Vzor: Smlouva o obchodním zastoupení

Vzor smlouvy o obchodním zastoupení. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Smlouva o obchodním zastoupení

uzavřená podle § 2483 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 (Obchod. firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či dat. nar.: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (doplnit funkci)

bankovní spojení: (doplnit název banky)

číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „zastoupený“)

a

1.2 (Jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo: (doplnit)

IČO: (doplnit)

DIČ: (doplnit)

bankovní spojení: (doplnit název banky)

číslo účtu: (doplnit)

(dále jen „obchodní zástupce“)

zastoupený a obchodní zástupce společně dále téže jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o obchodním zastoupení (dále jako „smlouva“).

2. Úvodní ustanovení

2.1 Zastoupený je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je především (doplnit). Zastoupený vykonává své obchodní aktivity zejména na území (doplnit).

2.2 Obchodní zástupce je nezávislým podnikatelem, který má zájem dlouhodobě vykonávat činnost směřující ke sjednávání a uzavírání níže uvedených obchodů, a to jménem zastoupeného a na jeho účet.

2.3 Zastoupený je/není oprávněn ustanovit pro níže uvedenou smluvní oblast další zástupce, jakož i uzavírat obchody přímo.

3. Předmět smlouvy

3.1 Obchodní zástupce se zavazuje, že bude pro zastoupeného dlouhodobě vyvíjet činnost směřující k uzavírání (doplnit) smluv, zejména (doplnit specifikaci obchodní činnosti, smluvních partnerů apod.) (dále jako „obchody“). Tyto činnosti směřující k uzavírání obchodů provádí obchodní zástupce v níže uvedeném rozsahu a za níže sjednaných podmínek.

3.2 Obchodní zástupce je povinen vyvíjet činnost specifikovanou v této smlouvě na území (doplnit).

3.3 Zastoupený se zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci za činnost dle odstavce 3.1. této smlouvy níže sjednanou provizi.

4. Provize

4.1 Obchodní zástupce má nárok na provizi ze všech obchodů, které byly uzavřeny mezi zastoupeným a zákazníky, a jehož uzavření obchodní zástupce zprostředkoval.

4.2 Provize obchodního zástupce činí (doplnit) % z celkové ceny obchodu dle smlouvy uzavřené mezi zastoupeným a zákazníkem.

4.3 Nárok na provizi vzniká obchodnímu zástupci za podmínky, že zastoupený splní závazek nebo je povinen jej splnit anebo pokud splní závazek ze smlouvy zákazník.

4.4 Výpočet provize provede zastoupený vždy za uplynulé kalendářní čtvrtletí (možné zvolit jinou frekvenci). Zastoupený předá obchodnímu zástupci výpočet, který je provedený na základě podkladů o provizních obchodech. Provize je splatná nejpozději do konce měsíce, který následuje po kalendářním čtvrtletí (Popř.: Provize je splatná ke dni (doplnit)).

4.5 Pokud zaniklo obchodní zastoupení, má obchodní zástupce nárok na provizi, pokud byl obchod uskutečněn především v důsledku jeho činnosti.

4.6 Nárok na provizi nevzniká v případě, kdy byl obchodní zástupce činný při uzavírání obchodu jako obchodní zástupce pro osobu, s níž zastoupený uzavřel obchod. Nárok na provizi nevzniká ani v případě, kdy provize náleží předchozímu obchodnímu zástupci dle odst. 4.5. této smlouvy.

4.7 Platba provize se provádí bezhotovostním převodem, a to na bankovní účet obchodního zástupce vedený u (doplnit) banky, číslo účtu (doplnit).

4.8 Smluvní strany se dohodly, že provize zahrnuje veškeré náklady spojené s činností obchodního zástupce.

5. Povinnosti zastoupeného

5.1 Zastoupený se zavazuje obstarat a obchodnímu zástupci sdělit veškeré údaje nezbytné k plnění jeho povinností dle této smlouvy.

5.2 Zastoupený se zavazuje poskytnout obchodnímu zástupci nezbytnou dokumentaci vztahující se k předmětu obchodů, zejména je zastoupený povinen předat obchodnímu zástupci propagační materiály, letáky, apod. Zastoupený se také zavazuje obchodnímu zástupci předat všechny podklady a věci potřebné pro plnění jeho povinností.

5.3 Zastoupený je povinen obchodnímu zástupci bez zbytečného odkladu sdělit, zda obstaraný obchod přijal, nebo odmítl, popřípadě zda jej nesplnil a poskytnout podklady pro vyúčtování provize.

5.4 Zastoupený je povinen sdělit obchodnímu zástupci informace nezbytné k plnění závazků, zejména v rozumné době sdělit obchodnímu zástupci, že předpokládá významné snížení rozsahu činnosti oproti tomu, co by mohl obchodní zástupce rozumně očekávat.

5.5 Zastoupený je povinen zaplatit obchodnímu zástupci provizi.

6. Povinnosti obchodního zástupce

6.1 Obchodní zástupce je povinen vykonávat svou činnost s odbornou péčí, dbá zájmů zastoupeného a postupuje ve shodě s pověřením a rozumnými pokyny zastoupeného.

6.2 Obchodní zástupce je povinen zastoupeného informovat o nezbytných údajích, které se dozvěděl v souvislosti s plněním svých povinností a které s tímto plněním souvisí. Stejně tak je povinen sdělit zastoupenému údaje o vývoji relevantního trhu.

6.3 Obchodní zástupce je povinen zajistit a předkládat závazné poptávky zákazníků a předat je neprodleně zastoupenému k posouzení.

6.4 Obchodní zástupce je povinen uzavírat obchody jménem zastoupeného, popřípadě navrhovat uzavření obchodů se zákazníky, u nichž jsou předpoklady, že své závazky splní. Obchodní zástupce však za splnění závazků neručí.

6.5 Obchodní zástupce je povinen po potřebnou dobu uchovat doklady významné pro ochranu oprávněných zájmů zastoupeného, které získal při své činnosti.

6.6 Obchodní zástupce je povinen bez zbytečných odkladů sdělit zastoupenému, že nemůže vykonávat svou činnost.

7. Konkurenční doložka

7.1 Smluvní strany si sjednávají konkurenční doložku ve smyslu ustanovení § 2518 občanského zákoníku, dle které se obchodní zástupce zavazuje zdržet po dobu (doplnit, maximální doba je ze zákona 2 roky) po ukončení smlouvy jakékoliv činnosti, která by měla soutěžní povahu ve vztahu k obchodní činnosti zastoupeného, zejména pak ve vztahu k činnosti, kterou pro zastoupeného sám vykonával. Konkurenční doložka se vztahuje na území (doplnit).

7.2 V případě porušení konkurenční doložky je obchodní zástupce povinen zaplatit zastoupenému smluvní pokutu ve výši (doplnit) Kč za každé jednotlivé porušení, přičemž uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce nemá vliv na uplatnění náhrady škody dle občanského zákoníku.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tato smlouva se sjednává na dobu (zvolit neurčitou/ určitou, a to do …………)

8.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

8.3 Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

8.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

V _________ dne _________                                  V _________ dne _________

________________________                                  ________________________

               zastoupený                                                           obchodní zástupce

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme