Vzor: Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitel díla zavazuje, že na své nebezpečí a na svůj náklad provede pro objednatele smlouvou specifikované dílo, které se objednatel zavazuje uzavřením takové smlouvy od zhotovitele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla. Smlouva o dílo je často chybně používána v případech, kdy se jedná o smlouvu kupní ve smyslu § 2086 občanského zákoníku.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Vzor ke stažení: Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo: (doplnit)

IČO: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo: (doplnit)

IČO: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „Smluvní strany“ či jako „Strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“ či jako „Strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

2. Definice pojmů

2.1 Pojmy a termíny užívané v této Smlouvě mají následující význam a obsah

 • a) Vícepráce – práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy, ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané Ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení;
 • b) Méněpráce – práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané Ceně a Strany se na podmínkách jejich vyjmutí z provádění prací dohodly;
 • c) Vady – odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech Díla či jeho části oproti podmínkám stanovenými touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, které jsou v rozporu s řádným provedením Díla;
 • d) Drobné vady – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu stanovenému touto Smlouvou definovaného předmětu plnění, které nebrání řádnému užívání Díla;
 • e) Cena Díla – konečná paušální cena za realizaci Díla specifikovaná v článku 7 Smlouvy, která byla jako pevná cena dohodnuta mezi Zhotovitelem a Objednatelem;
 • f)  Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

3. Předmět smlouvy a předmět Díla

3.1 Předmětem Smlouvy je (doplnit podrobný popis díla) (dále jen „Dílo“). Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve prospěch Objednatele Dílo podle podmínek této Smlouvy v termínu uvedeném v této Smlouvě a zcela dokončené a bezvadné Dílo předat Objednateli. Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné Dílo ve sjednaném termínu od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla specifikovanou v dále této Smlouvě.

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom rozsahu a účelu Díla a jeho budoucího využití a že má k dispozici pracovní síly, finanční zdroje, know-how a zkušenosti nezbytné pro řádné provedení Díla v rozsahu a za podmínek této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

4. Povinnosti zhotovitele při provádění Díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost a v souladu s touto Smlouvou.

4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít od Objednatele Místo plnění, kde bude probíhat realizace Díla v souladu s touto Smlouvou. Dále se zavazuje provést a řádně a včas dokončit Dílo a předat jej Objednateli v souladu s touto Smlouvou.  

4.3 Zhotovitel je povinen jednat jako nezávislý zhotovitel realizující Smlouvu. V souladu se Smlouvou je Zhotovitel výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se Dílo realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci nebo subdodavatelé podléhají řízení Zhotovitele a nejsou považováni za zaměstnance Objednatele a nic, co je obsaženo v této Smlouvě nebo jakékoli dohodě sjednané Zhotovitelem se zaměstnanci, zástupci či subdodavateli, nesmí být vykládáno jako přímý smluvní vztah mezi těmito zaměstnanci, zástupci nebo subdodavateli na straně jedné a Objednatelem na straně druhé.

4.4 Zhotovitel musí při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce, užívací práva a služby, které jsou předmětem této Smlouvy, je Zhotovitel povinen dodat nebo provést v rozsahu a jakosti dle této Smlouvy.

4.5 Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel tuto Smlouvu na základě údajů, informací a dat vztahujících se k Dílu předaných mu Objednatelem a informací, které mohl získat inspekcí Místa plnění a jiných jemu dostupných dat a míst vztahujících se k Dílu a potvrzuje, že jeho případné zanedbání seznámit se všemi údaji, informacemi, skutečnostmi a podklady ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny za řádnou a včasnou realizaci Díla.

4.6 Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předané Objednatelem nebudou dostatečné nebo kompletní a úplné pro provádění této Smlouvy, je výlučnou odpovědností Zhotovitele obstarat si veškeré chybějící údaje, informace nebo data. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při obstarávání těchto chybějících údajů, informací nebo dat.

4.7 Nehledě na odchylná ustanovení této Smlouvy, v souladu s ust. § 2594 Občanského zákoníku, není Zhotovitel odpovědný za následky vyplývající z nevhodného příkazu nebo věci, které mu byly předány Objednatelem nebo subjektem oprávněným jednat jménem Objednatele za předpokladu, že

 • a) upozornil písemně Objednatele prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu na nevhodnost takového příkazu nebo věci a Objednatel nadále trval na jejich provedení či užití, nebo
 • b) Zhotovitel s vynaložením odborné péče nesprávnost a neúplnost zjistit nemohl. Zhotovitel není v tomto případě odpovědný za případné škody na Díle, dosažení požadované kvality Díla a termínů plnění Díla v době realizace Smlouvy.

4.8 Pokud Zhotovitel použije zařízení, nebo věci, která mu na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní poskytl Objednatel, bude tak činit v souladu s obecně závaznými právními předpisy a na vlastní riziko a nese odpovědnost za veškeré škody, které tímto použitím vzniknou Objednateli nebo třetím osobám.

4.9 Zhotovitel je povinen obstarat provedení Díla pouze pracovníky, kteří pro daný předmět činnosti mají všechna právními předpisy požadovaná oprávnění, včetně povolení k pobytu pro cizince.

4.10 Zhotovitel musí při provádění Díla použít materiály a způsob práce, které jsou technicky bezchybné a v souladu s nejlepší inženýrskou praxí a dodržovat stanovené standardy kvality. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Dílo bylo prováděno vyškoleným, spolehlivým a plně profesionálními kvalifikovanými pracovníky, kteří zajistí provedení Díla bezchybně.

4.11 Zhotovitel je povinen předložit včas Objednateli veškeré vzorky materiálů a vybavení určené k provedení Díla za účelem jejich schválení Objednatelem. Pokud se Objednatel nevyjádří do 7 dnů, má se za to, že s jejich použitím souhlasí.

4.12 Zhotovitel je plně zodpovědný za ubytování, stravu a dopravu všech zaměstnanců a dopravu materiálu.

4.13 Bez ohledu na ustanovení článku 4 této Smlouvy je Zhotovitel odpovědný za splnění veškerých svých závazků a povinností uvedených v této Smlouvě.

5. Povinnosti Objednatele

5.1 V termínu dle Harmonogramu výstavby je Objednatel povinen předat Zhotoviteli Místo plnění a umožnit Zhotoviteli přístup k datu zahájení provádění Díla.

5.2 Bez ohledu na ustanovení tohoto článku je Objednatel odpovědný za splnění veškerých svých závazků a povinností uvedených ve Smlouvě.

6. Místo plnění

6.1 Dílo bude prováděno a dokončeno na adrese (doplnit) (dále jen „Místo plnění“). Před podpisem této Smlouvy Zhotovitel prověřil a seznámil se s Místem plnění a prohlašuje, že Místo plnění je vhodné pro provádění Díla a plně umožňuje provedení a dokončení Díla

7. Termín plnění

7.1 Provádění Díla začne na písemnou výzvu Objednatele doručenou Zhotoviteli a předmět Díla bude dokončen a předán nejpozději dne (doplnit), s tím, že takové převzetí bude Objednatelem písemně potvrzeno (dále jen „Termín plnění“).

8. Cena Díla

8.1 Konečná celková cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání Díla bez jakýchkoliv vad Zhotovitelem Objednateli činí podle dohody Stran této Smlouvy částku (doplnit),- Kč (slovy: (doplnit) korun českých) bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla bude navýšena o daň z přidané hodnoty (DPH), která bude účtována ve výši dle platných právních předpisů (uplatní se pouze u plátců DPH).

8.2 Cena Díla je cenou pevnou a konečnou, kterou lze měnit pouze písemnou dohodou obou Smluvních stran.

8.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že Cena Díla se vztahuje na veškeré náklady Zhotovitele nutné pro řádné provedení Díla v určeném čase, včetně všech nákladů, poplatků, daní, záruk, pojištění, závazků, rizik a odstranění vad.

8.4 Cena díla bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli na základě Zhotovitelem vystavené faktury, se splatností 30 dní, která bude doručena na adresu sídla Objednatele. Zhotovitel je oprávněn takovou fakturu vystavit až po řádném protokolárním předání Díla dle této Smlouvy.

8.5 Vyskytnou-li se na Díle vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí kromě obecných náležitostí dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

9. Vlastnictví a pojištění Díla

9.1 Vlastnické právo k jednotlivým částem Díla přejde na Objednatele okamžikem jeho protokolárního předání Objednateli Zhotovitelem.

9.2 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese až do doby protokolárního předání a převzetí Díla Objednatelem Zhotovitel.

9.3 Zhotovitel se zavazuje na své náklady uzavřít (doplnit vhodný druh pojištění po poradě s advokátem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem) pro veškerá rizika vyplývající z provádění Díla dle této Smlouvy.

9.4 Zhotovitel nejpozději do (doplnit) pracovních dnů po podpisu této Smlouvy předá Objednateli kopie platných pojistných smluv, pro Objednatele písemně přijatelných svou formou i obsahem, které budou zahrnovat pojištění uvedená v článku 9.3 této Smlouvy.

9.5 Zhotovitel doloží Certifikát Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnancům – vztahující se na odpovědnost Zhotovitele za způsobení smrti, zranění nebo nemoci způsobené při výkonu jakýchkoliv prací či poskytování služeb při provádění Díla.

9.6 Pojištění Zhotovitele uvedené v článku 9.3 výše bude platné a účinné až do dne předání zcela bezvadného a dokončeného Díla Zhotovitelem Objednateli, nebo do doby odstranění veškerých předmětů a materiálů z Místa plnění, podle toho, která z těchto událostí nastane později. Jakékoliv úpravy nebo dodatky k takovým pojistným smlouvám budou podléhat předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.

9.7 Veškeré pojistné smlouvy uzavřené za účelem zmíněným ve článku 9 této Smlouvy musí obsahovat podmínku, podle které má takové pojištění přednost před pojištěním Objednatele. Musí také obsahovat prohlášení pojistitele, ve kterém se písemně vzdají práva nebo nároku na jakoukoliv účast pojišťoven na straně Objednatele na případné pojistné události.

10. Odpovědnost za škodu

10.1 Do dne předání zcela bezvadného a dokončeného Díla (včetně odstranění veškerých případných vad uvedených v předávacím protokolu Zhotovitelem), ponese Zhotovitel veškerá rizika a bude odpovídat za jakékoliv škody na Díle (včetně zejména za krádež jakékoliv části Díla nebo materiálu, vybavení či strojů a zařízení umístěných na Místě plnění).

10.2 Zhotovitel je odpovědný za škodu způsobenou na skladovaném materiálu a vybavení. Zhotovitel je povinen zajistit takové podmínky při skladování, aby dostál své povinnosti předcházení škodám.

10.3 Za veškeré škody způsobené při užívání veřejných sítí a komunikací a veřejného majetku nese plnou odpovědnost Zhotovitel.

10.4 Odpovědnost za škodu se řídí obecnými ustanoveními Občanského.

11. Sankční ujednání

11.1 V případě porušení závazku Zhotovitele s předáním zcela bezvadného a dokončeného Díla v Termínu plnění je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši (doplnit) % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody z takového prodlení.

11.2 V případě porušení závazku Objednatele zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla dle této Smlouvy je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši (doplnit) % z Ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta nevylučuje nárok Zhotovitele na náhradu škody z takového prodlení

11.3 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do (doplnit) dnů ode dne obdržení písemné výzvy k jejich zaplacení, a to na účet uvedený v takové výzvě.

12. Odstoupení od Smlouvy

12.1 Objednatel může odstoupit od této Smlouvy v případě, pokud

 • a) Zhotovitel po písemném upozornění Objednatele v přiměřeně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním Díla, anebo Dílo nezačne provádět řádným způsobem; anebo
 • b) Zhotovitel je v prodlení s termínem plnění Díla po dobu delší než (doplnit) dnů.

12.2 Odstoupení od Smlouvy Objednatelem nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností Zhotovitele dle podmínek této Smlouvy.

12.3 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy také v případě, že druhá Smluvní strana vstoupí do likvidace nebo se Zhotovitel ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

13. Předání a převzetí Díla

13.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným a bezvadným provedením a předáním Objednateli v Místě plnění.

13.2 V den převzetí Díla budou Objednateli Zhotovitelem předány veškeré doklady potřebné k řádnému užívání Díla, jakož i veškeré zbývající či náhradní materiály a vybavení k zabudování do předmětu Díla v souladu s touto Smlouvou a platnými právními předpisy.

13.3 Písemným protokolárním převzetím Díla přechází nebezpečí škody na Díle ze Zhotovitele na Objednatele. Tímto ustanovením nejsou nijak dotčeny nároky Objednatele vyplývající z vadného plnění a z práv za záruku za jakost.

13.4 Objednatel není povinen převzít vadné nebo nedokončené Dílo, nicméně jestliže tak učiní, Zhotovitel bude mít povinnost uvést předmět Díla bez zbytečného odkladu do bezvadného stavu, anebo Dílo dokončit. V případě drobných vad, které samy o sobě či ve spojitosti nebrání jeho provozu a řádnému užívání, Objednatel Dílo převezme, Zhotovitel je však povinen tyto vady a nedodělky odstranit ve sjednané lhůtě se Zhotovitelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

14. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

14.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady Díla, které má v době jeho předání, a za vady vzniklé po této době, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti. V souladu s tím se Zhotovitel zaručuje, že materiály, výrobky a přístroje do Díla zabudované jsou v plném souladu s právními předpisy platnými v ČR, zejména s hygienickými a požárními normami, stavebními normami a předpisy o bezpečnosti práce a životním prostředí.

14.2 Zhotovitel je povinen v každé fázi této Smlouvy opravit veškeré vady Díla na své vlastní náklady.

14.3 V případě, že se na předmětu Díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu Díla se jedná, jak se vada projevuje, případně další informace podstatné pro posouzení vady Zhotovitelem. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li Objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

14.4 Zhotovitel poskytuje Objednateli smluvní záruku za množství, jakost a provedení prací provedených Zhotovitelem při provádění Díla po dobu (doplnit) měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného Díla Objednatelem podle článku 13.1 této Smlouvy.

14.5 Zhotovitel poskytuje Objednateli smluvní záruku za jakost materiálů použitých Zhotovitelem při provádění Díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu Díla, po dobu (doplnit) měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného Díla Objednatelem podle článku 13.1 této, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.

14.6 Pro uplatnění vad předmětu Díla podle tohoto článku platí ustanovení § 2161 a násl. Občanského zákoníku.

15. Změny předmětu díla

15.1 Jakékoliv změny v předmětu Díla oproti této Smlouvě musí být předem písemně odsouhlaseny oběma Smluvními stranami.

15.2 Odsouhlasené změny v předmětu Díla představují změnu Smlouvy, jež může být učiněna pouze dodatky chronologicky číslovanými a datovanými a výslovně se odvolávajícími na tuto Smlouvu.

Postup v případě změny v množství nebo kvalitě

15.3 Změny v množství nebo kvalitě mohou být důvodem ke změně termínu dokončení Díla, pouze po schválení Objednatelem. Taková změna Termínu dokončení Díla bude upravena přiměřeně rozsahu změny v množství nebo kvalitě, a to formou dodatku Smlouvy.

15.4 Návrh dodatku Smlouvy předkládá Zhotovitel k odsouhlasení Objednateli včetně všech změnových listů, které jsou v dodatku Smlouvy zahrnuty.

16. Duševní vlastnictví

16.1 Pokud Zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

16.2 Veškeré písemné informace, výkresy a elektronické záznamy, které Zhotovitel obdržel od Objednatele, a veškeré kopie se považují za výlučné vlastnictví Objednatele a budou Zhotovitelem vráceny při předání Díla.

16.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této Smlouvy oprávnění, tj. licenci, užít jakékoli plnění, k němuž se zavázal podle této Smlouvy i jejími případnými změnami a které je nebo bude chráněno autorským právem v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, včetně úprav jeho názvu, a dále oprávnění převést jakékoliv z výše uvedených práv na třetí osoby (bez nutnosti získání souhlasu Zhotovitele).

16.4 Licence podle článku 16.3 této Smlouvy je poskytnuta za odměnu ve výši (doplnit),- Kč. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas postoupit udělená práva formou podlicenční (či jiné) smlouvy na třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou licence nebo podle příslušných ustanovení Autorského zákona o zaměstnaneckých dílech), v rozsahu potřebném podle článků 16.3 a 15.4 této Smlouvy právo vykonávat majetková práva k autorským dílům jeho zaměstnanců a/nebo spolupracujících osob, která budou Zhotovitelem použita při provádění Díla podle této Smlouvy a dále oprávnění výkon těchto práv převést formou postoupení licence na Objednatele. Jakékoli finanční závazky Zhotovitele vůči jeho zaměstnancům a/nebo vůči spolupracujícím osobám, které by v souvislosti s postoupením licence přešly na Objednatele, budou uhrazeny Zhotovitelem. Předáním příslušné části Díla Zhotovitel bez dalšího převádí právo na výkon takových autorských práv na Objednatele.

17. Další ujednání, vyšší moc

17.1 V případě, že by Zhotovitel od Objednatele převzal nějakou věc za účelem jejího zapracování při provádění Díla, odpovídá za ni jako skladovatel a to od doby převzetí.

17.2 Pokud je kterákoliv Strana této Smlouvy zbavena možnosti plnit nebo je v prodlení s plněním jakýchkoliv svých povinností podle této Smlouvy (včetně zejména povinnosti zahájit, pokračovat a dokončit provádění Díla) v důsledku události vyšší moci, pak takovou skutečnost písemně oznámí druhé Straně ihned, jakmile je to možné, s podrobným popisem podstaty a veškerých příslušných záležitostí souvisejících s takovou událostí vyšší moci (společně s takovými důkazy o takové události vyšší moci, které může odůvodněně podat) a s uvedením období, po které lze odůvodněně očekávat trvání takového zbavení možnosti plnit nebo prodlení. Postižená Strana vyvine maximální úsilí k odstranění či překonání takové události vyšší moci co nejdříve je to možné. Bez omezení článku 17.3 této Smlouvy, pokud Strana v plném rozsahu a nepřetržitě dodržovala své povinnosti vyplývající z tohoto článku Smlouvy, pak bude vyvázána z plnění svých příslušných nesplněných povinností podle této Smlouvy ode dne takového oznámení do doby, kdy taková událost vyšší moci přestane existovat.

17.3 Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala, a zahrnuje zejména:

 • a) válku, válečný stav nebo válečnické operace (ať je vyhlášen válečný stav či nikoli), invazi, zásah cizího nepřítele a občanskou válku;
 • b) povstání, revoluci, rebelii, vzpouru, uchvácení občanské nebo vojenské vlády, spiknutí, nepokoje, občanskou neposlušnost a teroristické činy;
 • c) stávku, sabotáž, blokádu, embargo, dovozová omezení České republiky;
 • d) přírodní katastrofu nebo fyzickou pohromu.

17.4 Pro vyloučení pochybností, událost vyšší moci nezahrnuje neplnění dodavatelů nebo subdodavatelů Zhotovitele a dále nezahrnuje nepříznivé klimatické podmínky (jiné než ty, které jsou mimořádně nepříznivými a které se za případ vyšší moci považují).

18. Právní vztahy

18.1 Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku.

19. Závěrečná ustanovení

19.1 Platnost a účinnost této Smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

19.2 Tato Smlouva je jedinou a úplnou dohodou Smluvních stran o provedení předmětu Díla. Smlouva může být měněna a doplňována toliko po vzájemné dohodě Stran písemnými dodatky. Dodatek ke Smlouvě musí být chronologicky číslován a datován, výslovně se odvolávat na tuto Smlouvu a musí být podepsán osobami oprávněnými jednat za obě Smluvní strany.

19.3 Jsou-li, nebo stanou-li se, některá ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by v této Smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají Smluvní strany takové platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. V případě, že se některé ustanovení Smlouvy ukáže být zdánlivým (nicotný právní akt), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této Smlouvy dle ust. § 576 Občanského zákoníku. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr Stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.

19.4 Práva Objednatele a Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy se promlčí ve lhůtě 4 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno příslušnou Smluvní stranou poprvé.

19.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (2) vyhotoveních s platností originálu. Každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení této Smlouvy.

19.6 Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany.

19.7 Veškeré přílohy připojené k této Smlouvě tvoří její nedílnou součást. V případě rozporu znění této Smlouvy se zněním příloh k této Smlouvě mají ustanovení této Smlouvy přednost.

19.8 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě a v souvislosti s touto Smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že základní podmínky této Smlouvy vyplývají ze vzájemné dohody Smluvních stran, kdy každá měla možnost jednotlivá ustanovení této Smlouvy změnit.

19.9 Smluvní strany výslovně prohlašují, každá samostatně, že jsou oprávněny tuto Smlouvu uzavřít a plnit, a jsou si vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek či jiných okolností, které by zakládaly neplatnost tohoto dokumentu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

Za Objednatele:                                                                Za Zhotovitele:

Podpis: ____________________________                                  Podpis: _____________________

Jméno:                                                                              Jméno:

Funkce:                                                                             Funkce:

Seznam příloh

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

Vzor ke stažení: Smlouva o dílo

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme