečné a dočasné a nacházelo se blízko referenční hodnoty.

Nadměrné rozpočtové schodky vykazované Českou republikou jsou rovněž v rozporu se závazky vyplývajícími z Paktu stability a růstu, který po členských zemích požaduje dosažení stanovených střednědobých cílů pro vládní deficit. Z tohoto důvodu je s ČR od roku 2004 vedena tzv. procedura při nadměrném schodku. Tato procedura je zahájena v případě, že členský stát EU překračuje či bude překračovat limitní hranici 3 % pro rozpočtový deficit.

Saldo sektoru vládních institucí (v % HDP)
 2001200220032004200520062007200820092010
Hodnota kritéria–3,0–3,0–3,0–3,0–3,0–3,0–3,0–3,0–3,0–3,0
ČR–5,9–6,8–12,6–3,0–3,5–2,7–1,0*–1,2*–1,6*–1,5*

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou a Makroekonomická predikce ministerstva financí (*odhad)

Vládní konvergenční program z listopadu 2007 obsahuje závazek stabilizovat veřejné finance a udržet vládní deficit pod požadovanou tříprocentní úrovni, s postupnou tendencí k dalšímu snižování rozpočtových deficitů.

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Doporučujeme