Výroba a dovoz krmiv pro výzkumné účely – podmínky pro získání povolení

V dokumentu naleznete podmínky pro získání povolení a další informace o povolovacím řízení k výkonu odborné činnosti „Výroba a dovoz krmiv pro výzkumné účely“.zpět na dokument „Výroba a dovoz krmiv pro výzkumné účely – udělení souhlasu krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Výrobu a dovoz pokusných krmných směsí a pokusných premixů pro účely biologického zkoušení nezbytných pro uskutečnění vědeckého nebo výzkumného záměru, pokud neodpovídají podmínkám stanoveným tímto zákonem, mohou provádět pouze schválené nebo registrované subjekty: ústav, výrobci a dovozci, kterým ministerstvo udělí pro tuto výrobu a dovoz povolení. Toto se nevztahuje na krmiva pro toxikologické zkoušky a pokusné krmné směsi vyráběné a užité v zařízeních univerzit a vědeckých a výzkumných ústavů.

Náležitosti žádosti

Žádost o vydání povolení musí obsahovat:

 1. jméno a bydliště fyzické osoby nebo obchodní jméno a sídlo právnické osoby, odpovědné za provádění vědeckého nebo výzkumného záměru,
 2. jméno a bydliště schváleného nebo registrovaného výrobce, který bude výrobu pokusných krmných směsí a premixů provádět, a sídlo provozovny,
 3. označení zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky nebo premixu,
 4. obsah živin a obsah doplňkových látek, pokud jsou obsaženy,
 5. u krmných surovin a doplňkových látek způsob výroby,
 6. u pokusných krmných směsí nebo pokusných premixů složení,
 7. požadovaný objem výroby,
 8. ostatní údaje určující krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky nebo premixy.

K žádosti se přikládá souhlas Státní veterinární správy nebo příslušného orgánu životního prostředí.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Povolení – správní rozhodnutí

Příslušný úřad

 • Ministerstvo zemědělství

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo zemědělství
 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Postup udělení povolení

 • Žádost posoudí a rozhodne Ministerstvo zemědělství

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 30 dní od podání žádosti

Poplatky

 • 5000 Kč podle Sazebníku správních poplatků, část V., položka 93 písm. h), který tvoří přílohu k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti povolení není omezena; lze jej zrušit pouze pokud dojde k porušení podmínek za nichž bylo vydáno, nebo na písemnou žádost žadatele


Právní úprava

 • Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů


Související právní předpisy

 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Existující komunitární úprava

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1831/2003.

zpět na dokument „Výroba a dovoz krmiv pro výzkumné účely – udělení souhlasu krok za krokem“

Doporučujeme