Vzor: Dohoda o započtení pohledávek

Vzor dohody o započtení pohledávek (dále jen „Dohoda“). Možnost stažení ve formátu MS Word.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Dohoda o započtení pohledávek

(Jméno a příjmení)

nar. (doplnit datum narození), bytem (doplnit adresu bydliště)

(dále jen „Věřitel 1“)

a

(Jméno a příjmení)

nar. (doplnit datum narození), bytem (doplnit adresu bydliště)

(dále jen „Věřitel 2“)

(Věřitel 1 a Věřitel 2 dále jen „Smluvní strany“ a každá z nich samostatně jen „Smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že:

  • A) Věřitel 1 má vůči Věřiteli 2 pohledávku ve výši (doplnit),- Kč (slovy: (doplnit) korun českých), splatnou dne (doplnit), z titulu (doplnit) (dále jen „Pohledávka 1“).
  • B) Věřitel 2 má vůči Věřiteli 1 pohledávku ve výši (doplnit),- Kč (slovy: (doplnit) korun českých), splatnou dne (doplnit), z titulu (doplnit) (dále jen „Pohledávka 2“).
  • C) Smluvní strany mají vůči sobě peněžité pohledávky, které chtějí vzájemně započítat. Smluvní strany prohlašují, že jejich pohledávky jsou způsobilé k započtení. Je-li některá z pohledávek ke dni podpisu této Dohody nesplatná, prohlašují Smluvní strany, že mají zájem započítat i takovou nesplatnou pohledávku.

se smluvní strany dohodly následovně:

I.

Započtení pohledávek a vypořádání

  1. Smluvní strany ke dni podpisu této Dohody vzájemně započítávají své pohledávky specifikované v preambuli této Dohody v rozsahu, ve kterém se vzájemně kryjí.
  2. V rozsahu provedeného započtení dle odst. 1 tohoto článku dojde v plné výši k zániku Pohledávky 1 a Pohledávky 2. Nevypořádaná tak nezůstává žádná z pohledávek.

Alt.

V rozsahu provedeného započtení dle odst. 1 tohoto článku dojde v plné výši k zániku Pohledávky 1. V rozsahu provedeného započtení dle odst. 1 tohoto článku dojde k částečnému zániku Pohledávky 2, a to ve výši (doplnit),- Kč. Věřitel 2 tak po započtení bude mít nadále vůči Věřiteli 1 Pohledávku 2 nově ve výši (doplnit),- Kč.

II.

Závěrečná ustanovení

  1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu této Dohody Smluvními stranami.
  2. Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými, číslovanými vzestupnou řadou. Dodatky nabývají platnosti dnem podpisu Smluvními stranami.
  3. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
  4. Tato Dohoda se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky.
  5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se řádně seznámily s touto Dohodou před jejím podpisem a porozuměly jeho obsahu a že tato Dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což potvrzují svými podpisy připojenými níže.

V (doplnit) dne (doplnit)

………………………………………………….

(Věřitel 1)

V (doplnit) dne (doplnit)

………………………………………………….

(Věřitel 1)

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme