Vzor: Dohoda o provedení práce

Vzor dohody o provedení práce. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Dohoda o provedení práce

uzavřená v souladu s  ustanovením § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „Dohoda“)

Jméno a příjmení / Obchodní firma (doplnit)

nar. (doplnit datum narození), bytem (doplnit adresu bydliště) /

IČO: (doplnit), se sídlem (doplnit)

(dále jen „Zaměstnavatel“)

a

Jméno a příjmení (doplnit)

nar. (doplnit datum narození), bytem (doplnit adresu bydliště)

(dále jen „Zaměstnance“)

(Zaměstnanec a Zaměstnavatel společně dále jako „Smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že

  • Zaměstnavatel má vzhledem k rozšíření své podnikatelské činnosti zájem o odpovídající navýšení svých pracovních kapacit tak, aby mohl zachovat stávající kvalitu a termíny poskytovaných služeb;
  • Zaměstnanec splňuje podmínky požadované Zaměstnavatelem pro výkon činnosti podle této Dohody; a
  • Smluvní strany mají zájem na zahájení a pokračování spolupráce za podmínek sjednaných v této Dohodě;

se smluvní strany dohodly následovně:

I.
Pracovní činnost

Zaměstnanec se zavazuje pro Zaměstnavatele vykonávat následující činnosti: (doplnit) (dále jen „Práce“).

Rozsah Práce podle odstavce 1. této Dohody nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok.

II.
Místo výkonu Práce

Místem výkonu Práce podle čl. I. odst. 1. této Dohody je místo sídla Zaměstnavatele.

III.
Den počátku Práce a její rozsah

Dnem zahájení výkonu Práce podle této Dohody je (doplnit).

Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou/určitou, a to na 1 rok.

Zaměstnanec bude vykonávat Práci v pravidelné/nepravidelné pracovní době, ve dnech určených Zaměstnavatelem, od (doplnit) hod. do (doplnit) hod. Rozsah Práce podle této Dohody nepřekročí 20 hodin týdně.

Rozvržení pracovní doby plánuje Zaměstnavatel a zavazuje se s ním Zaměstnance seznámit nejméně 2 dny před zahájením Práce v daném období. Délka vyrovnávacího období pro případ uplatnění nerovnoměrného rozvržení pracovní doby je stanovena zákoníkem práce.

Zaměstnavatel poskytuje Zaměstnanci přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání 30 minut, a to nejdéle po 6 hodinách výkonu Práce. Délka nepřetržitého denního odpočinku činí alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Výkon Práce Zaměstnance nesmí přesáhnout 12 hodin.

Zkušební doba se nesjednává.

Zaměstnavatel nemá uzavřenou kolektivní smlouvu.

IV.
Odměna

Zaměstnanci náleží za řádně provedenou a předanou Práci odměna ve výši (doplnit) Kč za každou jednu hodinu vykonané Práce. Zaměstnanec předloží Zaměstnavateli nejpozději do (doplnit) dne následujícího kalendářního měsíce vyčíslení rozsahu odpracované doby za uplynulý kalendářní měsíc.

Odměna je splatná po vykonání Práce a bude vyplácena v pravidelném výplatním termínu (doplnit) dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž byla Práce vykonána.

Zaměstnavatel bude z odměny Zaměstnance provádět srážky ze mzdy v souladu s platnými závaznými předpisy a tyto odvádět příslušným orgánům státní správy.

Zaměstnanec se zavazuje, že nebude ostatní zaměstnance informovat o vlastní odměně ani zjišťovat odměnu ostatních zaměstnanců.

V.
Práva a povinnosti Zaměstnance

Zaměstnanec je povinen konat Práci podle čl. I. odst. 1. této Dohody osobně, svědomitě a řádně, a v Zaměstnavatelem rozvržené pracovní době. Zaměstnanec je povinen dodržovat při výkonu Práce povinnosti, které mu vyplývají z této Dohody a řídit se pokyny Zaměstnavatele.

Zaměstnanec je povinen dodržovat právní předpisy vztahující se k Práci, zejména právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanec prohlašuje, že se s těmito předpisy řádně seznámil.

Zaměstnanec je povinen řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu Zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek Zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím.

Zaměstnanci nenáleží náhrada nákladů a výdajů spojených s výkonem Práce.

Zaměstnanec má právo na dovolenou při splnění podmínek stanovených zákoníkem práce. Výměra dovolené bude stanovena souladně s ustanoveními § 211 a následujících zákoníku práce.

Zaměstnanec potvrzuje, že byl Zaměstnavatelem informován o obsahu právního vztahu založeného touto Dohodou v rozsahu stanoveném ustanovením § 77a zákoníku práce.

VI.
Práva a povinnosti Zaměstnavatele

Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit pro Zaměstnance veškeré pracovní podmínky nutné pro řádné plnění úkolů a povinností podle této Dohody a v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce.

Zaměstnavatel je oprávněn stanovit práva v pracovněprávních vztazích vnitřním předpisem, který musí být v souladu s platnými právními předpisy. Zaměstnavatel je dále oprávněn vydat pracovní řád.

Zaměstnavatel prohlašuje, že vůči Zaměstnanci splnil informační povinnost, stanovenou mu v ustanovení § 77a zákoníku práce.

VII.
Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označenými, vzestupně číslovanými. Dodatky nabývají platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Touto Dohoda se ruší veškeré předcházející dohody o provedení práce, uzavřené mezi Smluvními stranami.

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Zánik právního vztahu vzniklého touto Dohodou se řídí ustanoveními § 77 odst. 5  a 6 zákoníku práce. Délka výpovědní doby v případě výpovědi kterékoli ze Smluvních stran činí  15 dnů  a počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně.

Smluvní strany tímto prohlašují, že se touto Dohodou před jejím podpisem řádně seznámily a porozuměly jejímu obsahu a že tato Dohoda vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, což potvrzují svými podpisy připojenými níže.

V (doplnit) dne (doplnit)

………………………………………………………….

Zaměstnavatel

V (doplnit) dne (doplnit)

………………………………………………………….

Zaměstnanec

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme