Vzor: Dohoda o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

Vzor dohody o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Dohoda o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

uzavřená podle § 2053 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „věřitel“)

a

1.2 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „dlužník“)

věřitel a dlužník dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady

2. Nesplněný závazek

2.1 Smluvní strany konstatují, že spolu dne (doplnit) uzavřely (doplnit název titulu) smlouvu, jejímž předmětem bylo (doplnit). Dlužník svůj závazek zaplatit věřiteli řádně a včas nesplnil.

3. Předmět dohody o uznání

3.1 Dlužník jako (doplnit označení dlužníka ze smlouvy podle čl. 2.1) tímto uznává, co do důvodu a výše, svůj dluh v celkové výši …………… Kč vč. DPH (slovy ….. korun českých) (dále jako „Dlužná částka“) vůči věřiteli jako (doplnit označení věřitele ze smlouvy podle čl. 2.1).

3.2 Dlužná částka představuje (doplnit nesplněnou peněžní povinnost).

3.3 Dlužník se zavazuje zaplatit Dlužnou částku věřiteli nejpozději do (doplnit) kalendářních dnů od podpisu této dohody, a to na bankovní účet věřitele uvedený v záhlaví této dohody / formou splátek podle splátkového kalendáře, který je přílohou této dohody na bankovní účet v něm uvedený.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tato dohoda je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4.2 Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

4.3 Bude-li některé ustanovení této dohody prohlášeno za neplatné, jsou její ostatní ustanovení nadále platná, lze-li je oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit dotčené ustanovení platným ustanovením obdobného obsahu, příp. smyslu.

4.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dohodu pozorně přečetly, že jí plně porozuměly, že tato dohoda nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah této dohody představuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V _________ dne _________                                   V _________ dne _________

________________________                                   ________________________

věřitel                                                                                    dlužník

PRAKTICKÉ DOPORUČENÍ

V rámci dohody o uznání dluhu je možné uzavřít splátkový kalendář, který se dlužník zaváže plnit. Dále je možné sjednat tzv. ztrátu výhody splátek. Pokud dlužník neuhradí byť jedinou v termínu termínu splatnosti podle splátkového kalednáře, celý dluh se zesplatňuje naráz a věřitel má možnost domáhat se úhrady celého dluhu najednou.

Splátkový kalendář k dohodě o narovnání a uznání dluhu ze dne (doplnit)

(Doplnit označení strany) jako věřitel(doplnit)
(Doplnit označení strany) jako dlužník(doplnit)
Výše dluhu100 000 Kč
Splatnost dluhu30. 10. 2022
Datum první splátky20. 12. 2022
číslo splátkydenměsícrokvýše splátky
120.Prosinec202210 000 Kč
220.Leden202310 000 Kč
320.Únor202310 000 Kč
420.Březen202310 000 Kč
520.Duben202310 000 Kč
620.Květen202310 000 Kč
720.Červen202310 000 Kč
820.Červenec202310 000 Kč
920.Srpen202310 000 Kč
1020.Září202310 000 Kč
1120.Říjen20237 709,59 Kč

(poslední splátka představuje úhradu příslušenství dlužné pohledávky věřitele, zákonný úrok z prodlení)

Platební údaje:

  • Číslo účtu: (doplnit)
  • Variabilní symbol: (doplnit)

V _________ dne 30. 11. 2022                                   V _________ dne 30. 11. 2022

________________________                                   ________________________

věřitel                                                                                    dlužník

PRAKTICKÉ DOPORUČENÍ

V rámci splátkového kalendáře lze ujednat, zda bude splátka započtena nejdříve na úhradu jistiny dluhu nebo jeho příslušenství (úroků z prodlení). Podle občanského zákoníku, má-li dlužník plnit na jistinu a úroky z prodlení, obecně platí, že se nejdříve plní na příslušenství dluhu (úroky z prodlení) a poté na jeho jistinu. V případě dlužníka, který je vůči věřiteli v postavení spotřebitele (typicky je věřitel podnikatelem a dlužník fyzickou osobou), se však plní nejdříve na jistinu dluhu. S tím počítá i tento vzorový splátkový kalendář. Jistina se tak ponižuje vždy o částku uhrazené splátky. Tím se snižuje i výše úroku z prodlení, který se počítá z aktuálně dlužné jistiny. Varianta je tak příznivější pro dlužníka. 

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení smluvních stran. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme