Vzor: Pracovní smlouva

Vzor pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Na základě pracovní smlouvy dochází mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ke vzniku pracovního poměru. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zejména v ust. § 33 a násl. stanoví povinné náležitosti, který by pracovní smlouva měla obsahovat.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Pracovní smlouva

uzavřená dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“)

1. Smluvní strany

1.1    Firma/jméno a příjmení: (doplnit)
sídlo: (doplnit)
IČO: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupena: (doplnit), funkce (doplnit)
bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „zaměstnavatel“)

a

1.2   Jméno a příjmení: (doplnit)
datum narození: (doplnit)
bydliště: (doplnit)
bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „zaměstnanec“)

Zaměstnavatel a zaměstnanec dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto pracovní smlouvu:

2. Pracovní poměr, den nástupu do práce

2.1  Smluvní strany se dohodly, že dnem nástupu Zaměstnance do práce je den (doplnit). Tímto dnem vzniká mezi Zaměstnavatelem a Zaměstnancem pracovní poměr.

2.2  Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou, a to na dobu do (doplnit).

3. Druh práce a místo výkonu práce

3.1  Zaměstnanec je přijímán na pracovní pozici (doplnit). 

3.2  Místem výkonu práce je (doplnit).

4. Zkušební doba

4.1  Sjednává se zkušební doba v délce tří měsíců. Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se zkušební doba prodlužuje.

5. Mzda

5.1  Zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda. Výše mzdy je určena ve mzdovém výměru.

5.2  Mzda je splatná měsíčně pozadu, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci v běžném výplatním termínu určovaném zaměstnavatelem. Mzda se vyplácí, dle dohody stran, bezhotovostně převodem na bankovní účet zaměstnance.

5.3  Ze mzdy bude zaměstnavatel provádět srážky v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v České republice.

6. Povinnosti zaměstnance

6.1  Zaměstnanec je zejména povinen:

 • a.  podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru,
 • b.  pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci,
 • c.  využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly,
 • d.  řídit se pokyny zaměstnavatele, touto smlouvou a vnitřními organizačními předpisy zaměstnavatele, se kterými byl seznámen,
 • e.  dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámen,
 • f.   řádně hospodařit s prostředky jemu svěřenými zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele,
 • g.  zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byl zaměstnanec této povinnosti zproštěn statutárním orgánem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem,
 • h.  v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem,
 • i.   nevykonávat bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele vedle svého zaměstnání u zaměstnavatele jakýkoli druh výdělečné činnosti, shodný s předmětem činnosti zaměstnavatele.

7. Povinnosti zaměstnavatele

7.1  Zaměstnavatel je zejména povinen:

 • a.  přidělovat zaměstnanci práci dle této smlouvy a platit mu za ni mzdu ve výši a za podmínek stanovených zaměstnavatelem ve mzdovém výměru zaměstnance,
 • b.  vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů zaměstnance.

8. Pracovní doba

8.1  Stanovená týdenní pracovní doba a její rozvržení se řídí ust. § 78 a násl. zákoníku práce a činí 40 hodin týdně.

8.2  Pracovní doba je rovnoměrně rozvržena do pětidenního pracovního týdne. 

9. Dovolená

9.1  Zaměstnanec má nárok na dovolenou v rozsahu a za podmínek stanovených v ust. § 211 a násl. zákoníku práce, přičemž dobu jejího čerpání projednají zaměstnanec a zaměstnavatel předem.

9.2  V případě neshody rozhoduje o termínu čerpání dovolené zaměstnavatel.

10. Skončení pracovního poměru

10.1  Skončení pracovního poměru se řídí ust. § 48 a násl. zákoníku práce.

10.2  Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí dva měsíce.

10.3   Výpovědní doba začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k doručení výpovědi, a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími ze zákoníku práce.

11. Závěrečná ustanovení

11.1  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu.

11.2  Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními stranami.

11.3  Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V _________ dne _________                                  V _________ dne _________

________________________                                 ________________________

        zaměstnavatel                                                  zaměstnanec

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.