Vzor: Příkazní smlouva

Vzor příkazní smlouvy o zajištění konkrétních činností příkazníkem pro příkazce. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje pro příkazce vykonat případně obstarat nějakou záležitost a příkazce za to příkazníkovi zaplatí odměnu, pokud si ji ve smlouvě smluvní strany sjednají. Smlouva musí být koncipována tak, aby vyhověla zákonným požadavkům ust. § 2430 a násl. občanského zákoníku.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Příkazní smlouva

uzavřená ve smyslu § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 (Obchodní firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či datum narození: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), funkce (doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále jen „příkazce“)

a

1.2 (Obchodní firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či datum narození: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), funkce (doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále jen „příkazník“)

Příkazce a příkazník společně dále téže jako „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu (dále též jen „smlouva“).

2. Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy odpovídají v době uzavření smlouvy skutečnosti. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.  

2.2 Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.

2.3 Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku a ke splnění veškerých povinností vyplývajících z této smlouvy.

2.4 Účelem smlouvy je zajištění (zde doplnit o popis předmětu činnosti, kterou bude příkazník pro příkazce vykonávat).

2.5 Místem plnění je (zde doplnit lokalitu, ve které bude příkazník svoji činnost vykonávat, nehodí-li se pro charakter připravované smlouvy, je možno ze smlouvy vypustit). V jiném místě než ve výše uvedeném je příkazník povinen vykonávat činnost dle této smlouvy v případě, že to vyžaduje řádné plnění jeho povinností nebo na základě pokynů příkazce.

2.6 Příkazce uděluje podle § 441 a následujících občanského zákoníku příkazníkovi plnou moc k výkonu činností popsaných v této smlouvě. Příkazník udělenou plnou moc přijímá.

3. Předmět smlouvy

3.1 Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat záležitosti, které jsou popsány v této smlouvě, při (doplnit událost, při které bude příkazník vykonávat svoji činnost).

3.2 Příkazník je povinen pro příkazce zajistit níže uvedené činnosti:

3.2.1 (doplnit činnosti, které je příkazník povinen vykonat),

3.2.2 (doplnit činnosti, které je příkazník povinen vykonat).

3.3 Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění činnosti dle této smlouvy úplatu dle čl. 5 této smlouvy.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4. Doba plnění

4.1 Příkazník zahájí svojí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy nebo na základě výzvy příkazce.

4.2 Příkazce je oprávněn smlouvu vypovědět kdykoliv i bez udání důvodů, a to s jím určenou výpovědní lhůtou. V takovém případě má příkazník nárok na zaplacení pouze poměrné části úplaty dle č. 5. odst. 1 této smlouvy k jím doposud provedené činnosti, kterou doložil.

4.3 Příkazník je oprávněn smlouvu jednostranně vypovědět i bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

4.4 Příkazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že příkazník vstoupí do likvidace nebo se ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5. Úplata

5.1 Úplata za práce a činnosti příkazníka, které jsou předmětem této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

       úplata bez DPH                                                                          (doplnit) Kč

       DPH 21 %                                                                                    (doplnit) Kč

       úplata celkem včetně DPH                                                        (doplnit) Kč

5.2 V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho veškerých závazků z této smlouvy.

5.3 Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

6. Platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat jejich vyplacení.

6.2 Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).

6.3 Strany se dohodly na způsobu úhrady úplaty tak, že (doplnit dohodnutý způsob úhrady úplaty).

6.4 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je příkazník povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

  • a) číslo smlouvy příkazníka a jeho IČO, 
  • b) předmět smlouvy,  
  • c) označení banky a číslo účtu,   
  • d) lhůtu splatnosti faktury,
  • e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

6.5 Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci. Stejný termín splatnosti bude platit pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

6.6 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

6.7 Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

6.8 Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

6.9 Povinnost zaplatit úplatu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce /NEBO/ připsáním na účet příkazníka.

7. Práva a povinnosti příkazce

7.1 Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, která se týkají vykonávané činnosti, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazce nezúčastnil.

7.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi součinnost při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

7.3 Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu veškeré podklady a dokumenty, které při své činnosti získá.

7.4 Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění právního jednání jménem příkazce, písemně plnou moc.

8. Práva a povinnosti příkazníka

8.1 Příkazník je dále povinen:

  • a) (doplnit další případné specifické povinnosti příkazníka).
  • b) (doplnit další případné specifické povinnosti příkazníka). 

8.2  Nehledě na výše uvedené je příkazník povinen vykonat takovou činnost, ke které ho pověří příkazce.

8.3 Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. Povinnosti mlčenlivosti může příkazníka zprostit pouze příkazce svým písemným prohlášením či zmocněním. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti smlouvy.

8.4 Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

8.5 Příkazník není oprávněn se odchýlit od pokynů příkazce.

9. Odpovědnost za škodu

9.1 Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

9.2 Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

9.3 Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem (doplnit) Kč, s maximální spoluúčastí 5 %. Příkazník je povinen předat příkazci úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy. Příkazník je povinen výše uvedenou pojistnou smlouvu uchovávat v platnosti po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy.

10. Sankční ujednání

10.1 Nebude-li příkazník vykonávat činnost v souladu s touto smlouvou a jeho povinnostmi uvedenými v této smlouvě, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši (doplnit) Kč za každý zjištěný případ.

10.2 Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

10.3 Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

11. Závěrečná ujednání

11.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.2 Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

11.4 Jsou-li, nebo stanou-li se, některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by v této smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají smluvní strany takové platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. V případě, že se některé ustanovení smlouvy ukáže být zdánlivým (nicotný právní akt), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy dle ust. § 576 občanského zákoníku. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.

11.5 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak ustanovení občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

11.6 Příkazce je oprávněn převést veškerá svá práva a povinnosti, nebo jejich část z této smlouvy vyplývající na jinou osobu bez předchozího souhlasu příkazníka. Příkazník nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu příkazce postoupit třetí straně smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.

11.7 Veškeré přílohy připojené k této smlouvě tvoří její nedílnou součást. V případě rozporu znění této smlouvy se zněním příloh k této smlouvě mají ustanovení této smlouvy přednost.

11.8 Příkazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě a v souvislosti s touto smlouvou. Smluvní strany výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a 1799 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou. Příkazník prohlašuje, že veškeré podmínky této smlouvy vyplývají ze vzájemné dohody smluvních stran, kdy každá měla možnost jednotlivá ustanovení této smlouvy změnit.

11.9 Smluvní strany výslovně prohlašují, každá samostatně, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a plnit, a jsou si vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek či jiných okolností, které by zakládaly neplatnost tohoto dokumentu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V _________ dne _________                                  V _________ dne _________

________________________                                  ________________________

                za příkazce                                                                     za příkazníka

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme