Vzor: Smlouva o zřízení služebnosti (inženýrské sítě)

Vzor smlouvy o zřízení služebnosti (inženýrské sítě). Možnost stažení ve formátu MS Word.

Služebnosti se řídí ust. § 1257 a násl. občanského zákoníku, když jsou řazeny mezi práva k věci cizí do kategorie práv nazývající se věcná břemena. Služebnosti mohou vznikat různými způsoby, ale jedním z nejběžnějších a nejčastějších je právě vznik služebnosti na základě smlouvy. Mezi typické služebnosti pak patří právo na vybudování inženýrské sítě, právo cesty, právo pastvy a jiné.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Vzor ke stažení: Smlouva o zřízení služebnosti (inženýrské sítě)

Smlouva o zřízení služebnosti (inženýrské sítě)

uzavřená podle § 1879a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

 (dále jen „oprávněný“)

a

1.2   (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

 (dále jen „povinný“)

oprávněný a povinný dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o zřízení služebnosti

2. Obecná ustanovení

2.1 Povinný ze služebnosti prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. (doplnit), o výměře (doplnit) m2, nacházejícího se v obci (doplnit), k. ú. (doplnit) zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. (doplnit) u Katastrálního úřadu pro (doplnit), Katastrální pracoviště (doplnit) (dále též „služebný pozemek“)[i].

2.2 Oprávněný vybudoval/ je vlastníkem přípojky elektrické energie, která je částečně umístěna i ve služebném pozemku.

2.3 Skutečná poloha uložení přípojky elektrické energie ve služebném pozemku je vyznačena v geometrickém plánu vyznačení věcného břemene č. (doplnit) ze dne (doplnit) vyhotoveném a ověřeném úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (doplnit), potvrzeném Katastrálním úřadem (doplnit), Katastrálním pracovištěm (doplnit) dne (doplnit) pod č. (doplnit) (dále jen „geometrický plán“). Geometrický plán tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. Předmět smlouvy

3.1 Povinný tímto zřizuje ve prospěch oprávněného služebnost spočívající v oprávnění:

  • zřízení, údržby, oprav a provozování elektrické přípojky včetně jejího příslušenství na služebném pozemku v rozsahu dle geometrického plánu;
  • vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, údržbou, opravami a provozováním elektrické přípojky[ii].

3.2 Povinný zřizuje věcné břemeno pro oprávněného na dobu neurčitou.

3.3 Oprávněný práva odpovídající služebnosti v rozsahu uvedeném v tomto článku smlouvy přijímá a povinný se zavazuje tato práva strpět.

3.4 Oprávněný je povinen při vstupu na služebný pozemek šetřit co nejvíce majetek povinného.

3.5 Oprávněný potvrzuje, že před podpisem této smlouvy byl seznámen se skutečným stavem služebného pozemku.

4. Úplata za zřízení služebnosti

4.1 Služebnost dle této smlouvy se zřizuje úplatně/bezplatně.[iii]

4.2 Výše úplaty za zřízení služebnosti byla stanovena jednorázovou částkou ……………… (slovy: …………..), která bude oprávněným uhrazena na účet povinného č. ………………… nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy. / Výše úplaty za zřízení služebnosti byla stanovena opakující se částkou ……………… (slovy: …………..) za rok. Povinný se zavazuje hradit úplatu vždy k 31. březnu kalendářního roku za rok, za který úplata náleží a to na účet povinného č. …………………

4.3 Úplata za věcné břemeno byla stanovena dohodu stran jako v místě a čase obvyklá/ znaleckým posudkem č. (doplnit) vypracovaným znalcem (doplnit). (V případě, že není dohoda stran o výši úplaty možná, může být vypracován znalecký posudek.)

5. Další ujednání v souvislosti se služebností

5.1 Právo odpovídající služebnosti dle této smlouvy nabude oprávněný vkladem práva odpovídajícího služebnosti s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro (doplnit), katastrální pracoviště (doplnit).

5.2 Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad práva odpovídajícího služebnosti podle této smlouvy bude smluvními stranami podepsán při podpisu této smlouvy a podá jej oprávněný/povinný. Správní poplatek za vklad práva odpovídajícího služebnosti uhradí oprávněný/povinný.

5.3 Smluvní strany jsou povinny poskytnout si navzájem veškerou možnou součinnost nutnou k podání návrhu na vklad práva odpovídajícího služebnosti a k provedení tohoto vkladu do katastru nemovitostí.

5.4 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují svého právního nástupce seznámit s obsahem této smlouvy

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemnou formou.

6.2 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními právními předpisy České republiky.

6.3 Jsou-li, nebo stanou-li se, některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by v této smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají smluvní strany takové platné ustanovení smlouvy, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. V případě, že se některé ustanovení smlouvy ukáže být zdánlivým (nicotný právní akt), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy dle ustanovení § 576 občanského zákoníku. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.

6.4 Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

6.5 Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V _________ dne _________                                  V _________ dne _________

________________________                                  ________________________

oprávněný                                                      povinný

[i] případně jakékoliv jiné služebnosti dle občanského zákoníku

[ii] je nutné přesně specifikovat zatíženou nemovitost, kdy se může jednat i o stavbu, která není součástí pozemku, nebo o bytovou jednotku např. u služebnosti bytu

[iii] předmět služebnosti závisí na typu služebnosti, která se zřizuje, obecně se ukládá povinnost něco strpět

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

Vzor ke stažení: Smlouva o zřízení služebnosti (inženýrské sítě)

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme