Vzor: Smlouva o nájmu movité věci

Vzor smlouvy o nájmu movité věci. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Tento typ smlouvy zapracovává veškeré náležitosti vyžadované občanským zákoníkem v ust. § 2201 a násl. Smluvní vzor je nastaven tak, aby si strany jednoduše mohly smlouvu upravit, a to bez složitých změn. Smlouvu tak bude možné použít například pro nájem automobilu, stavební techniky nebo cateringových souprav.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Vzor ke stažení: Smlouva o nájmu movité věci

Smlouva o nájmu movité věci

uzavřená podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit)

(dále jen „pronajímatel“)

a

1.2 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

(dále jen „nájemce“)

pronajímatel a nájemce dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu movité věci

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je přenechání předmětu nájmu pronajímatelem nájemci, aby jej nájemce užíval a platil za to pronajímateli nájemné.

2.2 Pronajímatel tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví nezuživatelnou věc (doplnit) (zde doplnit přesný popis nezuživatelné věci) (dále jen „předmět nájmu“).

2.3 Pronajímatel i nájemce souhlasně prohlašují, že je předmět nájmu na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně popsán, aby nemohl být zaměněn s jinou věcí.

2.4 Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci užívání předmětu nájmu podle této smlouvy za účelem obvyklým (např. dále: zde doplnit obvyklý účel nájmu).

2.5 Nájemce tímto potvrzuje, že mu předmět nájmu byl pronajímatelem předán při podpisu této smlouvy spolu se všemi potřebnými doklady a příslušenstvím. / Pronajímatel se zavazuje předat předmět nájmu nájemci do 10 dnů od podpisu této smlouvy, a o této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán předávací protokol.

2.6 Pronajímatel touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených přenechává předmět nájmu nájemci do nájmu, nájemce touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět nájmu od pronajímatele přijímá do nájmu.

2.7 Smluvní strany potvrzují, že si předmět nájmu před jejím předáním prohlédly a že je věc přenechána nájemci ve stavu způsobilém k užívání, tj. na předmětu nájmu nejsou žádné nedostatky s výjimkou těchto vad: (pokud věc má vady)

3. Trvání nájmu, nájemné

3.1 Doba trvání nájmu se sjednává na dobu určitou …../ neurčitou.

3.2 V případě, nesdělí některá ze stran druhé smluvní straně do jednoho měsíce přede dnem, jímž má doba trvání nájmu skončit, že na jejím prodloužení nemá zájem, prodlužuje se doba trvání nájmu vždy o …. měsíce. (uplatní se zpravidla při nájmu na dobu určitou, jedná se o tzv. automatickou prolongaci nájmu).

3.3 Nájemné za předmět nájmu je stanoveno dohodu smluvní stran a činí ……. Kč měsíčně.

3.4 Nájemné je splatné vždy k 15 dni příslušeného kalendářního měsíce předem na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

3.5 Náklady na provoz předmětu nájmu (což představuje zejména obvyklé náklady spojené s věcí – doporučujeme na tomto místě specifikovat provozní náklady předmětu nájmu) nese nájemce. Náklady na údržbu předmětu nájmu nad rámec provozních nákladů, specifikovaných v předchozí větě, což představuje udržování ve stavu způsobilém řádného užívání za účelem uvedeným v této smlouvě, jakož i plnění případných daňových a poplatkových povinností z titulu provozovatele či uživatele předmětu nájmu, nese nájemce / pronajímatel. Nájemce je povinen průběžně hradit náklady, specifikované v předchozí větě, jakmile se vyskytne jejich potřeba a pronajímatel je povinen tyto náklady nájemci nahradit vždy do 15 dnů poté, co jej k tomu nájemce vyzve a jejich úhradu pronajímateli prokáže (např: výdajovým pokladním dokladem, prokazujícím platbu provedenou nájemcem). Povinnost pronajímatele nahradit účelně vynaložené náklady na předmět nájmu nájemcem trvá i po ukončení smluvního vztahu mezi smluvními stranami.

3.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení nájemce s úhradou nájemného dle této smlouvy, povinnost nájemce zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši ……… % z dlužné částky za každý den prodlení.

3.7 Pokud se pronajímatel/nájemce dostane do prodlení s hrazením účelně vynaložených nákladů na provoz předmětu nájmu, je pronajímatel/nájemce povinen uhradit nájemci/pronajímateli smluvní pokutu ve výši ….% z dlužné částky za každý den prodlení.

3.8 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

3.9 Povinností zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

3.10 Povinnost zaplatit smluvní pokutu dle této smlouva trvá i po ukončení této smlouvy.

4. Další ujednání v souvislosti s nájmem

4.1 Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu třetím osobám.

4.2 Nebezpečí škody na předmětu nájmu nese pronajímatel, s výjimkou případů, kdy škodu způsobil nájemce.

4.3 Nájemce je povinen věc chránit před poškozením, ztrátou či zničením. Nájemce je povinen pojistit předmět nájmu proti škodě na něm, a to nejpozději do …………., přičemž pojistná částka musí činit nejméně …………….,- Kč a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch pronajímatele. Náklady na sjednání a hrazení tohoto pojištění se zavazuje nést nájemce.

4.4 Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu změny bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

4.5 Nájemce je povinen umožnit pronajímateli kontrolu předmětu nájmu, oznámí-li mu pronajímatel v přiměřené době den kontroly předmětu nájmu. Pronajímatel je oprávněn vykonávat kontrolu v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jejího účelu a v době, která nenarušuje užívání předmětu nájmu nájemcem.

4.6 Stane-li se věc nezpůsobilá k obvyklému užívání, je nájemce povinen o této skutečnosti informovat pronajímatele bez zbytečného odkladu.

5. Prohlášení pronajímatele

5.1 Pronajímatel odpovídá za vady předmětu nájmu zjevné, skryté i právní, které předmět nájmu vykazuje v době jeho odevzdání nájemci, byť se projeví později. Pokud se předmět nájmu po uzavření této smlouvy ukáže nezpůsobilý k obvyklému užívání dle této smlouvy, má nájemce právo požadovat po pronajímateli odstranění vad tomu bránících, nebo předmět nájmu pronajímateli vrátit a žádat po něm odevzdání jiné věci, kvalitativně a funkčně shodné či zaměnitelné s předmětem nájmu, k užívání za podmínek sjednaných touto smlouvou.

5.2 Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu nájmu, že na něm neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem nájmu podle této smlouvy nakládat. Prohlašuje dále, že předmět nájmu nemá žádné vady, které by bránily jeho řádnému užívání a že je předmět nájmu k obvyklému užívání způsobilý. / Pronajímatel výslovně upozorňuje nájemce na následující právní či faktické vady předmětu nájmu: …………………………………………… Tyto vady však nebrání řádnému užívání předmětu nájmu.

6. Ukončení smlouvy

6.1 Tato smlouva může ukončena následujícím způsobem:

  • (a) uplynutím doby;
  • (b) výpovědí;
  • (c) odstoupením od smlouvy;
  • (d) zánikem předmětu nájmu.

6.2 Smlouva končí uplynutím doby v případě, že smluvní strany sdělila druhé smluvní straně, že nemá zájem na prodloužení doby trvání smlouvy.

6.3 Obě smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí  ……….měsíce a začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi. Je možné tuto část vynechat, pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou.

6.4 Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

6.5 Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje na straně nájemce porušení i jen některé jednotlivé povinnosti, uvedené v čl. 4 této smlouvy, bude-li nájemce užívat předmět nájmu za jiným účelem, než který je uveden v této smlouvě, anebo ocitne-li se nájemce opakovaně v prodlení s úhradou nájemného, k jehož placení je povinen dle této smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6.6 Za podstatné porušení smluvních povinností se na straně pronajímatele považuje, ukáže-li se nepravdivé některé prohlášení pronajímatele, uvedené v čl. 5 smlouvy.

6.7 Smluvní strany se dohodly, že účinky odstoupení nastávají dnem doručení, a že smluvní strany nejsou povinny vracet si vzájemná poskytnutá plnění před doručením odstoupení (účinky odstoupení nastávají dle dohody stran ex tunc).

6.8 Po doručení odstoupení od smlouvy je nájemce povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli i se všemi doklady a příslušenstvím bez zbytečného odkladu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemnou formou.

7.2 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník a ostatními právními předpisy České republiky.

7.3 Práva a povinnosti strany vyplývající z této smlouvy může smluvní strana postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.

7.4 Jsou-li, nebo stanou-li se, některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by v této smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají smluvní strany takové platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. V případě, že se některé ustanovení smlouvy ukáže být zdánlivým (nicotný právní akt), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy dle ustanovení § 576 občanského zákoníku. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.

7.5 Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

7.6 Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V (doplnit) dne (doplnit)                                          V (doplnit) dne (doplnit)

________________________                                  ________________________

pronajímatel                                                               nájemce

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

Vzor ke stažení: Smlouva o nájmu movité věci

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme