Vzor: Darovací smlouva

Vzor darovací smlouvy o předání daru do výlučného vlastnictví. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Darovací smlouvou dochází k bezúplatnému převodu vlastnického práva k věci na obdarovaného, který tento dar či nabídku přijímá. Náležitosti darovací smlouvy upravuje ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Podbarvené části označují alternativní znění vzoru.

Darovací smlouva

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 jméno a příjmení: (doplnit)
datum narození: (doplnit)
bydliště: (doplnit)

(dále také jen „dárce“)

a

1.2 jméno a příjmení: (doplnit)
datum narození: (doplnit)
bydliště: (doplnit)

(dále také jen „obdarovaný“)

dárce a obdarovaný dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu

2. Předmět smlouvy

2.1 Dárce tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví (doplnit) a že není žádným způsobem omezena jeho možnost s tímto majetkem disponovat.

2.2 Dárce tímto daruje (doplnit) (dále jen „dar“) obdarovanému, a to do jeho výlučného vlastnictví a obdarovaný prohlašuje, že celý dar do svého vlastnictví přijímá.

2.3 Obdarovaný tímto potvrzuje, že celý dar mu byl dárcem předán při podpisu této smlouvy.

3. Další ujednání v souvislosti s darováním

3.1 Dar se převádí bez právních vad, dluhů a břemen, na obdarovaného nepřecházejí v souvislosti s darováním žádné dluhy ani břemena.

3.2 Strany jsou obeznámeny s možností odvolání daru z důvodů stanovených občanským zákoníkem. Upadne-li dárce po darování daru do takové hmotné nouze, že nemá ani na vlastní výživu či výživu osoby, vůči níž má dárce vyživovací povinnost, vzniká dárci právo dar odvolat. V případě, že dar bude ze strany dárce odvolán, zavazuje se obdarovaný převést své vlastnické právo k daru zpět na dárce. Ocitne-li se obdarovaný po nabytí vlastnického práva k daru v obdobné nouzi, při níž by dárci vzniklo práva dar odvolat, není obdarovaný povinen dar vrátit.

3.3 Právo od této smlouvy odstoupit pro nevděk obdarovaného náleží dárci v případě, že je mu ze strany obdarovaného ublíženo tak, že takové jednání obdarovaného zjevně porušuje dobré mravy. Pokud ke splnění podmínek pro odvolání daru pro nevděk obdarovaného došlo až po převodu vlastnického práva na obdarovaného, náleží dárci právo požadovat na obdarovaném vydání daru. Není-li vydání daru možné, má dárce právo na zaplacení obvyklé ceny daru.

3.4 Náklady spojené se sepsáním této smlouvy nese dárce, poplatky z darování hradí obdarovaný.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemnou formou.

4.2 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník a ostatními právními předpisy České republiky.

4.3 Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

4.4 Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V _________ dne _________                                  V _________ dne _________

________________________                                  ________________________

                dárce                                                                     obdarovaný

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme