Uskutečňování vzdělávacího programu pro lékařské obory – podmínky pro získání oprávnění

V dokumentu naleznete podmínky vydání oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro lékařské obory a další informace o povolovacím řízení.zpět na dokument „Uskutečňování vzdělávacího programu pro lékařské obory“

Podmínky udělení povolení

 1. Kvalifikace fyzických osob (garantů, školitelů) odpovědných za průběh vzdělávání.
 2. Odborná způsobilost zaměstnanců, kteří se budou podílet na vzdělávání
 3. Technické a materiální zabezpečení vzdělávání

Náležitosti žádosti

Žádost o udělení akreditace obsahuje:

 1. obchodní firmu nebo název, sídlo, adresu organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, statutární orgán a identifikační číslo právnické osoby, bylo-li přiděleno, nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu cizince na území České republiky nad 90 dnů nebo adresu místa trvalého pobytu cizince na území České republiky nebo bydliště v cizině, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno, která žádost předkládá,
 2. název oboru specializačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe nebo certifikovaného kurzu, které chce žadatel poskytovat; pokud žadatel hodlá uskutečňovat jen část vzdělávacího programu, uvede se též vymezení části vzdělávacího programu,
 3. seznam smluvních zařízení, pokud žadatel hodlá část vzdělávacího programu zajišťovat prostřednictvím smluvních zařízení; smluvní zařízení, která nemají akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele,
 4. informace o druhu a rozsahu zdravotní péče poskytované žadatelem, popřípadě smluvním zařízením, v příslušném specializačním oboru, je-li zdravotnickým zařízením,
 5. doklady o odborné a specializované způsobilosti nebo jiné odborné kvalifikaci fyzických osob (garantů, školitelů) odpovědných za průběh specializačního vzdělávání nebo doplňující odborné praxe nebo certifikovaného kurzu na konkrétním pracovišti,
 6. údaje o odborné a specializované způsobilosti zaměstnanců, kteří se budou podílet na specializačním vzdělávání nebo na doplňující odborné praxi nebo certifikovaného kurzu,
 7. informace o materiálním a technickém zabezpečení specializačního vzdělávání nebo doplňující odborné praxe nebo certifikovaného kurzu nejméně na dobu stanovenou příslušným vzdělávacím programem,
 8. doklad o zaplacení správního poplatku (1.000,- Kč) za vydání rozhodnutí v akreditačním řízení,
 9. navržený maximální počet míst.

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Osoby, které získaly odbornou nebo specializovanou způsobilost mimo území České republiky, přikládají k žádosti rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • akreditace

Příslušný úřad

 • Ministerstvo zdravotnictví

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo zdravotnictví

Postup udělení povolení

 • Žadatel zašle žádost o udělení akreditace Ministerstvu zdravotnictví.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 4 měsíce + 60 dnů

Poplatky

 • 1.000,- Kč

Doba platnosti povolení

Akreditace se uděluje nebo prodlužuje na dobu určitou, odpovídající nejméně délce vzdělávacího programu, popř. odpovídající nejméně určité části vzdělávacího programu (v případě částečné akreditace), počítanou ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení nebo prodloužení akreditace.

Právní úprava

 • Zákon č. 95/2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

zpět na dokument „Uskutečňování vzdělávacího programu pro lékařské obory“

• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme