Vzor: Dohoda o pracovní činnosti

Vzor dohody o pracovní činnosti. Možnost stažení ve formátu MS Word.Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Dohoda o pracovní činnosti

uzavřená ve smyslu § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“)

1. Smluvní strany

1.1 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či datum narození: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

(dále jen „zaměstnavatel“)

a

1.2 Jméno a příjmení (doplnit)

trvalé bydliště: (doplnit)

datum narození: (doplnit)

zdr. pojišťovna: (doplnit)

bank. spojení: (doplnit)

(dále jen „zaměstnanec“)

Zaměstnanec a zaměstnavatel společně dále téže jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o pracovní činnosti

2. Pracovní činnost

2.1 Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat pracovní činnost spočívající v (doplnit) dle požadavku a zadání zaměstnavatele.

2.2 Zaměstnanec je povinen provést pracovní činnost osobně, a to na základě požadavků zaměstnavatele.

3. Doba pracovní činnosti

3.1 Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou/ neurčitou, přičemž rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.

3.2 Zaměstnanec bude vykonávat sjednanou pracovní činnost pro zaměstnavatele v rozsahu (doplnit) hodin týdně. Ohledně přesného rozvržení pracovní doby se zaměstnavatel dohodne se zaměstnancem vždy nejméně (doplnit) dnů před začátkem sjednané pracovní doby zaměstnance.

Poznámka: Na Dohodu o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

4. Místo výkonu pracovní činnosti

4.1 Místem výkonu práce je (doplnit).

5. Odměna

5.1. Smluvní strany si ujednávají, že zaměstnanci náleží za však a řádně provedenou činnost měsíční odměna ve výši (doplnit) Kč (slovy: (doplnit)).

5.2. Zaměstnavatel se zavazuje uhradit zaměstnanci sjednanou odměnu do (doplnit) dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla pracovní činnost provedena, a to bezhotovostním převodem na účet uvedený výše.

5.3. Zaměstnanec se zavazuje, že nebude ostatní zaměstnance informovat o vlastní odměně ani nebude zjišťovat odměnu ostatních zaměstnanců.

6. Povinnosti zaměstnance

6.1. Zaměstnanec je povinen vykonávat sjednanou pracovní činnost osobně v pracovní době. Zaměstnanec se dále zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat činnost na základě této dohody svědomitě a řádně.

6.2. Zaměstnanec se zavazuje dodržovat právní předpisy vztahující se k pracovní činnosti jím vykonávané, především právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.3. Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s vykonávanou činností a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. 

7. Povinnosti zaměstnavatele

7.1. Zaměstnavatel se zavazuje, že bude zaměstnanci přidělovat práci tak, aby mohl řádně a včas vykonávat pracovní činnost v rozsahu sjednané pracovní doby.

7.2. Zaměstnavatel je povinen poučit zaměstnance o povinnosti dodržovat právní a jiné předpisy vztahující se k jím prováděné práci, především právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.3. Zaměstnavatel je povinen zaplatit zaměstnanci za sjednanou pracovní činnost dle sjednaných podmínek sjednanou odměnu.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. Účastníci dohody prohlašují, že se s obsahem této dohody řádně seznámili, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nenápadně nevýhodných podmínek.

8.2. Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákoníkem práce.

8.3. Tato dohoda se sjednává ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V (doplnit) dne (doplnit)

_______________                                           _______________

zaměstnavatel                                                  zaměstnanec

 

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte AK Doleček Kahounová Sedláčková.