Vzor: Ručitelské prohlášení

Vzor ručitelského prohlášení. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Společnost A, IČO: [doplnit], se sídlem [doplnit], zastoupená [doplnit jméno a příjmení], [doplnit funkce]
(dále jen „Ručitel“)

tímto výslovně, závazně a neodvolatelně prohlašuje v souladu s § 2018 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

že jakožto ručitel bezpodmínečně uspokojí v celém rozsahu veškeré peněžité pohledávky Společnosti B, IČO: [doplnit], se sídlem [doplnit], (dále jen „Věřitel“), vůči Společnosti C, IČO: [doplnit], se sídlem [doplnit], (dále jen „Dlužník“), vzniklé ze smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Věřitelem, jakožto, zapůjčitelem, a  Dlužníkem, jakožto vydlužitelem, dne [doplnit] (dále jen „Smlouva“), a to pro případ, že Dlužník nesplní řádně a včas své peněžité dluhy vůči Věřiteli vyplývající ze Smlouvy.

Ručitel prohlašuje, že byl seznámen s obsahem závazků, za které se zaručuje, a s právy a povinnostmi, které pro něj z ručení vyplývají. Ručitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se Smlouvou.

Ručitel prohlašuje, že je připraven řádně a včas splnit veškeré své závazky vyplývající z tohoto ručitelského prohlášení.

Ručitel zároveň výslovně prohlašuje, že jeho ručitelské prohlášení dle předchozích odstavců je neodvolatelné a bezpodmínečné a Ručitel nebude žádným způsobem zproštěn nebo jinak zbaven odpovědnosti z něho vyplývající; současně prohlašuje, že disponuje veškerými potřebnými souhlasy k tomu, aby mohl tento ručitelský závazek přijmout a případně splnit. Závazek Ručitele podle tohoto ručitelského prohlášení zaniká úplným a konečným splněním všech pohledávek Věřitele vůči Dlužníku ze Smlouvy a až do takového zániku nemůže být Ručitelem toto prohlášení jednostranně měněno či odvoláno.

V ____________________ dne ____________________

_________________________________
[jméno a příjmení], [funkce] za Společnost A

Věřitel tímto výše uvedený ručitelský závazek přijímá.

V ____________________ dne ____________________

_________________________________
[jméno a příjmení], [funkce] za Společnost C

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Fáze podnikání: Provoz podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme