Vzor: Smlouva o výpůjčce

Vzor smlouvy o výpůjčce, tedy o bezplatném přenechání nezuživatelné věci k dočasnému užívání. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Smlouvou o výpůjčce si strany ujednávají, že jedna z nich přenechá té druhé nezuživatelnou věc a umožní druhé smluvní straně její užívání. Oproti nájmu se výpůjčka poskytuje bezplatně, nicméně může být například součástí nájemního vztahu, kdy si podnikatelé ujednají nájem kanceláře, jehož součástí je možnost zdarma užívat kancelářské vybavení. Smlouva o výpůjčce je upravena v ust. § 2193 a násl. občanského zákoníku.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Smlouva o výpůjčce

uzavřená podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 (Obchodní firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či datum narození: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), funkce (doplnit)

(dále jen „půjčitel“)

a

1.2 (Obchodní firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či datum narození: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), funkce (doplnit)

(dále jen „vypůjčitel“)

půjčitel a vypůjčitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o výpůjčce.

2. Předmět smlouvy

2.1 Půjčitel tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví nezuživatelnou věc (doplnit) (zde doplnit přesný popis nezuživatelné věci) (dále jen „věc).

2.2 Půjčitel tímto přenechává bezplatně vypůjčiteli věc k dočasnému užívání na dobu (doplnit) měsíců ode dne podpisu této smlouvy, nejpozději do (doplnit).

2.3 Vypůjčitel tímto potvrzuje, že mu věc byla půjčitelem předána při podpisu této smlouvy.

2.4 Smluvní strany potvrzují, že si věc před jejím předáním prohlédly a že je věc přenechána vypůjčiteli ve stavu způsobilém k užívání, tj. na věci nejsou žádné nedostatky s výjimkou těchto vad: (pokud věc má vady).

3. Další ujednání v souvislosti s výpůjčkou

3.1 Vypůjčitel je oprávněn užívat věc výlučně sám a v souladu s účelem, ke kterému věc obvykle slouží. (případně specifikovat speciální možnosti užívání věci) Vypůjčitel je povinen užívat věc pro účel (lze stanovit účel, toto však není nutné).

3.2 Vypůjčitel hradí všechny obvyklé náklady spojené s užíváním věci. Dále je vypůjčitel povinen věc chránit před poškozením, ztrátou či zničením.

3.3 Stane-li se věc nezpůsobilá k obvyklému užívání, je vypůjčitel povinen o této skutečnosti informovat půjčitele bez zbytečného odkladu.

3.4 Půjčitel je oprávněn žádat předčasné vrácení věci, pokud ji vypůjčitel používá v rozporu se smlouvou. Půjčitel nemá právo z jiného důvodu požadovat předčasné vrácení věci. (lze stanovit, že půjčitel má právo požadovat předčasné vrácení věci kdykoliv)

3.5 Za škodu způsobenou užíváním věci třetím osobám po dobu trvání smlouvy odpovídá vypůjčitel. Stejně tak vypůjčitel nese odpovědnost za škodu způsobenou na věci jednáním třetích osob po dobu trvání smlouvy.

3.6 Po uplynutí sjednané doby dle této smlouvy, či v případě předčasného vrácení věci je vypůjčitel povinen vrátit věc půjčiteli bez zbytečného odkladu a společně se všemi doklady (pokud nějaké doklady s věcí souvisí). O vrácení věci sepíší smluvní strany písemný protokol, v němž zaznamenají stav předávané věci, včetně případných nedostatků či vad.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemnou formou.

4.2 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy České republiky.

4.3 Jsou-li, nebo stanou-li se, některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo chybí-li v této smlouvě některá ustanovení, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají smluvní strany takové platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. V případě, že se některé ustanovení smlouvy ukáže být zdánlivým (nicotný právní akt), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy dle ustanovení § 576 občanského zákoníku. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.

4.4 Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

4.5 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V _________ dne _________                                  V _________ dne _________

________________________                                  ________________________

                půjčitel                                                                  vypůjčitel

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme