Vzor: Dohoda o provedení práce

Vzor dohody o provedení práce. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Dohoda o provedení práce

uzavřená ve smyslu § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“)

1. Smluvní strany

1.1 Obchodní firma či jméno a příjmení: (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

(dále jen „zaměstnavatel“)

a

1.2 Jméno a příjmení (doplnit)

trvalé bydliště: (doplnit)

datum narození: (doplnit)

zdravotní pojišťovna: (doplnit)

bankovní spojení: (doplnit)

(dále jen „zaměstnanec“)

Zaměstnanec a zaměstnavatel společně dále téže jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o provedení práce

2. Druh a doba práce

2.1 Zaměstnanec se zavazuje provést pro zaměstnavatele práci spočívající v (doplnit) dle požadavku a zadání zaměstnavatele, a to v rozsahu maximálně 300 hodin za kalendářní rok.

2.2 Zaměstnanec je povinen provést práci osobně, a to na základě požadavků zaměstnavatele.

2.3 Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na jeden rok.

3. Místo výkonu práce

3.1 Místem výkonu práce je (doplnit).

4. Odměna

4.1 Zaměstnanci náleží za řádně provedenou práci odměna ve výši (doplnit) Kč za každou jednu hodinu vykonané práce.

4.2 Zaměstnavatel se zavazuje uhradit sjednanou odměnu do (doplnit) dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla práce provedena, a to bezhotovostním převodem na účet uvedený výše.

4.3 Zaměstnanec se zavazuje, že nebude ostatní zaměstnance informovat o vlastní odměně ani nebude zjišťovat odměnu ostatních zaměstnanců.

5. Povinnosti zaměstnance

5.1 Zaměstnanec se zavazuje pracovat pro zaměstnavatele svědomitě a vykonávat práci na základě této dohody řádně.

5.2 Zaměstnanec se zavazuje dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, především právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5.3 Zaměstnanec je povinen řádně hospodařit se svěřenými prostředky a chránit je před zničením či znehodnocením.

5.4 Zaměstnanec je povinen zachovávat důvěrnost ohledně všech informací, které získá a obdrží při provádění práce podle této dohody, a zavazuje se, aby tyto informace nebyly sděleny třetím osobám.

6. Povinnosti zaměstnavatele

6.1 Zaměstnavatel je povinen vytvořit zaměstnanci podmínky pro řádný výkon práce dle dohody.

6.2 Zaměstnavatel je povinen poučit zaměstnance o povinnosti dodržovat právní a jiné předpisy vztahující se k jím prováděné práci, především právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.3 Zaměstnavatel je povinen zaplatit zaměstnanci za vykonanou práci dle sjednaných podmínek sjednanou odměnu. 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tato dohoda se uzavírá ve 3 (třech) vyhotoveních, z nichž dvě obdrží zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

7.2 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. Účastníci dohody prohlašují, že se s obsahem této dohody řádně seznámili, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nenápadně nevýhodných podmínek.

7.3 Tato dohoda se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákoníkem práce.

V (doplnit) dne (doplnit) V (doplnit) dne (doplnit)

_______________                                           _______________

zaměstnavatel                                                  zaměstnanec

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.
• Teritorium: Česká republika