Vzor: Dohoda o práci na dálku

Vzor dohody o práci na dálku. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Dohoda o práci na dálku

uzavřená v souladu s  ustanovením § 317 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „Dohoda“)

Jméno a příjmení / Obchodní firma (doplnit)

nar. (doplnit datum narození), bytem (doplnit adresu bydliště) / IČO: (doplnit), se sídlem (doplnit)

(dále jen „Zaměstnavatel“)

a

Jméno a příjmení (doplnit)

nar. (doplnit datum narození), bytem (doplnit adresu bydliště)

(dále jen „Zaměstnance“)

(Zaměstnanec a Zaměstnavatel společně dále jako „Smluvní strany“)

vzhledem k tomu, že

  • Zaměstnavatel má vzhledem k rozšíření své podnikatelské činnosti zájem o odpovídající navýšení svých pracovních kapacit tak, aby mohl zachovat stávající kvalitu a termíny poskytovaných služeb;
  • Výkon činnosti podle této Dohody je možné zajistit i mimo pracoviště Zaměstnavatele;
  • Zaměstnanec splňuje podmínky požadované Zaměstnavatelem pro výkon činnosti podle této Dohody; a
  • Smluvní strany mají zájem na zahájení a pokračování spolupráce za podmínek sjednaných v této Dohodě;

se smluvní strany dohodly následovně:

I.
Pracovní činnost

Zaměstnanec se zavazuje pro Zaměstnavatele vykonávat následující činnosti: (doplnit) (dále jen „Práce“).

II.
Místo výkonu Práce

Místem výkonu Práce podle čl. I. odst. 1. této Dohody je mimo sídlo Zaměstnavatele, a to v bydlišti Zaměstnance na adrese (doplnit) (dále jen „Pracovní místo“).

Smluvní strany prohlašují, že Práci podle čl. I. odst. 1. je na základě zhlédnutí Pracovního místa možné vykonávat na dálku a že Pracovní místo je pro účely plnění Zaměstnancových povinností podle této Dohody vhodné, způsobilé a technicky dostatečně vybavené.

III.
Den počátku Práce a její rozsah

Dnem zahájení výkonu Práce podle této Dohody je (doplnit).

Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou/určitou, a to na 1 rok.

Smluvní strany se dohodly, že Zaměstnanec je oprávněn rozvrhnout si pracovní dobu ve smyslu ustanovení § 317 odst. 4 zákoníku práce. Délka pracovní doby však nesmí přesáhnout 12 hodin a Zaměstnanec nesmí Práci podle této Dohody vykonávat v pracovních dnech v čase od 22.00 hodin do 8.00 hodin a dále ve dnech pracovního klidu podle ustanovení § 91 zákoníku práce. Zaměstnanec je povinen čerpat pravidelné přestávky na jídlo a oddech a nejdéle po 6 hodinách nepřetržitého výkonu Práce čerpat přestávku v délce alespoň 30 minut.

Zaměstnanec prohlašuje, že je seznámen s podmínkami uvedenými v ustanovení § 317 odst. 4 zákoníku práce.

Pro účely poskytování náhrady odměny z dohody podle § 192 a § 194 zákoníku práce i pro čerpání dovolené určuje Zaměstnavatel rozvržení pracovní doby do směn, a to v pracovní dny od 9:00 do 17:30 hodin.

Smluvní strany se dohodly na zkušební době v délce trvání 1 měsíce.

Zaměstnavatel nemá uzavřenou kolektivní smlouvu.

IV.
Odměna

Zaměstnanci náleží za řádně provedenou a předanou Práci odměna ve výši (doplnit) Kč za každou jednu hodinu vykonané Práce. Zaměstnanec předloží Zaměstnavateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce vyčíslení rozsahu odpracované doby za uplynulý kalendářní měsíc.

Odměna je splatná po vykonání Práce a bude vyplácena v pravidelném výplatním termínu (doplnit) dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž byla Práce vykonána.

Zaměstnavatel bude z odměny Zaměstnance provádět srážky ze mzdy v souladu s platnými závaznými předpisy a tyto odvádět příslušným orgánům státní správy.

Zaměstnanec se zavazuje, že nebude ostatní zaměstnance informovat o vlastní odměně ani zjišťovat odměnu ostatních zaměstnanců.

V.
Práva a povinnosti Zaměstnance

Zaměstnanec je povinen konat Práci podle čl. I. odst. 1. této Dohody osobně, svědomitě a řádně, a v jím rozvržené pracovní době. Zaměstnanec je povinen dodržovat při výkonu Práce povinnosti, které mu vyplývají z této Dohody a řídit se pokyny Zaměstnavatele. Při rozvržení pracovní doby Zaměstnanec přihlíží k aktuálním potřebám Zaměstnavatele, které mu Zaměstnavatel v dostatečném předstihu oznámí. Zaměstnanec je povinen být Zaměstnavateli k dispozici v pracovních dnech, vždy od (doplnit) do (doplnit), a to na zařízeních umožňujících komunikaci na dálku.

Zaměstnanec prohlašuje, že se seznámil s vnitřními předpisy Zaměstnavatele, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vykonávané na dálku, jakož i doporučeními týkajícími se místa výkonu práce na dálku a zdravotních a bezpečnostních opatření a zavazuje se je dodržovat. Zaměstnanec prohlašuje, že Pracovní místo splňuje podmínky stanovené předpisy Zaměstnavatele k zajištění ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu je Zaměstnanec povinen jej Zaměstnavateli bezodkladně oznámit a umožnit Zaměstnavateli vstup na Pracovní místo za účelem zjištění okolností, jež ke vzniku úrazu vedly.

Zaměstnanec je povinen řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu Zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek Zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím.

Zaměstnanci náleží náhrada nákladů a výdajů za výkon práce na dálku v paušální výši stanovené aktuálně účinnou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí upravující výši paušální náhrady, a to za každou započatou hodinu výkonu Práce.

Zaměstnanec potvrzuje, že byl Zaměstnavatelem informován o obsahu právního vztahu založeného touto Dohodou v rozsahu stanoveném ustanovením § 37 zákoníku práce.

VI.
Práva a povinnosti Zaměstnavatele

Zaměstnavatel je oprávněn stanovit práva v pracovněprávních vztazích vnitřním předpisem, který musí být v souladu s platnými právními předpisy. Zaměstnavatel je dále oprávněn vydat pracovní řád.

Zaměstnavatel je oprávněn provádět kontrolu Pracovního místa, a to zejména s ohledem na vhodnost takového pracoviště z pohledu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zaměstnavatel prohlašuje, že vůči Zaměstnanci splnil informační povinnost, stanovenou mu v ustanovení § 37 zákoníku práce.

VII.
Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označenými, vzestupně číslovanými. Dodatky nabývají platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Touto Dohoda se ruší veškeré předcházející dohody o provedení práce, uzavřené mezi Smluvními stranami.

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Zánik právního vztahu vzniklého touto Dohodou se řídí ustanoveními § 48 zákoníku práce. Délka výpovědní doby v případě výpovědi kterékoli ze Smluvních stran činí  30 dnů  a počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně.

Smluvní strany tímto prohlašují, že se touto Dohodou před jejím podpisem řádně seznámily a porozuměly jejímu obsahu a že tato Dohoda vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, což potvrzují svými podpisy připojenými níže.

V (doplnit) dne (doplnit)

_______________________

zaměstnavatel

V (doplnit) dne (doplnit)

_______________________

zaměstnanec

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení smluvních stran. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme