Vzor: Smlouva o zápůjčce

Vzor smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků a způsobech vrácení. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Smlouvu o zápůjčce smluvní strany uzavřou tehdy, když se zapůjčitel zaváže přenechat jinému zastupitelnou věc, aby ji užil podle libosti, a druhá strana se zaváže po čase vrátit věc stejného druhu. Typicky se tento smluvní typ použije pro finanční zápůjčky. Za zapůjčení lze sjednat úroky. Smlouvu o zápůjčce upravuje občanský zákoník v ust. § 2390 a násl.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Podbarvené části označují alternativní znění vzoru.

Smlouva o zápůjčce

uzavřená podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 jméno a příjmení: (doplnit)

datum narození: (doplnit)

bydliště: (doplnit)

(dále také jen „zapůjčitel“)

a

1.2 jméno a příjmení: (doplnit)

datum narození: (doplnit)

bydliště: (doplnit)

(dále také jen „vydlužitel“)

zapůjčitel a vydlužitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zápůjčce.

2. Předmět smlouvy

2.1 Zapůjčitel se podpisem smlouvy o zápůjčce zavazuje poskytnout vydlužiteli peněžní prostředky ve výši (doplnit),- Kč (slovy: (doplnit) korun českých) (dále také „zápůjčka“) a vydlužitel se podpisem smlouvy o zápůjčce zavazuje předanou zápůjčku zapůjčiteli vrátit způsobem, za podmínek a ve lhůtě stanovené níže v této smlouvě o zápůjčce.

2.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že zapůjčitel poskytne vydlužiteli zápůjčku nejpozději do (doplnit).

2.3 Zapůjčitel poskytne vydlužiteli zápůjčku tak, že odešle nebo zajistí odeslání zápůjčky na účet vydlužitele (doplnit) pod VS (doplnit) vedený (doplnit). Dnem odeslání zápůjčky z účtu zapůjčitele je zápůjčka vydlužiteli poskytnuta. / Nebo lze sjednat předání zápůjčky vydlužiteli v hotovosti, o čemž smluvní strany mezi sebou sepíší předávací protokol.

2.4 Zapůjčitel s vydlužitelem se dohodli na úročení zápůjčky, přičemž úrok z poskytnuté zápůjčky si smluvní strany dohodly ve výši (doplnit) % (slovy: (doplnit) procent) ročně. Vydlužitel se zavazuje sjednaný úrok ze zápůjčky zapůjčiteli zaplatit vždy k (doplnit) každého roku za uplynulé roční období  

2.5 Vydlužitel se zavazuje zapůjčiteli vrátit zápůjčku spolu se sjednanými úroky touto smlouvou o zápůjčce nejpozději do (doplnit), a to v pravidelných týdenních/měsíčních/ročních splátkách ve výši (doplnit) Kč (slovy: (doplnit) korun českých) splatných vždy k (doplnit)/jednorázově. Zápůjčka je splatná v hotovosti v sídle zapůjčitele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. (je možné rovněž sjednat vrácení zápůjčky bezhotovostně zasláním na uvedený účet zapůjčitele).

3. Další smluvní ujednání

3.1 V případě, že vydlužitel bude v prodlení s úhradou zápůjčky zapůjčiteli, zavazuje se vydlužitel platit zapůjčiteli od prvního dne prodlení s úhradou zápůjčky vedle úroků sjednaných dle článku 2 odst. 2.4 této smlouvy o zápůjčce i úroky z prodlení ve výši (doplnit) Kč (slovy: (doplnit) korun českých) denně z dlužné částky.

3.2 (Lze sjednat účel zápůjčky včetně sankce v případě porušení smluvního ujednání) Peněžní prostředky budou vydlužiteli na základě této smlouvy o zápůjčce poskytnuty výlučně za účelem (doplnit). V případě, že vydlužitel použije zápůjčku v rozporu se sjednaným účelem v tomto odstavci smlouvy o zápůjčce, zavazuje se zápůjčku včetně sjednaných úroků v článku 2. odst. 2.4 této smlouvy o zápůjčce vrátit zapůjčiteli, a to do (doplnit) dnů ode dne, kdy bude o vrácení zápůjčky zapůjčitelem písemně požádán.

3.3 (Lze sjednat další fakultativní ujednání smlouvy o zápůjčce, a to dle konkrétních potřeb smluvních stran, uvedeny jsou dále příklady některých z nich)

Vydlužitel se vzdává svého práva odstoupit od této smlouvy o zápůjčce a rovněž se vzdává práva smlouvu o zápůjčce vypovědět a rovněž tak se předem vzdává práva domáhat se zrušení závazku.

Vydlužitel se vzdává svého práva domáhat se neplatnosti či nepřiměřenosti či zrušení kteréhokoliv ustanovení této smlouvy o zápůjčce či se domáhat předčasného splacení zápůjčky.

Vydlužitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností a smluvní strany vylučují ustanovení §1764 a §1766 občanského zákoníku.

Vydlužitel není oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku za zapůjčitelem oproti jakýmkoliv pohledávkám zapůjčitele za vydlužitelem bez písemného souhlasu zapůjčitele.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Změny této smlouvy o zápůjčce lze činit pouze po dohodě obou stran písemnou formou.

4.2 Tato smlouva o zápůjčce, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy o zápůjčce nebo v souvislosti s ní, se řídí občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy České republiky.

4.3 Jsou-li, nebo stanou-li se, některá ustanovení této smlouvy o zápůjčce zcela nebo zčásti neplatnými, nebo chybí-li v této smlouvě některá ustanovení, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají smluvní strany takové platné ustanovení smlouvy o zápůjčce, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. V případě, že se některé ustanovení smlouvy o zápůjčce ukáže být zdánlivým (nicotný právní akt), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy o zápůjčce dle ustanovení § 576 občanského zákoníku. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.

4.4 Tato smlouva o zápůjčce je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

4.5 Smluvní strany po přečtení této smlouvy o zápůjčce prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva o zápůjčce byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V _________ dne _________                                  V _________ dne _________

________________________                                  ________________________

                zapůjčitel                                                               vydlužitel

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme