Vzor: Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Vzor dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

uzavřená podle § 1141 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „Spoluvlastník A“)

a

1.2 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „Spoluvlastník B“)

Spoluvlastník A a Spoluvlastník B dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.

2. Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany prohlašují, že v jejich podílovém spoluvlastnictví jsou následující nemovité věci:

  • pozemek parc. č. (doplnit), druh pozemku (doplnit), o výměře (doplnit),
  • vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro (doplnit), Katastrální pracoviště (doplnit), katastrální území (doplnit), na listu vlastnictví č. (doplnit).
    (dále jen „Nemovité věci“)

2.2 Spoluvlastník A má ve vlastnictví podíl o velikosti id. (doplnit) na Nemovitých věcech.

2.3 Spoluvlastník B má ve vlastnictví podíl o velikosti id. (doplnit) na Nemovitých věcech.

2.4 Ke dni podpisu této dohody jsou Nemovité věci zatíženy následujícími věcnými právy:

  • (doplnit).

2.5 Ke dni podpisu této dohody jsou na listu vlastnictví s Nemovitými věcmi zapsány následující poznámky a plomby a upozornění:

  • (doplnit).

(nebo)

2.6 Ke dni podpisu této dohody nejsou Nemovité věci zatíženy žádnými věcnými právy, nejsou na listu vlastnictví s Nemovitými věcmi zapsány žádné poznámky, plomby a upozornění a na Nemovitých věcech neváznou ani žádné jiné právní vady.

3. Předmět dohody

3.1 Předmětem této dohody je zrušení a vypořádání spoluvlastnictví Spoluvlastníka A a Spoluvlastníka B na Nemovitých věcech, a to následujícím způsobem:

  • Spoluvlastník A se stává výlučným vlastníkem Nemovitých věcí.
  • Spoluvlastník B tímto převádí svůj spoluvlastnický podíl na Nemovitých věcech na Spoluvlastníka A, přičemž Spoluvlastník A s tímto převodem souhlasí a spoluvlastnický podíl Spoluvlastníka B přijímá do svého výlučného vlastnictví.
  • Spoluvlastník A se zavazuje uhradit Spoluvlastníkovi B sjednaný vypořádací podíl podle odst. 3.3 tohoto článku.

3.2 Smluvní strany stanovily cenu Nemovitých věcí ve výši (doplnit),- Kč (slovy: (doplnit) korun českých).

3.3 Smluvní strany se dohodly, že celková úhrada za vypořádání zrušeného podílového spoluvlastnictví k Nemovitým věcem bude činit (doplnit),- Kč (slovy: (doplnit) korun českých) (dále jen „Cena“), přičemž Cena bude uhrazena Spoluvlastníkem A nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této dohody všemi smluvními stranami na bankovní účet Spoluvlastníka B uvedený v záhlaví/bude složena do advokátní úschovy zřízené advokátem (doplnit), ev. č. ČAK (doplnit), se sídlem (doplnit), v souladu se smlouvou o advokátní úschově uzavřené mezi smluvními stranami a advokátem ve stejný den jako tato dohoda.

3.4 Nebude-li Cena uhrazena Spoluvlastníkem A řádně a včas, má Spoluvlastník B právo odstoupit od této dohody.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že úhradou Ceny jsou vypořádány veškeré jejich majetkové nároky vyplývající ze zrušeného spoluvlastnictví Nemovitých věcí.

3.6 Spoluvlastník A tímto prohlašuje, že je mu stav Nemovitých věcí znám, je s ním řádně a úplně seznámen a bez výhrad v tomto stavu Nemovitou věc nabývá do svého výlučného vlastnictví.

3.7 Spoluvlastník B tímto prohlašuje, že je oprávněn disponovat se svým podílem na Nemovitých věcech ve smyslu této dohody a k uzavření této dohody se nevyžaduje souhlas žádné třetí osoby. Spoluvlastník B dále prohlašuje, že neexistují žádné smlouvy či dohody, které by ohledně jeho podílu na Nemovitých věcech zakládaly vlastnická práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují.

3.8 Smluvní strany prohlašují, že ke zrušení spoluvlastnictví Nemovitých věcí nedochází v nevhodné době a není na újmu žádného ze spoluvlastníků.

4. Řízení u katastrálního úřadu

4.1 Při podpisu této dohody obě strany podepsaly dva (2) návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (dále jen „Návrh“). Náklady související se vkladem vlastnického práva k Nemovitým věcem do katastru nemovitostí nese Spoluvlastník A. Smluvní strany se zavazují k součinnosti v řízení před katastrálním úřadem. Návrh bude podán k příslušnému katastrálnímu úřadu Spoluvlastníkem A, a to do 5 pracovních dnů od provedení úhrady Ceny.

4.2 V případě, že katastrální úřad vyzve strany k odstranění nedostatků Návrhu, k doplnění či vysvětlení jakékoliv skutečnosti potřebné pro jeho rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva dle této dohody, zavazují se smluvní strany nejpozději do tří (3) pracovních dnů této výzvě vyhovět a poskytnout veškerou součinnost tak, aby katastrální úřad mohl co nejdříve navrhovaný vklad práv povolit. V případě zastavení řízení anebo v případě rozhodnutí o zamítnutí Návrhu, se smluvní strany zavazují podat neprodleně nový návrh na opětovné zahájení řízení s odstraněním veškerých vad, které vedly k zamítnutí předchozího návrhu (včetně případného opětovného uzavření této dohody), a to dokud nebudou práva dle této dohody zapsána v katastru nemovitostí.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

5.2 Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 stejnopisu a 1 stejnopis je určen k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a bude podán s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí Katastrálnímu úřadu pro (doplnit), Katastrální pracoviště (doplnit).

5.3 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

5.4 Tuto dohodu lze měnit, doplňovat a rušit pouze číslovanými dodatky v písemné formě.

5.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto dohodu pozorně přečetly, že jí plně porozuměly, že tato dohoda nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že obsah této dohody představuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V _________ dne _________                    V _________ dne _________

________________________                    ________________________

Spoluvlastník A                                         Spoluvlastník B

UPOZORNĚNÍ

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení smluvních stran. Před uzavřením dohody doporučujeme nechat vypracovat znalecký posudek u kvalifikovaného znalce, který určí tržní cenu dané nemovitosti. Za účelem úhrady ceny za vypořádání podílového spoluvlastnictví doporučujeme využít advokátní úschovu. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme