Vzor: Smlouva o zprostředkování

Vzor smlouvy o zprostředkování. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zaváže vůči zájemci, že mu za provizi umožní a zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Podbarvené části označují alternativní znění vzoru.

Smlouva o zprostředkování

uzavřená podle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1.     Smluvní strany

1.1    (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a:  (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „zprostředkovatel“)

a

1.2    (Firma či jméno a příjmení):  (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a:  (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „zájemce“)

zprostředkovatel a zájemce dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zprostředkování

2.   Úvodní ustanovení

2.1  Zprostředkovatel je podnikatelem v oblasti (doplnit).

2.2  Zájemce má zájem na (doplnit; např. uzavření nájemní smlouvy s třetí osobou).

3.    Předmět smlouvy

3.1  Zprostředkovatel se zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření (určité) smlouvy (doplnit specifikaci smlouvy, včetně předmětu smlouvy) s třetí osobou (dále jen „zprostředkovávaná smlouva“).

3.2  Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za zprostředkování zprostředkovávané smlouvy provizi.

4.    Provize

4.1  Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za zprostředkování zprostředkovávané smlouvy s třetí osobou provizi ve výši (doplnit) (slovy: ……………………. korun českých) (dále jen „provize“).

4.2  Provize zahrnuje veškeré náklady zprostředkovatele spojené se zprostředkováním zprostředkovávané smlouvy.

4.3  Provize je splatná dnem uzavření zprostředkovávané smlouvy.

4.4  Zprostředkovatel nemá právo na provizi, ani její část, je-li činný také pro druhou stranu zprostředkovávané smlouvy.

4.5  Právu zprostředkovatele na provizi není na újmu, byla-li zprostředkovávaná smlouva uzavřena nebo splněna až po zániku závazku z této smlouvy o zprostředkování.

5.    Podmínky zprostředkování

5.1  Zájemce požaduje, aby mu zprostředkovatel navrhl k uzavření smlouvu (doplnit speciální podmínky předmětu zprostředkovávané smlouvy).

6.    Práva a povinnosti zprostředkovatele

6.1  Zprostředkovatel je povinen vykonávat aktivně zprostředkovatelskou činnost pro zájemce s obornou péčí, dbát oprávněných zájmů zájemce a zohlednit veškeré okolnosti, které mají pro zájemce rozhodný význam pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávané smlouvy.

6.2  Zprostředkovatel je povinen sdělit zájemci bez zbytečného odkladu vše, co má význam pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávané smlouvy.

6.3  Zprostředkovatel je povinen pro zájemce uschovat doklady nabyté v souvislosti se zprostředkovatelskou činností po dobu, po kterou mohou být významné pro ochranu zájmů zájemce, nejméně však po dobu (doplnit).

6.4  Zprostředkovatel nesmí navrhnout zájemci uzavření smlouvy s osobou, o které má důvodnou pochybnost, zda povinnosti ze zprostředkovávané smlouvy řádně a včas splní, nebo o které vzhledem k okolnostem takovou pochybnost mít měl. Požádá-li o to zájemce, je mu zprostředkovatel povinen sdělit údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, s níž mu uzavření smlouvy navrhuje.

6.5  Zprostředkovatel není oprávněn uzavřít zprostředkovávanou smlouvu jménem zájemce.

7.    Práva a povinnosti zájemce

7.1  Zájemce je povinen sdělit zprostředkovateli vše, co pro něho má rozhodný význam pro uzavření zprostředkovávané smlouvy.

7.2  Zájemce je (není) oprávněn během doby trvání této smlouvy o zprostředkování uzavřít s jinou osobou další smlouvu o zprostředkování se stejným předmětem jako má tato smlouva o zprostředkování.

8.    Doba trvání smlouvy

8.1  Tato smlouva o zprostředkování se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu (doplnit) ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o zprostředkování. Není-li zprostředkovávaná smlouva uzavřena v takto ujednané době, závazek zaniká.

9.    Platnost a účinnost smlouvy

9.1  Tato smlouva o zprostředkování je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10.  Závěrečná ustanovení

10.1   Změny této smlouvy o zprostředkování lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemnou formou.

10.2   Tato smlouva o zprostředkování, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy o zprostředkování nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník, a ostatními právními předpisy České republiky.

10.3   Tato smlouva o zprostředkování je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

10.4    Smluvní strany po přečtení této smlouvy o zprostředkování prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva o zprostředkování byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V _________ dne _________                                  V _________ dne _________

________________________                                  ________________________

zprostředkovatel                                                        zájemce

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte AK Doleček Kahounová Sedláčková.