Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

V případě převedení na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství se z nemocenského pojištění poskytuje vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (zákon č. 187/2006 Sb., § 42). Vyrovnávací příspěvek se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení zaměstnankyně na jinou práci s výjimkou dnů, po které trvala pracovní neschopnost, karanténa, ošetřování člena rodiny, omluvená či neomluvená nepřítomnost v práci.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Základní informace k životní situaci

V případě převedení na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství se z nemocenského pojištění poskytuje vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (zákon č. 187/2006 Sb., § 42).

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (dále též „vyrovnávací příspěvek“) náleží těhotné zaměstnankyni, která konala práci, jež je těhotným ženám zakázána nebo jež podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, a je proto v těhotenství dočasně převedena na jinou práci, při níž dosahuje bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu, než za dosavadní práci.

Za převedení na jinou práci se považuje též úprava pracovních podmínek, která spočívá např. ve snížení normovaného výkonu práce, zproštění výkonu některých pracovních činností zakázaných těhotným ženám nebo zproštění výkonu noční práce.

K poklesu započitatelného příjmu, který vznikl v důsledku kratší pracovní doby po převedení zaměstnankyně na jinou práci, se nepřihlíží.

Obdobně se toto ustanovení vztahuje na matky do konce 9. měsíce po porodu nebo v období, kdy kojí.

Vyrovnávací příspěvek se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení zaměstnankyně na jinou práci s výjimkou dnů, po které trvala pracovní neschopnost, karanténa, ošetřování člena rodiny, omluvená či neomluvená nepřítomnost v práci.

Vyrovnávací příspěvek se stanoví jako rozdíl denního vyměřovacího základu zaměstnankyně zjištěného ke dni jejího převedení na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajícího na 1 kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.

Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se vyměřovací základ (úhrn započitatelných příjmů) zjištěný z rozhodného období dělí počtem kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Částka denního vyměřovacího základu podléhá redukci v případě, že přesahuje určitou stanovenou hodnotu. Redukce se provede tak, že částka do první redukční hranice se započte 100 % (825 Kč), z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice (1 237 Kč) se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice (2 474 Kč) se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Vyrovnávací příspěvek nenáleží zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti, dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby, občanům se změněnou pracovní schopností a osobám samostatně výdělečně činným.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zaměstnankyně, která přiznání vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství uplatňuje.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

1. Dočasné převedení zaměstnankyně na jinou práci, protože práce, kterou dosud konala:

  • je těhotným ženám a matkám do konce 9. měsíce po porodu zakázána, v době kojení, nebo
  • zakázána není, ale dle lékařského posudku výkon této práce ohrožuje její těhotenství a zdravotní stav.

2. Dosažení nižšího započitatelného příjmu z důvodu převedení na jinou práci, k němuž došlo bez zavinění zaměstnankyně.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podejte žádost o dávku u svého zaměstnavatele.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

V případě sporu o dávku se obraťte na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), v Praze na územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení (dále jen „PSSZ“) nebo na územní pracoviště Městské správy sociálního zabezpečení Brno (dále jen „MSSZ“). Místní příslušnost OSSZ/ PSSZ/ MSSZ je určena u zaměstnance sídlem mzdové účtárny zaměstnavatele. Kontakty na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Obraťte se na:

  • ošetřujícího lékaře,
  • zaměstnavatele,
  • OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Při uplatnění nároku na dávku předložte tiskopis „Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“, který vám vydá váš ošetřující lékař nebo gynekolog.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“ vydává a potvrzuje ošetřující lékař zaměstnankyně.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zákon o nemocenském pojištění nestanoví lhůtu k uplatnění nároku na dávku.Nárok na výplatu vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství za jednotlivé dny zaniká, nebyl-li uplatněn do 3 let ode dne, za který náleží.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Dalšími účastníky jsou:

  • zaměstnavatel,
  • ošetřující lékař,
  • OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Uplatňovat nárok na dávku stanoveným způsobem, podávat vysvětlení, předkládat doklady, na kterých závisí rozhodování, hlásit včas všechny skutečnosti rozhodné pro vznik, zánik, trvání nebo změnu nároku na dávku.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Své dotazy můžete posílat prostřednictvím internetových stránek České správy sociálního zabezpečení na elektronické podatelny jednotlivých pracovišť ČSSZ.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Ve sporných případech o dávce rozhoduje OSSZ/ PSSZ/ MSSZ. Proti jejímu rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, která rozhodnutí vydala. O odvolání rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Podle zákona č. 187/2006 Sb., § 52, je možno odejmout dávku, snížit nebo zastavit její výplatu, pokud zanikl nárok na dávku nebo na její výplatu. Zaměstnanec, který zavinil, že mu byla dávka vyplacena neprávem, je povinen přeplatek vrátit.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Můžete se obrátit na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ příslušnou podle sídla zaměstnavatele; obecnou informaci obdržíte i na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ příslušné podle místa vašeho bydliště.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Česká správa sociálního zabezpečení
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Související životní situace a návody, jak je řešit

Ošetřovné (Nemocenské pojištění)
Rodičovský příspěvek (Státní sociální podpora)
Porodné (Státní sociální podpora)
Sociální příplatek (Státní sociální podpora)
Přídavek na dítě (Státní sociální podpora)
Peněžitá pomoc v mateřství (Nemocenské pojištění)

Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká správa sociálního zabezpečení – odbor komunikace

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2011

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

3. 2. 2011

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Doporučujeme