Vzor: Smlouva o postoupení pohledávky

Vzor smlouvy o postoupení pohledávky. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Smlouvou o postoupení pohledávky převádí postupitel svou stávající pohledávku vůči dlužníkovi i bez jeho souhlasu na postupníka, tedy na nového věřitele. Smluvní vzor zahrnuje náležitosti upravené ust. § 1879 a násl. občanského zákoníku.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Vzor ke stažení: Smlouva o postoupení pohledávky

Smlouva o postoupení pohledávky

uzavřená podle § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

(dále jen „postupitel“)

a

1.2 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

(dále jen „postupník“)

postupitel a postupník dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o postoupení pohledávky

2. Předmět smlouvy

2.1 Postupitel prohlašuje, že má vůči dlužníkovi (doplnit identifikaci dlužníka – fyzické či právnické osoby) (dále jen „dlužník“), pohledávku vyplývající (zde doplnit přesný popis pohledávky, důvod jejího vzniku, atd.), znějící na částku (doplnit),-Kč (slovy: (doplnit korun českých) s úrokem z prodlení ve výši (doplnit) % ročně od (doplnit) do zaplacení (dále jen „pohledávka“).

2.2 Veškeré doklady vztahující se k pohledávce a osvědčující její existenci, tj. kopie jednotlivých dokladů prokazující titul pohledávky postupitele a kopie např. vystavených faktur, (zde nutno specifikovat doklady, na základě kterých pohledávka vznikla) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

2.3 Postupník výslovně prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se všemi doklady, uvedenými v odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to v jejich originální podobě.

2.4 Postupitel výslovně prohlašuje, že pohledávka specifikovaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy je způsobilá ve smyslu ust. § 1881 občanského zákoníku k postoupení, zejména že jejímu převodu na postupníka nebrání žádná předchozí ani současná dohoda věřitele s dlužníkem.

3. Úplata za postoupení pohledávky

3.1 Postupitel touto smlouvou pohledávku s příslušenstvím a se všemi právy s ní spojenými postupuje na postupníka úplatně, a to za částku (doplnit),- Kč s DPH (DPH závisí na postavení postupitele a postupníka). (lze postoupit pohledávku i bezplatně) Postupník přijímá pohledávku do svého vlastnictví. Na základě této smlouvy se postupník stane věřitelem ohledně postoupené pohledávky a vstoupí do všech práv a povinností postupitele jako věřitele dlužníka.

3.2 Cena za postoupení pohledávky je splatná do 10 dnů od podpisu této smlouvy. (lze zvolit i jinou dobu splatnosti)

3.3 Smluvní strany se dohodly, že postupitel odpovídá postupníkovi za dobytnost pohledávky až do výše přijaté úplaty. Postupník si je vědom, že pohledávka nemusí být dobytná.

4. Další ujednání

4.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se druhé smluvní strany, zejména o ustanoveních a podmínkách této smlouvy, o identitě třetích osob spolupracujících se smluvními stranami, charakteru této spolupráce a vztazích s třetími stranami vůbec.

4.2 Postupník se dále zavazuje nakládat s postoupenou pohledávkou a informacemi tak, aby nepoškodil dobrou pověst postupitele.

4.3 O postoupení pohledávky postupitel vyrozumí dlužníka bezodkladně po podpisu této smlouvy.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemnou formou.

5.2 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními právními předpisy České republiky.

5.3 Jsou-li, nebo stanou-li se, některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by v této smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení smlouvy sjednají smluvní strany takové platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. V případě, že se některé ustanovení smlouvy ukáže být zdánlivým (nicotný právní akt), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy dle ustanovení § 576 občanského zákoníku. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.

5.4 Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

5.5 Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V _________ dne _________                                  V _________ dne _________

________________________                                  ________________________

                postupitel                                                   postupník

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

Vzor ke stažení: Smlouva o postoupení pohledávky

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme