Vzor: Kupní smlouva na movitou věc

Vzory kupní smlouvy na movitou věc. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Návrh smlouvy by měl být obecný, tak aby každý mohl předmět koupě jednoduše doplnit. Kupní smlouva bude odpovídat obecným požadavkům uvedených v ust. § 2079 a násl. násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) i specifické úpravě movité věci obsažené v ust. § 2085 a násl. občanského zákoníku. Kupní smlouva by tak každému, kdo ji použije, měla poskytnout přiměřenou právní ochranu a záruku vymahatelnosti pro případ nesplnění závazku protistrany.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Podbarvené části označují alternativní znění vzoru.

Kupní smlouva na movitou věc

uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 (Obchodní firma/jméno a příjmení): (doplnit)
sídlo/adresa: (doplnit)
IČO: (doplnit)
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), funkce (doplnit)
bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále jen „prodávající“)

a

1.2 (Obchodní firma / jméno a příjmení): (doplnit)
sídlo/adresa: (doplnit)
IČO: (doplnit)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), funkce (doplnit)
bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující společně dále téže jako „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

kupní smlouvu

2. Úvodní ustanovení

2.1 Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movité věci (doplnit) (dále jen „předmět koupě“) na základě kupní smlouvy ze dne (doplnit). Doklad o koupi této movité věci je součástí této smlouvy, označený jako příloha č. 1.

2.2 Příslušenství předmětu koupě tvoří (doplnit výčet všech věcí náležející k předmětu koupě) (dále jen „příslušenství“).

3. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem této smlouvy je závazek na straně prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě s veškerým příslušenstvím, blíže specifikovaný v čl. 2 této smlouvy, a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek na straně kupujícího tento předmět koupě s veškerým příslušenstvím převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

4. Kupní cena

4.1 Smluvní strany sjednávají za předmět koupě s veškerým příslušenstvím kupní cenu ve výši (doplnit),- Kč (slovy: (doplnit) korun českých. Kupní cena je takto konečná.

4.2 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu v hotovosti při předání předmětu koupě.

5. Doba a místo předání

5.1 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět koupě s veškerým příslušenstvím dne (doplnit) na adrese (doplnit).

5.2 Společně s předmětem koupě a jeho příslušenstvím se prodávající zavazuje předat kupujícímu doklady nutné k převzetí a užívání věci a k uplatnění případných vad z titulu záruky za jakost.

6. Vlastnické právo

6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě včetně jeho příslušenství již okamžikem účinnosti této smlouvy, bez ohledu na okamžik jeho faktického předání a převzetí. /okamžikem předání.

7. Přechod nebezpečí škody

7.1 K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě a jeho příslušenství dojde okamžikem jeho převzetí ze strany kupujícího.

8. Odpovědnost za vady

8.1 Prodávající kupujícího výslovně upozorňuje na následující vady předmětu koupě:

  • (doplnit)
  • (doplnit)
  • (doplnit)
  • (doplnit)

8.2 Prodávající prohlašuje, že je oprávněn předmět koupě s veškerým příslušenstvím prodat a že na něm neváznou žádné dluhy, zástavní práva či jiné právní vady.

8.3 Kupující prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si předmět koupě s veškerým příslušenstvím řádné prohlédl a seznámil se s jeho stavem, jakož i vadami uvedenými v odstavci 1 tohoto článku a takto jej kupuje.

8.4 V případě, že budou kupujícím po převzetí předmětu koupě s veškerým příslušenstvím na tomto zjištěny jiné vady, než na které byl upozorněn prodávajícím, má kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 občanského zákoníku.

9. Vedlejší ujednání (dále lze sjednat – nepovinná část)

9.1 Výhrada vlastnického práva

9.1.1 Smluvní strany si ujednaly, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě s veškerým příslušenstvím teprve úplným zaplacením kupní ceny.

9.1.2 Nebezpečí škody na předmětu koupě a veškerém příslušenství však přechází na kupujícího okamžikem jejich převzetí.

9.2 Předkupní právo

9.2.1 Smluvní strany sjednávají k předmětu koupě včetně veškerého příslušenství předkupní právo ve prospěch prodávajícího (předkupníka). Prodávající (předkupník) prodává předmět koupě s příslušenstvím s výhradou, že mu ho kupující nabídne ke koupi, kdyby ho chtěl prodat či jinak bezúplatně převést na třetí osobu (koupěchtivého)

9.2.2 Předkupní právo se sjednává na dobu určitou, a to na dobu (doplnit) ode dne uzavření této smlouvy.

9.2.3 Obsahem předkupního práva je závazek kupujícího pro případ, že by chtěl předmět koupě včetně jeho příslušenství jakýmkoli způsobem zcizit, nejdříve tento předmět koupě včetně jeho příslušenství nabídnout prodávajícímu (předkupníkovi) ke koupi za stejnou kupní cenu a se stejnými podmínkami, jaké dohodne se třetí osobou (koupěchtivým).

9.2.4 Nabídka ze strany kupujícího bude provedena písemně a musí obsahovat všechny podmínky a obsah smlouvy uzavřené s třetí osobou (koupěchtivým). Prodávající (předkupník) se zavazuje zaplatit kupujícímu kupní cenu do osmi dnů po přijetí nabídky, jinak předkupní právo zanikne.

9.3 Koupě na zkoušku

9.3.1 Kupující kupuje předmět koupě včetně jeho příslušenství na zkoušku, tedy s podmínkou, že předmět koupě včetně jeho příslušenství ve zkušební době (doplnit) dnů schválí.

9.3.2 Pokud kupující předmět koupě včetně jeho příslušenství nepřevezme, má podmínka povahu podmínky odkládací. Tato podmínka se považuje za zmařenou, jestliže kupující ve zkušební době předmět koupě neschválí.

9.3.3 Pokud kupující předmět koupě včetně jeho příslušenství převezme, má podmínka povahu podmínky rozvazovací. Neodmítl-li kupující předmět koupě ve zkušební době, platí, že předmět koupě schválil.

9.3.4 Kupující nemá právo předmět koupě odmítnout, pokud jej nemůže vrátit ve stavu, v jakém jej převzal. Ke změnám vyvolaným vyzkoušením věci se nepřihlíží.

9.4 Výhrada zpětné koupě

9.4.1 Smluvní strany si sjednávají výhradu zpětné koupě.

9.4.2 Kupujícímu vzniká povinnost převést na požádání prodávajícímu předmět koupě včetně jeho příslušenství za úplatu zpět. Kupující vrátí prodávajícímu předmět koupě včetně jeho příslušenství v nezhoršeném stavu a prodávající vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu.

9.4.3 Prodávající musí toto právo uplatnit písemnou výzvou, a to do 3 let ode dne převzetí předmětu koupě včetně jeho příslušenství kupujícím, jinak právo zpětné koupě zaniká.

9.5 Výhrada zpětného prodeje

9.5.1 Smluvní strany si sjednávají výhradu zpětného prodeje.

9.5.2 Kupující má právo předmět koupě včetně jeho příslušenství převést zpět na prodávajícího. Prodávající v takovém případě vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu.

9.5.3 Kupující musí toto právo uplatnit písemně, a to do (doplnit) let ode dne převzetí předmětu koupě včetně jeho příslušenství, jinak právo zpětného prodeje zaniká.

9.6 Výhrada lepšího kupce

9.6.1 Smluvní strany si sjednávají výhradu lepšího kupce.

9.6.2 Prodávající nabývá právo dát přednost lepšímu kupci, pokud se přihlásí do tří dnů ode dne uzavření této smlouvy.

9.6.3 O tom, zda je nový kupec lepší, rozhoduje prodávající, může tedy dát přednost novému kupci, i když první nabízí vyšší cenu.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

10.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10.4 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž po jednom z nich obdrží každá smluvní strana.

10.5 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ……………….. dne……………                                     V ……………….. dne……………

____________________________                                      ____________________________

za stranu prodávající                                                             za stranu kupující

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme