Vzor: Darovací smlouva

Vzor darovací smlouvy o předání daru do výlučného vlastnictví. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Darovací smlouvou dochází k bezúplatnému převodu vlastnického práva k věci na obdarovaného, který tento dar či nabídku přijímá. Náležitosti darovací smlouvy upravuje ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Podbarvené části označují alternativní znění vzoru.

Darovací smlouva

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1.  Smluvní strany

1.1  jméno a příjmení:  (doplnit)
datum narození: (doplnit)
bydliště: (doplnit)

(dále také jen „dárce“)

a

1.2   jméno a příjmení:  (doplnit)
datum narození: (doplnit)
bydliště:  (doplnit)

(dále také jen „obdarovaný“)

dárce a obdarovaný dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu

2. Předmět smlouvy

2.1  Dárce tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví (doplnit) a že není žádným způsobem omezena jeho možnost s tímto majetkem disponovat.

2.2  Dárce tímto daruje (doplnit) (dále jen „dar“) obdarovanému, a to do jeho výlučného vlastnictví a obdarovaný prohlašuje, že celý dar do svého vlastnictví přijímá.

2.3 Obdarovaný tímto potvrzuje, že celý dar mu byl dárcem předán při podpisu této smlouvy.

3. Další ujednání v souvislosti s darováním

3.1  Dar se převádí bez právních vad, dluhů a břemen. Na obdarovaného nepřecházejí v souvislosti s darováním žádné dluhy ani břemena.

3.2  Strany jsou obeznámeny s možností odvolání daru z důvodů stanovených občanským zákoníkem. Vznikne-li dárci právo odvolat dar, budou strany postupovat dle ustanovení § 2068 a násl. občanského zákoníku.

3.3  Náklady spojené se sepsáním této smlouvy nese dárce, poplatky z darování hradí obdarovaný.

4. Závěrečná ustanovení

4.1   Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemnou formou.

4.2   Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy České republiky.

4.3   Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

4.4   Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V _________ dne _________                                  V _________ dne _________

________________________                                  ________________________

                dárce                                                                     obdarovaný

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.
• Teritorium: Česká republika