Vzor: Rámcová smlouva o dodávce zboží

Vzor rámcové smlouvy o dodávce zboží. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Rámcová smlouva o dodávce zboží

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „prodávající“)

a

1.2 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „kupující“)

prodávající a kupující dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou smlouvu o dodávkách zboží.

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu na základě uzavřených dílčích objednávek mezi smluvními stranami věci movité – zboží (dále jako „dodávky“) a převést na něho vlastnické právo k těmto dodávkám. Předmětem této smlouvy je dále závazek kupujícího uhradit prodávajícímu za řádné a včasné plnění sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených nebo předpokládaných touto smlouvou.

2.2 Dílčí smlouvy budou uzavírány na základě objednávek kupujícího učiněných ve formě návrhu na uzavření dílčí kupní smlouvy (dále jen „objednávka“).

2.3 Objednávka učiněná kupujícím je závazná po dobu (doplnit) pracovních dní.

2.4 Jestliže přijetí objednávky učiněné prodávajícím obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím objednávky a považuje se za nový návrh na uzavření nové dílčí objednávky.

2.5 Dílčí objednávka je učiněna okamžikem, kdy je prodávajícím kupujícímu potvrzena objednávka učiněná kupujícím za podmínek uvedených v této smlouvě nebo kdy je kupujícím přijat nový návrh prodávajícího na uzavření nové dílčí objednávky učiněné podle této smlouvy.

3. Rozsah plnění

3.1 Rozsah poskytovaného plnění dle předchozího odstavce této smlouvy sjednávají smluvní strany dohodou na základě potřeb prodávajícího. Rozsah poskytovaného plnění je vždy určen jednotlivými objednávkami kupujícího. Podrobnosti dílčího plnění budou dále specifikovány pro jednotlivá předmětná plnění objednávkou a příp. dílčí specifikací.

4. Převzetí plnění

4.1 Každé předmětné plnění podle této smlouvy a dle objednávky bude kupujícím převzato protokolárním způsobem. Vzestupně číslované předávací protokoly označené vždy písmeny PP se stávají přílohami a tedy nedílnými součástmi této smlouvy.

4.2 V případě, že předmětné plnění nebude předáno a převzato v souladu s výše uvedeným k poslednímu dni lhůty stanovené pro předmětné plnění časovým harmonogramem plnění, je prodávající v prodlení s předmětným plněním.

5. Úhrada plnění

5.1 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za poskytnuté plnění platby, a to na základě daňových dokladů – faktur prodávajícího ve lhůtě jejich splatnosti.

5.2 Splatnost daňových dokladů – faktur si smluvní strany sjednávají v délce 14 kalendářních dnů po jejich doručení kupujícímu.

5.3 Nebude-li zálohová faktura či daňový doklad mít všechny stanovené náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo budou-li vystaveny neoprávněně (tzn. nikoli v souladu s touto smlouvou), není prodávající povinen je proplatit s tím, že se v takovém případě nedostává do prodlení. Kupující takové platební doklady prodávajícímu bezodkladně ve lhůtě splatnosti vrátí spolu s písemným odůvodněním, proč je platební doklad nesprávně či neoprávněně vystaven.

6. Platnost a účinnost smlouvy

6.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující je v prodlení s placením řádně vystavených a doručených faktur prodávajícího a toto prodlení trvá po dobu delší než (doplnit) dní po písemném upozornění. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení s plněním předmětu této smlouvy i v přiměřeném náhradním termínu stanoveném kupujícím v písemném upozornění na prodlení prodávajícího s plněním předmětu této smlouvy, které je zákazník oprávněn odeslat na adresu sídla prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6.3 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to písemnou formou. Výpovědní lhůta činí (doplnit) měsíců a její běh počíná prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. V takovém případě nebude mít výpověď vliv na již oběma smluvními stranami schválené dílčí plnění.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy.

7.2 Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem (doplnit).

7.3 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

7.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že jí plně porozuměly, že tato dohoda nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že obsah této dohody představuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V _________ dne _________                                   V _________ dne _________

________________________                                   ________________________

prodávající                                                                              kupující

PRAKTICKÉ DOPORUČENÍ

Rámcovou smlouvou lze účinně řešit opakující se plnění stejného či podobného druhu, typicky objednávek zboží. Své užití tak najde zejména v odběratelsko-dodavatelských vztazích. Rámcová smlouva je hlavním právním dokumentem upravujícím konkrétní dílčí kupní smlouvy na jednotlivé individuální dodávky. Těmi tak nemusí být samostatná kupní smlouva, ale například objednávka a potvrzení o jejím převzetí.

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení smluvních stran. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme