Vzor: Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití

Vzor dohody o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití. Možnost stažení ve formátu MS Word.Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití

kterou uzavřely dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Sb., občanský zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku

I.  Smluvní strany:

1.1   Obchodní firma: (doplnit)

IČO: (doplnit)

Sídlo: (doplnit)

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit) soudem v (doplnit), oddíl (doplnit), vložka (doplnit)

Zastoupena panem/paní (doplnit)

a

1.2   Obchodní firma: (doplnit)

IČO: (doplnit)

Sídlo: (doplnit)

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit) soudem v (doplnit), oddíl (doplnit), vložka (doplnit)

Zastoupena panem/paní (doplnit)

(dále společně jen jako „Smluvní strany“)

nebo alternativně:

Jméno: (doplnit)

Dat. nar.: (doplnit)

Trvale bytem: (doplnit)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití (dále jen „Dohoda“) 

II.

2.1   Účelem této Dohody je ochrana důvěrných informací smluvních stran, se kterými se Smluvní strany seznámí v rámci jednání o spolupráci a následné spolupráci, v jejímž rámci bude společnost (doplnit) poskytovat společnosti (doplnit) služby (doplnit) (dále též jako „vzájemná spolupráce“).

2.2   Předmětem této Dohody je bližší vymezení důvěrných informaci Smluvních stran a převzetí závazku Smluvních stran zachovat o těchto důvěrných informacích mlčenlivost a nesdělit je ani neumožnit k nim přístup třetím osobám, nebo je nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob, není-li v této Dohodě stanoveno jinak.

2.3   Důvěrnými informacemi se pro účely této Dohody a po celou dobu trvání vzájemné spolupráce Smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce dozví, a/nebo které jí druhá smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností a vzájemné spolupráce Smluvních stran (dále jen „Důvěrné informace“).

2.4   Obchodní tajemství a Důvěrné informace ve smyslu § 1730 občanského zákoníku touto Smlouvou chráněné tvoří rovněž veškeré skutečnosti technické, ekonomické, právní a výrobní povahy v hmotné nebo nehmotné formě, které byly jednou ze Smluvních stran takto označeny a byly poskytnuty druhé smluvní straně. Tyto skutečnosti nejsou v příslušných obchodních kruzích zpravidla běžně dostupné a obě Smluvní strany mají zájem na jejich utajení a na odpovídajícím způsobu jejich ochrany. Obchodní tajemství a Důvěrné informace jsou dále společně označeny též jako „chráněné informace“.

III.

3.1   Obě smluvní strany se zavazují, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti obchodního tajemství a Důvěrné informace nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. Současně se zavazují, že zabezpečí, aby převzaté dokumenty a případné analýzy obsahující obchodní tajemství nebo Důvěrné informace byly řádně evidovány. Smluvní strany se dále zavazují, že obchodní tajemství a Důvěrné informace nepoužijí v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí pro své potřeby nebo ve prospěch třetích osob

3.2   Obě Smluvní strany omezí počet zaměstnanců pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmou účinná opatření pro zamezení úniku informací.

3.3   V případě, že jedna smluvní strana bude nezbytně potřebovat k zajištění některé činnosti třetí stranu, může jí předat informace, které jsou předmětem ochrany dle této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany, a to za podmínky, že se třetí strana smluvně zaváže k jejich ochraně.

3.4   Povinnost plnit ustanovení této Smlouvy se nevztahuje na chráněné informace, které:

a.   mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy;

b.   byly písemným souhlasem druhé smluvní strany uvolněny od těchto omezení;

c.   jsou veřejně dostupné nebo byly zveřejněny jinak, než porušením povinnosti jedné ze smluvních stran;

d.   příjemce je zná zcela prokazatelně dříve, než je sdělí smluvní strana;

e.   jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním orgánem na základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu.

3.5   Poskytnutí informací spadajících do oblasti obchodního tajemství nebo Důvěrných informací nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví.

3.6   Veškeré informace dle této smlouvy zůstanou vlastnictvím poskytující Smluvní strany, včetně subjektů jejího organizačního uspořádání a budou přijímající Smluvní stranou vráceny straně poskytující po zaslání písemného požadavku poskytující Smluvní strany nebo v případě, nebude-li informace nebo poskytnuté údaje přijímající Smluvní strana potřebovat.

IV.

4.1   Za porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství nebo Důvěrných informací podle této smlouvy má poškozená smluvní strana právo uplatnit u druhé Smluvní strany, která tyto povinnosti porušila, nárok na zaplacení smluvní pokuty.

4.2   Výše smluvní pokuty je stanovena na (doplnit),- Kč (slovy: (doplnit korun českých) ) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinností.

4.3   Smluvní pokutu, na kterou vznikne poškozené smluvní straně nárok dle této smlouvy, je druhá smluvní strana povinna uhradit do (doplnit) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Má se za to, že řádným doručením druhé Smluvní straně je osobní předání, zaslání prostřednictvím kurýrní služby s poskytnutím potvrzení doručení nebo ověřenou elektronickou zprávou na adresu příslušné smluvní strany.

4.4   Doručování prostřednictvím držitele poštovní licence se rozumí, že zpráva je doručována poštovní zásilkou ve formě doporučeného dopisu na doručovací adresu Smluvní strany. Dnem doručení se rozumí den přijetí zásilky nebo také den odmítnutí přijetí zásilky. Dnem doručení se také rozumí třetí (3) den ode dne odevzdání zásilky k poštovní přepravě.

4.5   Způsobí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně škodu porušením této smlouvy, odpovídá za ni dle obecných právních předpisů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

V.

5.1   Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.2   Bude-li shledáno nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnosti ostatních ustanovení této Dohody.

5.3   Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

5.4   Závazky stanovené touto smlouvou k ochraně skutečností tvořících obchodní tajemství a Důvěrné informace, které byly předány přede dnem ukončení účinnosti této smlouvy, platí i nadále po ukončení účinnosti této smlouvy, a to po dobu tří let ode dne ukončení účinnosti této smlouvy.

5.5   Veškeré změny a doplňky této smlouvy vyžadují písemný souhlas obou smluvních stran ve formě následně číslovaných dodatků.

5.6   Právní vztahy vzniklé z této smlouvy a vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

5.7   Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V _________ dne ______________                    V ______________dne _____________

__________________________                            __________________________

 

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte AK Doleček Kahounová Sedláčková.

 

Pravidelné novinky e-mailem