Vzor: Dohoda o pracovní činnosti

Vzor dohody o pracovní činnosti. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Dohoda o pracovní činnosti

uzavřená ve smyslu § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“)

1. Smluvní strany

1.1 Obchodní firma či jméno a příjmení: (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

(dále jen „zaměstnavatel“)

a

1.2 Jméno a příjmení (doplnit)

trvalé bydliště: (doplnit)

datum narození: (doplnit)

zdravotní pojišťovna: (doplnit)

bankovní spojení: (doplnit)

(dále jen „zaměstnanec“)

Zaměstnanec a zaměstnavatel společně dále téže jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o pracovní činnosti.

2. Pracovní činnost

2.1 Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat pracovní činnost spočívající v (doplnit) dle požadavku a zadání zaměstnavatele.

2.2 Zaměstnanec je povinen provést pracovní činnost osobně, a to na základě požadavků zaměstnavatele.

3. Doba pracovní činnosti

3.1 Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou/neurčitou, přičemž rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.

3.2 Zaměstnanec bude vykonávat sjednanou pracovní činnost pro zaměstnavatele v rozsahu (doplnit) hodin týdně. Ohledně přesného rozvržení pracovní doby se zaměstnavatel dohodne se zaměstnancem vždy nejméně (doplnit) dnů před začátkem sjednané pracovní doby zaměstnance.

Poznámka: Na dohodu o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tj. 20 hodin týdně.

4. Místo výkonu pracovní činnosti

4.1 Místem výkonu práce je (doplnit).

5. Odměna

5.1. Smluvní strany si ujednávají, že zaměstnanci náleží za řádně provedenou činnost měsíční odměna ve výši (doplnit) Kč (slovy: (doplnit)).

5.2. Zaměstnavatel se zavazuje uhradit zaměstnanci sjednanou odměnu do (doplnit) dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla pracovní činnost provedena, a to bezhotovostním převodem na účet uvedený výše.

5.3. Zaměstnanec se zavazuje, že nebude ostatní zaměstnance informovat o vlastní odměně ani nebude zjišťovat odměnu ostatních zaměstnanců.

6. Povinnosti zaměstnance

6.1. Zaměstnanec je povinen vykonávat sjednanou pracovní činnost osobně a v pracovní době. Zaměstnanec se dále zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat činnost na základě této dohody svědomitě a řádně.

6.2. Zaměstnanec se zavazuje dodržovat právní předpisy vztahující se k pracovní činnosti jím vykonávané, především právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.3. Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s vykonávanou činností a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám. 

7. Povinnosti zaměstnavatele

7.1. Zaměstnavatel se zavazuje, že bude zaměstnanci přidělovat práci tak, aby mohl řádně a včas vykonávat pracovní činnost v rozsahu sjednané pracovní doby.

7.2. Zaměstnavatel je povinen poučit zaměstnance o povinnosti dodržovat právní a jiné předpisy vztahující se k jím prováděné práci, především právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.3. Zaměstnavatel je povinen zaplatit zaměstnanci za sjednanou pracovní činnost dle sjednaných podmínek sjednanou odměnu.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. Účastníci dohody prohlašují, že se s obsahem této dohody řádně seznámili, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

8.2. Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákoníkem práce.

8.3. Tato dohoda se sjednává ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V (doplnit) dne (doplnit)

_______________________

zaměstnavatel

V (doplnit) dne (doplnit)

_______________________

zaměstnanec

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme