Další vzdělávání pedagogických pracovníků – podmínky pro udělení akreditace a náležitosti žádosti

V dokumentu naleznete podmínky udělení akreditace, náležitosti žádosti a další informace o řízení o akreditaci.zpět na dokument „Další vzdělávání pedagogických pracovníků a akreditace vzdělávacího programu“

Náležitosti žádosti

 • písemná forma
  1. jméno, příjmení
  2. místo podnikání a identifikační číslo žadatele, je-li žadatel fyzickou osobou, nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky, statutární orgán a identifikační číslo žadatele, je-li žadatel právnickou osobou.
  3. součástí žádosti o akreditaci vzdělávací instituce musí být i žádost o akreditaci alespoň jednoho vzdělávacího programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

K žádosti se přikládá:

 • oprávnění ke vzdělávací činnosti, kterým je typicky živnostenské oprávnění či zřizovací listina
 • přehled o personálním, technickém a materiálním vybavení žadatele o akreditaci vzdělávací instituce v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • přehled o dosavadní činnosti žadatele o akreditaci
 • vzdělávací program, o jehož akreditaci se současně žádá

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Udělení akreditace ministerstvem

Příslušný úřad

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Postup udělení povolení

 • Žádosti posuzuje akreditační komise, která ministerstvu doporučí udělení či neudělení akreditace.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Ministerstvo rozhoduje do 120 dnů od doručení žádosti

Poplatky

 • Poplatková povinnost není stanovena.

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti povolení činí 6 let. Povolení se automaticky prodlužuje bez žádosti držitele akreditace, a to na dobu, po kterou po ukončení příslušné doby platnosti akreditace vzdělávací instituce přetrvává platnost akreditace alespoň jednoho vzdělávacího programu dané vzdělávací instituce.

Právní úprava

Související právní předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zpět na dokument „Další vzdělávání pedagogických pracovníků a akreditace vzdělávacího programu“

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme