Vzor: Dohoda o provedení práce

Vzor dohody o provedení práce. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Dohoda o provedení práce

uzavřená ve smyslu § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“)

1. Smluvní strany

1.1 Firma či jméno a příjmení: (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a (v případě obchodní společnosti): (doplnit), (funkce doplnit)

(dále jen „zaměstnavatel“)

a

1.2 Jméno a příjmení (doplnit)

trvalé bydliště: (doplnit)

datum narození: (doplnit)

zdravotní pojišťovna: (doplnit)

bankovní spojení: (doplnit)

(dále jen „zaměstnanec“)

Zaměstnanec a zaměstnavatel společně dále téže jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o provedení práce

2. Druh a doba práce

2.1 Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat v rozsahu do 300 hodin za kalendářní rok následující činnost:

(doplnit)

(doplnit)

(doplnit)

3. Místo výkonu práce

3.1 Místem výkonu práce je (doplnit).

4. Den počátku práce, rozsah výkonu práce

4.1 Práce specifikovaná v ustanovení čl. 2 této dohody bude vykonávána od (doplnit) a výsledek sjednané práce bude předáván měsíčně, vždy do (doplnit) dne následujícího kalendářního měsíce.

4.2 Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na jeden rok.

5. Odměna

5.1 Zaměstnanci náleží za řádně provedenou a předanou práci podle čl. 2. této dohody odměna ve výši (doplnit) Kč za každou jednu hodinu vykonané práce. Zaměstnanec předloží zaměstnavateli nejpozději do (doplnit) dne následujícího kalendářního měsíce vyčíslení rozsahu odpracované doby za uplynulý kalendářní měsíc.

5.2 Odměna je splatná do (doplnit) dnů po předložení vyúčtování (konkrétní časové náročnosti) vykonávané práce a po předání výsledku sjednané práce. Odměna bude zaměstnanci vyplacena v hotovosti nebo formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet specifikovaný zaměstnancem.

5.3 Z výše uvedené odměny provede zaměstnavatel srážky ze mzdy v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v České republice.

6. Povinnosti zaměstnance

6.1 Zaměstnanec se zavazuje pracovat pro zaměstnavatele svědomitě a s využitím všech svých schopností, které vyžaduje splnění jeho pracovního úkolu dle této dohody.

6.2 Zaměstnanec je povinen konat práce sjednané v této dohodě osobně.

6.3 Zaměstnanec je povinen dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, zejména právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je povinen dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, zejména ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnanec prohlašuje, že s takovými předpisy byl řádně seznámen.

6.4 Zaměstnanec je povinen řádně hospodařit se svěřenými prostředky a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím.

6.5 Zaměstnanec je povinen zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem práce sjednané dle této dohody. Této povinnosti jej může zprostit pouze zaměstnavatel.

7. Povinnosti zaměstnavatele

7.1 Zaměstnavatel vytvoří zaměstnanci veškeré pracovní podmínky nutné pro dobré plnění úkolů a povinností v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce.

7.2 Zaměstnavatel je povinen zaplatit zaměstnanci za práci vykonávanou podle této dohody sjednanou odměnu.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tato dohoda se uzavírá ve 3 (třech) vyhotoveních, z nichž dvě obdrží zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

8.2 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. Účastníci dohody prohlašují, že se s obsahem této dohody řádně seznámili, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nenápadně nevýhodných podmínek.

8.3 Veškeré změny této dohody je možné učinit jen písemně, a to na základě vzájemné dohody smluvních stran.

8.4 Tato dohoda se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákoníkem práce.

V (doplnit) dne (doplnit)

_______________                                           _______________

zaměstnavatel                                                  zaměstnanec

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme